ggg

Wojewoda Mazowiecki z wizytą w powiecie legionowskim

4 kwietnia 2019 r. kilka najważniejszych miejscowości powiatu legionowskiego odwiedził w ramach akcji informacyjnej „Nowa Piątka” Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Charakterystycznym „Piątko-busem” wojewoda Zdzisław Sipiera wraz z towarzyszącymi mu samorządowcami zajechał o godz. 10.00 pod Urząd Miasta i Gminy Serock, gdzie odbył rozmowę z mieszkańcami na temat działań i współpracy rządu z samorządami, następnie odwiedził Wieliszew zatrzymując się pod Urzędem Gminy, a po godz. 11.30 dotarł do Legionowa na Targ Miejski na rogu ulic Piłsudskiego i Sobieskiego. Spotkania zostały zakończone w Starostwie Legionowskim, gdzie Wojewoda Mazowiecki podsumował swoją wizytę oraz podzielił się informacjami m.in. na temat drogi krajowej nr 61, budowy szpitala i ogólne podsumował bieżącą politykę Mazowsza i rządu. Poruszył szereg istotnych spraw dotyczących polityki społecznej i programów rządowych.
Podczas konferencji prasowej udział wraz z wojewodą Zdzisławem Sipierą wzięli starosta legionowski Robert Wróbel i wicestarosta Konrad Michalski. Wojewoda poruszył sprawy ważne dla mieszkańców całego Mazowsza, ale też dla mieszkańców Legionowa i powiatu. Jak wyjaśniał Wojewoda Mazowiecki ostatnio wydał zarządzenie w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Legionowo. Osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, czy też spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata w wysokości 98 proc. od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Taka sama dotyczy za stanowiska postojowe i garaże. Mieszkańcy Legionowa będą mogli skorzystać z wyższych niż ustawowe bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w stosunku do gruntów, które przed 1 stycznia 2019 r. stanowiły własność Skarbu Państwa.
Kolejną ważną dla miasta sprawą jest rozbudowa drogi krajowej nr 61 przechodzącej przez Legionowo. Jak wyjaśniał zebranym Wojewoda Mazowiecki, 25 maja 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na rozbudowę DK61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe, z wyłączeniem zatoki autobusowej oraz wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego dla rozbudowy drogi krajowej nr 61 – przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II. Inwestor zawnioskował o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i załączył raport. Wojewoda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zajęcie stanowiska w sprawie, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, a także o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa. Obecnie postępowanie prowadzone jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Wojewoda Mazowiecki zgodnie z przepisami prawa podejmie czynności, zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowień uzgadniających warunki realizacji inwestycji.
Poruszył również sprawę polityki społecznej, ale w powiązaniu ze szczegółowymi danymi dotyczącymi powiatu legionowskiego. I tak:
– w ramach programu Rodzina 500+w latach 2016 – 2019 w powiecie legionowskim wypłacono 217 971 415 zł. Objęto wsparciem i wypłacono świadczenia wychowawcze średniomiesięcznie dla 8 842 rodzin, w tym dla średniomiesięcznie 12 138 dzieci.
– z programu Dobry Start skorzystało 16 775 dzieci i wydatkowano 5 ml 32 tysiące 50 zł. Z tego wsparcia programu skorzystało 176 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu legionowskiego, a tym samym wydano 52 800 zł na wypłatę świadczenia.
Jeśli chodzi o miasto Legionowo, w tym samym okresie wypłacono 88 894 657 zł w ramach programu Rodzina 500+. Wypłacono świadczenia wychowawcze średniomiesięcznie dla 3 641 rodzin, w tym dla średniomiesięcznie 4 898 dzieci. W 2018 r. z programu Dobry Start w gminie Legionowo skorzystało 6 851 dzieci i wydatkowano 2 055 300 zł.

/J.Cz./

https://www.youtube.com/watch?v=dw_c8cscT08

3 776 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie z Wicemarszałek Senatu Marią Koc

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w JATKACH odbyło się spotkanie Wicemarszałek Senatu Marii Koc z kierownictwem Miasta Ostrów Mazowiecka...

Zamknij