ggg ggg ggg ggg

Wizja rozwoju Wyszkowa i Powiatu Wyszkowskiego…

…  komitetów: Gminno – Powiatowej Wspólnoty Samorządowej, Platformy Obywatelskiej i „Razem dla Ziemi Wyszkowskiej”


 

8 października 2014 r. nastąpiła kolejna odsłona kampanii przygotowanej przez liderów i kandydatów trzech komitetów idących w Wyszkowie wspólnie do wyborów.

Tym razem liderzy: Grzegorz Nowosielski (Wspólnota Samorządowa), Adam Mróz (PO) i Paweł Deluga (Razem dla Ziemi Wyszkowskiej) przedstawili w niezwykle dynamicznej prezentacji słownej i audiowizualnej założenia wspólnego programu wyborczego. Programu wysłuchało liczne grono kandydatów, sympatyków i mieszkańców Wyszkowa, którzy wypełnili aulę Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica na Polonezie.
Program wyborczy o nazwie „Nasza wizja rozwoju Wyszkowa i Powiatu Wyszkowskiego” omawiany był naprzemiennie przez trzech liderów.

DSCF1198

„Ostatnich dziesięć lat Wyszkowa to dynamiczny rozwój miasta i stale wzrastający jego prestiż. Na kolejne cztery lata proponujemy konsekwentną politykę kontynuacji, dzięki której Wyszków będzie umacniał pozycję lidera regionalnego. Widzimy Wyszków nowoczesnym i aktywny ośrodkiem aglomeracji warszawskiej. Rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej będą podstawą poprawy życia mieszkańców.” – rozpoczął burmistrz Grzegorz Nowosielski, kandydujący ponownie w wyborach na funkcję burmistrza Wyszkowa. Dalej kontynuował Adam Mróz, który będzie kandydował do Rady Powiatu, mówiąc:

„W powiecie wyszkowskim chcemy wprowadzić najwyższe standardy działania administracji oraz racjonalizację wydatków, politykę proinwestycyjną. Będziemy podnosić efektywność oświaty dostosowując do zmian demograficznych i na rynku pracy, wspierać opiekę zdrowotną i dostępność opieki specjalistycznej, poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury poniesiemy atrakcyjność powiatu, jako miejsca do zamieszkania. Postawimy na współpracę wszystkich samorządów gmin powiatu wyszkowskiego”.

DSCF1211

Na początek zaprezentowano priorytety: rozwój, infrastruktura, potencjał. Tu Grzegorz Nowosielski przedstawił sytuację Wyszkowa oraz plany pod hasłem: „Fakty zamiast obietnic”. Znalazły się tu propozycje wykorzystujące bliskość stolicy: Zamieszkaj w Wyszkowie, W Wyszkowie mieszka się wygodnie, Karta Mieszkańca. Każda z nich została omówiona i podano sposoby jej realizacji, czy priorytety działania, które zostaną podjęte np.: pozyskiwanie nowych mieszkańców poprzez stwarzanie możliwości dla budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego czy konsekwentne porządkowanie przestrzeni publicznej poprzez wizualizację, plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalenie studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Z kolei, aby w Wyszkowie mieszkało się wygodnie proponuje się: miasto przestrzennie uporządkowane, czyste, zielone – dalsze konsekwentne zagospodarowywanie terenów komunalnych zielenią, elementami małej architektury, konsekwentne podnoszenie atrakcyjności, ale też funkcji użytkowych parku miejskiego, budowanie atrakcyjnego centrum miasta – zagospodarowanie terenu przeznaczonego w przyszłości pod budowę ratusza, jako miejsca spotkań i integracji wyszkowian – rynek miejski w formule społecznej, z miejscem, gdzie będą mogły odbywać się imprezy miejskie, konsekwentna modernizacja infrastruktury miejskiej, poprzez budowę chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia ulicznego, ścieżek rowerowych, odwodnień – zarówno na terenach miejskich, jak wiejskich, z wykorzystaniem najnowszych technologii i środków zewnętrznych, utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych, komunikacja – konsekwentna budowa i naprawa dróg gminnych, współpraca i lobbing na rzecz modernizacji dróg będących w zarządzie samorządów powiatowego i wojewódzkiego, działania na rzecz budowy kładki łączącej Rybienko Leśne z centrum miasta, konsekwentne wyrównywanie poziomu życia mieszkańców terenów miasta i sołectw gminy Wyszków, przy wykorzystaniu unijnych środków, odnowa wsi, zagospodarowanie ich centrów, place zabaw lub miejsca integracji i wypoczynku we wszystkich sołectwach i osiedlach Gminy Wyszków.
W ramach karty mieszkańcy będą mogli korzystać z szeregu ulg i przywilejów.

