ggg ggg

VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wołominie

W sobotę, 18 grudnia 2021 r. w świetlicy OSP Radzymin odbył się VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wołominie, podczas którego podsumowano pięcioletnią kadencję Zarządu, doceniając zasługi druha prezesa Pawła Bednarczyka oraz zatwierdzono nowe kierownictwo powiatowych struktur Związku OSP RP.

SONY DSC

Oficjalnego otwarcia VI Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wraz z powitaniem delegatów oraz zaproszonych gości dokonał prezes dh Paweł Bednarczyk.
Obrady swoją obecnością zaszczycili m.in.: Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, a zarazem Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Michał Prószyński, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio, Kapelan Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie ks. Piotr Połomski, Wójt Jadowa dh Dariusz Kokoszka, a także emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. w st. spocz. Jacek Pietranik.
Formalną część obrad rozpoczęto od wyboru przewodniczącego Zjazdu (którym został dh Tomasz Żmijewski – Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie) i sekretarza Zjazdu (dh Dariusz Kała) oraz powołania prezydium Zjazdu w składzie: Paweł Bednarczyk, Tomasz Żmijewski, Dariusz Kała, Wiesław Leśniakiewicz, Bogusław Majchrzak, Wiesław Drosio.
Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad dokonano powołania komisji zjazdowych: mandatowej (dh Stanisław Berliński, dh Marcin Budek, dh Jakub Podsiadły); wyborczej (dh Janusz Wróbel, dh Grzegorz Łapiński, dh Michał Szymański); uchwał i wniosków (dh Marcin Zieliński, dh Artur Kacperczak, dha Sylwia Lipińska).
Obszerne i rzetelnie przygotowane sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego za okres od 3 grudnia 2016 r. – 18 grudnia 2021 r. przedstawił dh prezes Paweł Bednarczyk.
Na poprzednim Zjeździe Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: Paweł Bednarczyk – Prezes, Grzegorz Mianowski – Wiceprezes, Grzegorz Bazylewicz – Wiceprezes, Radosław Korzeniewski – Sekretarz, Tomasz Żmijewski – Skarbnik, Dariusz Miłkowski – Członek Prezydium, Edward Betlejewski – Członek Prezydium. Członkowie Zarządu: Rafał Rozpara, Kamil Szymborski, Zbigniew Łukijańczyk, Antoni Widomski, Wiesław Gumienny, Edward Szymankiewicz, Piotr Wronka, Kamil Gzowski, Dariusz Kowalski, Sławomir Winiarek, Dariusz Kokoszka, Jacek Pietranik, Piotr Orzechowski. W czasie trwania kadencji ze składu Zarządu ubyło trzech członków: Zbigniew Łukijańczyk OSP Kobyłka z powodu śmierci, Sławomir Winiarek poprzez skreślenie go z listy członków OSP Zielonka i Antoni Widomski OSP Marki z powodu rezygnacji. Jednostki, z których wywodzili się w/w druhowie nie desygnowały swoich nowych przedstawicieli. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył
11 posiedzeń protokołowanych oraz 16 posiedzeń prezydium. Z przykrością trzeba powiedzieć, że obecność na tych zebraniach była przerażająca, gdyż niektórzy członkowie ani razu nie zaszczycili swoją obecnością posiedzeń Zarządu – zwrócił uwagę dh prezes.
Jak można było dowiedzieć się ze szczegółowego sprawozdania w 49 jednostkach zarejestrowanych w KRS, z których 47 wyjeżdża do akcji ratowniczo-gaśniczych OP ZOSP RP zrzesza łącznie 2014 druhów, w tym czynnych 1831, kobiet 254, członków honorowych 130, wspierających 53. W naszych szeregach działają 32 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zrzeszające 298 członków, w tym 96 dziewcząt.
W trakcie trwania kadencji Zarządu jednostki OSP zostały wyposażone w 19 nowych samochodów, 2 ciężkie, 14 średnich i 3 lekkie. Obok zakupu nowych samochodów, pozyskiwano także inne samochody, które po generalnych remontach, czy też karosacji w znacznym stopniu podniosły stan gotowości bojowej powiatu. Obecnie dysponujemy 112 wozami, z czego 12 ciężkich, 55 średnich, 20 lekkich i 25 specjalnych.
Jednak samochody bojowe to nie wszystko. Do akcji ratowniczych potrzebny jest także sprzęt pożarniczy i umundurowanie osobiste strażaków. W tym zakresie też zrobiono bardzo dużo. Zakupiono wiele zestawów HOLMATRO, dużą ilość pomp szlamowych i pływających, agregatów prądotwórczych, aparatów powietrznych, pił do betonu i stali i pilarek do drewna oraz radiostacji przenośnych, samochodowych i stacjonarnych. Niektóre jednostki zakupiły także łodzie ratownicze z wyposażeniem, sprzęt do ratownictwa wodnego czy wreszcie sanie lodowe.
