ggg ggg

Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium

29 czerwca 2023 r. odbyła się najważniejsza w bieżącym roku sesja Rady Gminy Brańszczyk – 14 głosami ZA, bez wstrzymujących się i przeciwnych głosów Wiesław Przybylski wójt gminy otrzymał absolutorium. Podczas sesji radni przyjmowali informacje zawarte w Raporcie o stanie gminy za 2022 r. i głosowali za udzieleniem wotum zaufania. Następnie po przyjęciu uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. głosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2022 r. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie – 14 głosami radnych przy 1 radnym nieobecnym.

Podczas LXV sesji Rady Gminy w Brańszczyku radni wysłuchali i przyjęli sprawozdanie wójta Wiesława Przybylskiego na temat podejmowanych działań w okresie między sesjami. Następnie Wójt Gminy przedstawił prezentację multimedialną dot. Raportu o Stanie Gminy Brańszczyk za 2022 r.
W prezentacji omówił najważniejsze informacje z obszernego, liczącego 175 stron dokumentu. Raport był podsumowaniem pracy Wójta, radnych, samorządu i mówił o realizacji polityki, programu i strategii rozwoju gminy. Opisywał realizację wybranych programów, inwestycji i szczegółowo przedstawiał budżet gminy za 2022 r. W związku z tym, że od mieszkańców nie wpłynęły zgłoszenia do debaty w kolejnym punkcie, czyli w debacie na temat Raportu udział wzięli radni dopytując o kwestie, które ich interesowały, prosząc o dodatkowe wyjaśnienia, które kierowali do wójta Wiesława Przybylskiego. Nie zabrakło głosów podziękowań, gdyż jak zostało stwierdzone „w gminie wiele jest zrobione” i należą się Wójtowi podziękowania, bo wiele się dzieje i jest wykonane. Szczególne podziękowania w imieniu mieszkańców i Koła Gospodyń Wiejskich otrzymał wójt za inwestycje w Trzciance za remizę, wsparcie i obecność. Po omówieniu Raportu udzielono Wójtowi Gminy Brańszczyk jednomyślnie wotum zaufania -14 głosami ZA przy braku głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych. W części dotyczącej budżetu za 2022 r. skarbnik Ewa Kalata przedstawiła sprawozdanie i dane o wykonaniu budżetu, następnie odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. sprawozdania Wójta. Zostało przedstawione stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz odczytano stanowisko RIO dot. wniosku komisji nt. udzielenia absolutorium. Opinia RIO, jak i Komisji Rewizyjnej była pozytywna. Podczas głosowania ustawy dotyczącej przyjęcia sprawozdania – radni jednogłośnie ją przyjęli 14 głosami ZA. Najważniejsze głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium wójtowi gminy Wiesławowi Przybylskiemu jednogłośnie przyjęto 14 głosami ZA. Po zakończonym głosowaniu Pan Wójt podziękował radnym za zaufanie, a na zakończenie otrzymał bukiety kwiatów z gratulacjami i podziękowaniami z rąk przewodniczącej Rady Gminy Ewy Wielgolaskiej i wiceprzewodniczących oraz radnych i sołtysów.
Budżet Gminy Brańszczyk za 2022 r.:

 • zaplanowane dochody w kwocie 60 721 245,62 zł zostały wykonane w wysokości
  51 105 248,00 zł co stanowi 84,16% planu,
 • zaplanowane wydatki w kwocie 58 725 106,18 zł zostały wykonane w wysokości
  51 119 006,03 zł co stanowi 87,05% planu,
 • w tym zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5 125 760,37 zł zrealizowano w kwocie 4 147 891,96 zł, co stanowi 80,92% planu.
  Przychody gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek zrealizowano w wysokości 579 830,21 zł.
  Rozchody w roku budżetowym 2022 z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami zrealizowano w wysokości 969 398,20 zł.
  Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ogółem 8 358 944,85 zł.
  Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 13 758,03 zł, który został pokryty wolnymi
  środkami.

495 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jarosław Kaczyński w Pułtusku zainaugurował cykl spotkań z Polakami

8 lipca 2023 r. w Amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona i parku Domu Polonii w Pułtusku odbył się Piknik rodzinny „Z...

Zamknij