Jak widzą działania dotyczące powiatu wyszkowskiego?
O tym mówił Adam Mróż: współpraca samorządów gminnych w promocji powiatu, jako miejsca zamieszkania, stwarzanie przyjaznego klimatu dla osiedlania na ziemi wyszkowskiej, spójna wizja i strategia w planowaniu inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie drogowych, zgodna z potrzebami i oczekiwaniami samorządów i przy ich zaangażowaniu, cykliczne i otwarte konsultacje budżetu powiatu z samorządami gminnymi i mieszkańcami, wspólne działania gmin na rzecz ochrony środowiska naturalnego, rozwiązanie problemów gospodarki wodnej i ściekowej gminy w sposób efektywny i ekonomiczny, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

DSCF1210

Kolejny priorytet programu to GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.
Konsekwentna rozbudowa i uatrakcyjnianie dzielnicy przemysłowej miasta. Dogodne warunki do rozwoju przemysłu i prowadzenia działalności gospodarczej dzięki wysokiemu standardowi urządzeń infrastruktury, wysokiemu poziomowi obsługi przedsiębiorców, wysokiemu poziomowi życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Aktywna polityka pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, ale priorytetowe wsparcie dla firm lokalnych, czyli m.in.: współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i wykorzystywanie formuły partnerstwa publiczno – prywatnego w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, premiowanie lokalnych firm w zgodzie z przepisami prawa zamówień publicznych w realizacji inwestycji i usług komunalnych, przygotowanie i promocja terenów miejskich atrakcyjnych inwestycyjne, spełniających najwyższe parametry oczekiwań inwestorów (własność, uzbrojenie, media, zagospodarowanie przestrzenne), wsparcie dla powstających firm – pomoc w formalnościach, szkolenia w zakresie wykorzystania unijnego wsparcia, szczególnie w nowej perspektywie finansowej UE, pomoc prawna i promocyjna, stworzenie w Urzędzie Miejskim punktu współpracy z przedsiębiorcą, stabilna polityka podatkowa i elastyczna polityka planowania przestrzennego, działania na rzecz zrzeszania wyszkowskiej przedsiębiorczości i kontynuacja realizacji programu „Przedsiębiorczy Wyszków”, itp.
W drugiej części dot. powiatu przewidują m.in.: otwarcie się na inwestorów, aktywnie wykorzystując atuty: bliskość stolicy i dobrą komunikację, przyjazna polityka wspierania lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, wysokie standardy obsługi inwestora i przedsiębiorcy, corocznie przygotowywany informator budżetowy dla mieszkańców powiatu.
Kolejny problem poruszony w programie – bezrobocie, omawiano pod hasłem „więcej pracy”.
Działania: doradztwo zawodowe w gimnazjach, zmiany w szkolnictwie zawodowym dostosowujące je do zmian demograficznych i na rynku pracy, wspieranie przedsiębiorczości, szkolenia dla absolwentów z zakresu wykorzystania funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej, zaktywizowanie i wsparcie dla Urzędu Pracy i jego zadań.
W ramach – POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, PROFILAKTYKA, czyli Wyszków dla rodziny twórcy programu widzieli prowadzenie konsekwentnej i długofalowej polityki społecznej Gminy Wyszków i stwarzanie wyszkowskiej rodzinie najlepszych warunków funkcjonowania i rozwoju. To działania inspirujące rozwój budownictwa, intensywny rozwój infrastruktury (chodniki, parkingi, place zabaw, boiska sportowe, świetlice, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury), inwestycje w podnoszenie jakości oświaty, bogata oferta kulturalna, sportowa i turystyczna, skuteczna polityka wsparcia i przeciwdziałania wykluczeniu i patologiom społecznym m.in.: zwiększanie ilości miejsc w przedszkolach, rozszerzanie katalogu bezpłatnych usług Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki oraz Gminnej Szkoły Rodzenia.
W powiecie wyszkowskim: powołanie Fundacji „Dla Wyszkowskiego Szpitala” i pozyskiwanie przez nią funduszy z różnorodnych źródeł, podjęcie działań dla utworzenia w Wyszkowie Centrum Zdrowia Psychicznego, stworzenie Centrum Reagowania na Kryzys w Rodzinie, działania dla poprawy dostępności do specjalistycznych usług medycznych w lecznictwie otwartym (m.in. kardiologia, ortopedia), podjęcie i koordynacja w powiecie działań w obszarze profilaktyki uzależnień (współpraca międzygminna oraz rodzin dotkniętych przemocą). Z myślą o seniorach np. zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i rehabilitacji, likwidacja barier architektonicznych, zwiększona i rozszerzona oferta kulturalna, sportowa i edukacyjna dla seniorów.
Z kolei edukacji i popularyzacji nauki ma przyświecać hasło – „Twórczo i nowocześnie”.