W zakresie umundurowania bojowego zakupiono ubrania UPS, hełmy, obuwie specjalne, kominiarki, rękawice, ubrania koszarowe i kombinezony do zwalczania owadów błonkoskrzydłych.
Nasze jednostki systematycznie podnoszą swoje umiejętności, dzięki czemu poszerza się lista jednostek należących do KSR-G. W czasie trwania tej kadencji do KSRG włączono 5 jednostek: OSP Zawady, OSP Myszadła, OSP Poświętne, OSP Lasków i OSP Jasienica.
Przy dużej pomocy KP PSP w Wołominie kontynuujemy szkolenia strażaków-ochotników w różnych stopniach wiedzy pożarniczej. Łącznie przeszkolono 691 druhen i druhów na 28 kursach.
Porównując ilość wyjazdów do pożarów i innych zdarzeń trzeba stwierdzić, że w ostatnim pięcioleciu liczba ich stale wzrastała. W 2017 r. na terenie powiatu ogółem odnotowano 2399 zdarzeń, w 2020 r. – 3803, zaś w 2021 r. – 3023 zdarzenia. W ostatnich dwóch latach przybyło nam nowe zadanie – walka z koronawirusem Covid-19 – niewidocznym wrogiem ludzi, który na całym świecie dziesiątkował życie ludzkie. Strażacy znów stanęli na wysokości zadania – mówił dh prezes, który przy okazji sprawozdania z działalności wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wspierają strażaków:
– Chcieliśmy w tym miejscu serdecznie podziękować za wsparcie, często kilkusettysięczne na jednostkę: Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Kamińskiemu z dotacji budżetowych; Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze z Funduszu Sprawiedliwości, Ministrowi Klimatu i Środowiska Annie Moskwa za wsparcie dotacyjne i pożyczkowe z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW; Samorządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Adamem Struzikem za wprowadzone wiele lat temu programy wsparcia OSP; Staroście Wołomińskiemu Adamowi Lubiakowi oraz Radnym Powiatu Wołomińskiego za historyczną decyzję wsparcia dotacjami w wysokości od 4,5 do 5 tys. zł jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania oraz wsparcie finansowe ze środków powiatu organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Powiatowych Zawodów Sikawek Ręcznych; Wszystkim wójtom i burmistrzom oraz radnym z terenu powiatu, którzy często są członkami naszego Związku, za wsparcie OSP w bieżącej działalności jednostek oraz wszelką pomoc finansową i merytoryczną; Nadleśniczemu Nadleśnictwa Drewnica Panu Arturowi Delegaczowi za współpracę w organizacji ćwiczeń na obszarach leśnych oraz wsparcie finansowe ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych oraz wszystkim sponsorom.
Przypomnę, że główne wydatki na utrzymanie naszych straży pochodzą z budżetów poszczególnych gmin, za co serdeczne podziękowania należą się wójtom i burmistrzom oraz radnym. Dużym wsparciem były dotacje i środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Komendanta Głównego i Wojewódzkiego PSP, KSR-G, będącego w gestii Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie, a także niektórych ministerstw, dzięki którym zostały zakupione wcześniej wspomniane nowe samochody ratowniczo-gaśnicze i wyremontowano strażnice.
Mimo bardzo dobrej współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Wołominie musimy wspomnieć o przykrej decyzji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, według której będziemy musieli ponosić częściowe koszty za korzystanie z pomieszczenia biurowego. O dalszych losach siedziby ZOP ZOSP RP zdecyduje nowo wybrany Zarząd.
Szanowne druhny i druhowie tak przedstawiają się nasze prace, które opierają się głównie na udziale strażaków z poszczególnych jednostek w tych wszystkich przedsięwzięciach, które zostały w sprawozdaniu omówione, lecz jak wspomniałem na wstępie, było ono ustalone i analizowane na posiedzeniach zarządu powiatowego. Myślimy, że wspólnie zrobiliśmy wiele w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców powiatu i w zakresie rozwoju naszej organizacji a przez to całego Związku. Myślimy także, że poprzez naszą działalność jesteśmy dobrymi kontynuatorami tradycji strażackich, historii i poczynań w zakresie wszelkiego typu działań dla dobra mieszkańców – powiedział dh Paweł Bednarczyk.
Następnie zgromadzeni wysłuchali sprawozdania finansowego, które przedstawił dh skarbnik Tomasz Żmijewski.
Nowością w porządku obrad było sprawozdanie Kapelana Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie ks. Piotra Połomskiego:
– Kapelanem strażaków w powiecie wołomińskim zostałem mianowany przez Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej bpa Romualda Kamińskiego na wniosek Zarządu OP ZOSP RP w Wołominie dnia 1 maja 2020 r.

