ggg
ggg ggg

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Roberta Gołaszewskiego

Jednomyślnie – 13 głosów ZA otrzymał absolutorium za 2020 r. burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski. Podobnie jednomyślnie – 12 ZA głosowali radni Rady Miejskiej w Łochowie za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 rok, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łochowie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i sprawozdanie oraz wnioskowała o udzielenie absolutorium, a Regionalna Izba Obrachunkowa po zapoznaniu się z dokumentami wydała pozytywną opinię.

W dniu 29 czerwca 2021 r. XXXIX/2021 została zwołana Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łochowie. Podjęto szereg uchwał m.in. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040, wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 r., udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego, przystąpienia do opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata 2021-2030, nadania Statutu Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, sprostowania i ujednolicenia nazw wybranych ulic na terenie miasta i gminy Łochów – inicjatywa lokalna Klubu Radnych „Porozumienie dla Rozwoju”, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale.

Przed najważniejszymi tego dnia głosowaniami odbyło się wymagane przez ustawodawcę przyjęcie raportu ze stanu gminy, z którym wiązało się udzielenie burmistrzowi Łochowa wotum zaufania. Zgodnie z wprowadzaną możliwością debatowania nad raportem z udziałem odpowiednich przedstawicieli mieszkańców w sesji udział wzięła osoba, która uzyskała odpowiednie zezwolenia. Tak więc nad przedstawionym raportem o stanie gminy Łochów debatowali radni i Agata Dambska. Szczególnie swoje negatywne uwagi artykułowała radna Urszula Kalinowska stwierdzając na zakończenie, że Rada straciła podstawową funkcję, czyli kontrolną, a ona sama będzie głosować przeciw wotum zaufania i przeciw absolutorium.
W krytyce raportu i burmistrza Roberta Gołaszewskiego wtórowała również przedstawicielka mieszkańców. Jednak wydaje się, że chociaż twierdziła, że „raport ma wiele mielizn, a niektóre dane są zatrważające” jej twierdzenia nie znalazły poparcia wśród radnych, szczególnie po wyjaśnieniach złożonych przez burmistrza Gołaszewskiego. Między innymi prostował on również wyobrażenia obu pań: radnej
U. Kalinowskiej i pani A. Dambskiej. Jak się okazało pozostali radni zgłaszali szereg innych, bardziej merytorycznych uwag i przyjęli raport uzyskując zadawalające widać wyjaśnienia, co do spraw, które poruszali. Sesja była przeprowadzana zdalnie, więc jak się okazało radna Kalinowska zagłosowała przeciw, a w następnych głosowaniach „zniknęła” z ekranu. Pani Dambska (od wielu lat totalna przeciwniczka większości działań burmistrza) zaczęła krytyką od braku wsparcia dla turystyki i rekreacji, poprzez demografię, brak starań o przyciągnięcie przedsiębiorców,…, ale jak zawsze wróciła do sprawy wiaduktu i protestu. Żenujące było to, że jej wypowiedzi jakby nie uwzględniały pandemii, która dotknęła nas wszystkich i samorząd również. Wiele działań po prostu nie miało szans być prowadzonych, np. rozwiązanie problemu ośrodka rekreacyjnego „Koszelanka”, czy pozyskiwania mieszkań dla mieszkańców. Trzeba podkreślić, że Burmistrz Łochowa szczegółowo wyjaśniał, każdy zarzut i zgłaszaną uwagę.

Burmistrz Robert Gołaszewski po przedstawieniu raportu i przeprowadzonej debacie nad raportem uzyskał wotum zaufania: 11 głosami ZA, 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

A oto najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu gminy Łochów za 2020 r.:

Budżet Gminy w 2020 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 105.852.286,86 zł. Dochody ogółem wykonano w kwocie 101.637.599,74 zł, co stanowi 96,02 % planu,
w tym planowane dochody bieżące na kwotę 93.760.301,45 zł, wykonane w kwocie 91.934.324,86 zł, co stanowi 98,05 % planu. Dochody ogółem wykonano o 3,11% niżej
w porównaniu do 2019 roku, zaś dochody bieżące o 2,32%.
Plan wydatków budżetowych przewidywał kwotę 106.081.459,44 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 100.694.047,80 zł, co stanowi 94,92 % planu. Wykonano o 1,82 % niżej w porównaniu do 2019 roku.
Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 14.818.367,53 zł,
co stanowiło 13,97% ogólnego planu wydatków. Wydatkowano kwotę 14.178.701,06 zł, co stanowi 95,68 % planowanych wydatków na inwestycje.
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 91.263.091,91 zł, a zrealizowano w kwocie 86.515.346,74 zł, co stanowi 85,92 % ogółu wykonanych wydatków.
Budżet Gminy za 2020 rok zamknął się wynikiem dodatnim, którą była nadwyżka w kwocie 943.551,94 zł.
Przychody stanowiły kwotę 5.433.286,32 zł, w tym:
a) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 2.441.508 zł,
b) wolne środki w kwocie 2.931.699,80 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych,
c) przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiły kwotę 60.078,52 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota 60.078,52 zł wynika z rozliczenia na koniec 2019 r. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ze środków budżetu Gminy w
2020 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 2.304.760 zł.
Zadłużenie Gminy na koniec
2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 34.533.288,05 zł z terminem spłaty w latach 2020- 2038 i stanowi 33,98% wykonanych dochodów. W porównaniu do roku 2019 wzrosło o kwotę 136.748 zł.
Stan należności wymagalnych ogółem, na koniec 2020 r. wynosił 5.752.714,38 zł
wzrósł w stosunku do 2019 roku o kwotę 141.707,90 zł.
Przedsięwzięcia planowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane
w 97,75% planu i były niższe w stosunku do 2019 roku o 0,33%.
Relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łochowie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i sprawozdanie oraz wnioskowała o udzielenie absolutorium. Dokument przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zuzanna Bańska. Regionalna Izba Obrachunkowa po zapoznaniu się z dokumentami wydała pozytywną opinię, co zostało odczytane przed głosowaniem. Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski jednomyślnie – 13 głosami ZA otrzymał absolutorium za 2020 r., a wcześniej podobnie jednomyślnie –
12 – ZA radni Rady Miejskiej w Łochowie głosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 rok.

/Janina Czerwińska/

205 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe drogi w Łochowie i samochód dla OSP Fabryczna

Uroczyste otwarcie dróg i przekazanie samochodu strażackiego na terenie Gminy Łochów miało dawno niewidzianą oprawę oraz zgromadziło wielu znakomitych gości....

Zamknij