Wysoki poziom kształcenia i baza edukacyjna na wysokim poziomie to jeden z priorytetów. Wiele działań będzie kontynuacją dotychczasowej polityki gminy: nadal inwestować będziemy w bazę sportową szkół, planują współpracę w tym zakresie z powiatem wyszkowskim (budowa sali sportowej ZS nr 2), tworzenie pracowni komputerowych w szkołach, profesjonalnych pracowni naukowych w gimnazjach, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji poprzez wspieranie gorzej sytuowanych środowisk oraz dzieci wiejskich, rozszerzanie zasięgu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół wszystkich szczebli nauczania, dalszy rozwój zajęć pozalekcyjnych i zwiększenie środków finansowych na ich prowadzenie, w szczególności w zakresie informatyki i języków obcych oraz wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej, szeroki udział w programach i projektach związanych zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach, monitorowanie zagrożeń (przemoc, narkotyki), itp.
W powiecie wyszkowskim: dostosowanie sieci szkół do zmian demograficznych i potrzeb rynku pracy, modernizacja i remonty szkół i placówek, w tym ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie standardu wyposażenia szkół, w tym doposażenie sal do praktycznej nauki zawodu, reaktywacja szkolnictwa zawodowego, jako niezbędnego czynnika służącego zapewnieniu kadr dla rozwijającej się przedsiębiorczości
Zagadnienia odnośnie administracji można streścić w krótkim haśle – Służyć mieszkańcom. Przyjazna, efektywna, oszczędna, ekologiczna i elektroniczna – taka jest administracja w Gminie Wyszków. I taką obiecują w powiecie wyszkowskim, czyli racjonalizacja wydatków budżetowych, systematyczne obniżanie zadłużenia do poziomu bezpiecznego dla funkcjonowania powiatu, przyjazna administracja powiatowa, szkolenia dla urzędników w oparciu o fundusze europejskie, motywacyjny system wynagradzania.
Bezpieczny Wyszków, bezpieczny powiat – troska o to będzie najważniejsza dla realizatorów programu wyborczego.
W tym zakresie przewidują: kontynuacja budowy monitoringu miejskiego, montaż oświetlenia ulicznego, progów zwalniających, dbałość o prawidłowe oznakowanie dróg, wsparcie finansowe i organizacyjne policji, straży pożarnej, straży rybackiej, doposażenie w sprzęt i szkolenia Straży Miejskiej jednostek straży pożarnych państwowych i ochotniczych, kampanie społeczne w oparciu o partnerów społecznych: ZHP, Monar, stowarzyszenia itd., działania profilaktyczne w placówkach oświatowych (m.in. w ramach Wyszkowskich Dni Profilaktyki), kontynuacja pracy streetworkerów wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
O kulturze i sporcie mówił Paweł Deluga lider komitetu Razem dla Ziemi Wyszkowskiej.
„W ramach rozwoju społecznego chcemy niezmiennie zapewniać mieszkańcom kontakt z wartościowymi dziełami i wytworami kultury, a jednocześnie wspierać tradycje kulturalne i lokalne formy twórczości Wyszkowa. Konsekwentnie wspierać będziemy także rozwój sportu, zarówno te dyscypliny, które mają w Wyszkowie długą tradycję, jak i te, które debiutują. Stawiamy na wychowanie i profilaktykę poprzez sport.”
W tym działania np.: modernizacja istniejących obiektów bądź modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy sportowej, kontynuacja programu stypendiów sportowych oraz innych, priorytetowe wychowanie sportowe i wsparcie form edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży poprzez wspieranie tych klubów, które prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą, utworzenie Ośrodka Studiów Regionalnych przy Bibliotece Miejskiej w Wyszkowie, który będzie się zajmował wyszukiwaniem, gromadzeniem i dokumentacją wszelkich dokumentów i materiałów związanych z historią Wyszkowa.
W powiecie wyszkowskim: zapewnienie kontynuacji edukacji sportowej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, współpraca i uzupełniająca się oferta Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Powiatowym Ośrodkiem Kultury i Sportu.
Dobre, bo z Wyszkowa – to hasło działu dot. promocji i wizerunkom.
„Konsekwentna praca nad zmianą wizerunku Wyszkowa przyniosła oczekiwane rezultaty i dziś Wyszków postrzegany jest jako miasto ambitne, bezpieczne, miasto znakomitych zespołów artystycznych i sportowych, dynamicznie rozwijające się, otwarte na inwestorów i mieszkańców, aktywne we współpracy zagranicznej, naukowej, gospodarczej. Budujemy dobrą markę miasta atrakcyjnego inwestycyjnie i przyjaznego inwestorom, atrakcyjnego turystycznie – z siecią ścieżek i szlaków turystycznych oraz znakomitym Festiwalem Miodu i Chleba, atrakcyjnego utalentowanymi mieszkańcami. Wyszków, jako znakomite miejsce, by tu zamieszkać, zainwestować lub zatrzymać się, choć na chwilę.” – usłyszeliśmy zapewnienia od lidera gminy.

Punkt programu – Turystyka i rekreacja, promuje hasło: Wyszków i okolice nie tylko na weekend. Priorytetem będzie: kontynuacja budowy kompleksowej oferty turystycznej, realizacja drugiego etapu projektu z dofinansowaniem unijnych funduszy, budowa przystani wodnej u zbiegu bulwaru K. Deptuły i skweru Jana Pawła II (dla kajaków, łodzi płaskodennych), inspirowanie i pomoc dla zrzeszania osób i podmiotów zajmujących się turystyką i rekreacją celem budowy wspólnej bazy i oferty, turystyka kulinarna, sezonowe oferty turystyczne, tematyczne rajdy rowerowe.
Ostatni z punktów niezmiernie nam się podoba, bo hasło: Jesteśmy dumni z Wyszkowa i Ziemi Wyszkowskiej każdemu wyszkowianinowi musi się podobać. Wykorzystanie historii, obyczajowości, tradycji lokalnych w budowaniu i pielęgnowaniu lokalnej tożsamości, aktywny udział mieszkańców w podejmowaniu najważniejszych dla miasta decyzji, szeroki system konsultacji społecznych, wsparcie dla demokracji sołeckiej i osiedlowej, aktywna współpraca, inspirowanie i pomoc dla inicjatyw budujących tożsamość lokalną, integracja mieszkańców miasta i sołectw gminy Wyszków wydaje się niezwykle ważna dla naszej społeczności. W powiecie wyszkowskim ma być to:
aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – wspieranie powstania jednostek sektora ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna/zakład aktywności zawodowej, wzrost poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół specjalnych, szkół przysposabiających do pracy na otwartym rynku pracy, wspieranie rozwoju mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie środków finansowych na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.
Liderzy zakończyli prezentację programu słowami:
„Nasz program, nasza wizja rozwoju Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego. Szyta na miarę, odważna, ale realna, pełna konsekwencji, ale i kreatywna. Wynikająca z naszej wiedzy i doświadczenia. Nie zabraknie nam determinacji, by ją zrealizować”.
Mamy nadzieję, że ten niezwykle rozbudowany, szczegółowy, ale realny plan w przyszłości zostanie zrealizowany. /Janina Czerwińska/

1 698 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bezpieczeństwo zależy wspólnych działań

W ubiegły czwartek 9 października w gościnnych progach Zespołu Szkół na Polonezie w Wyszkowie spotkali się uczestnicy i współorganizatorzy działań...

Zamknij