Zaszczytną funkcję staram się pełnić z oddaniem, szacunkiem i otwartością na potrzeby duszpasterskie strażaków ze wszystkich jednostek OSP w naszym powiecie i strażaków PSP w Wołominie – mówił ks. kapelan podsumowując krótki okres swej posługi. – Jestem wdzięczny Bogu i ludziom zaangażowanym w działalność straży za zaufanie oraz zaproszenie do pełnienia posługi kapłańskiej w tak zaszczytnym duszpasterstwie strażackim. Jestem otwarty na wszelkie inicjatywy, zaproszenia, zadania, w których będę mógł służyć wszystkim noszącym mundur strażaka, zarówno w OSP jak i PSP na terenie naszego powiatu – zapewnił na zakończenie, otrzymując gromkie brawa.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przedstawił dh Dariusz Kała, który na zakończenie podziękował dh prezesowi Pawłowi Bednarczykowi za zaangażowanie w działania Zarządu i Oddziału Powiatowego.
– Druh Paweł sprawdził się na stanowisku prezesa i dobrze wykonał powierzoną mu rolę. Chciałem także podziękować dh Tomaszowi Żmijewskiemu, który z zaangażowaniem i skrupulatnością prowadził gospodarkę finansową Oddziału Powiatowego. Druh Tomasz od lat sprawdza się jako zaangażowany działacz związkowy, co powinno budzić szacunek i uznanie społeczne, za godną naśladowania postawę społecznika. Pozostali członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego powinni dokonać refleksji nad swoim zaangażowaniem w pracach Oddziału Powiatowego. Dziękuję członkom Komisji Rewizyjnej za wspólną pracę i zaangażowanie oraz za to, że znajdowali czas, aby uczestniczyć w pracach komisji – powiedział dh Dariusz Kała.
Przed przystąpieniem do głosowania absolutoryjnego wysłuchano informacji przewodniczącego Komisji Mandatowej, który stwierdził prawomocność zjazdu do podejmowania uchwał (na ogólną liczbę 29 wybranych delegatów, w Zjeździe uczestniczyło bowiem 28).
Dyskusji nad sprawozdaniami nie było, zatem delegaci przystąpili do głosowania, udzielając jednomyślnego absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W dalszej części obrad komisja wyborcza przedstawiła nazwiska 16 druhów, którzy zostali wybrani (na Zjazdach Gminnych i zebraniach w jednostkach miejskich) do składu Zarządu Oddziału Powiatowego. (Warto nadmienić, że wśród desygnowanych znalazło się aż 10 nowych druhów). Przedstawiono również kandydatów do Komisji Rewizyjnej. W międzyczasie delegaci nie wyrazili aprobaty dla propozycji ewentualnego rozszerzenia składu Zarządu o kolejne trzy osoby.
Bez zbędnej zwłoki Zjazd dokonał jednomyślnego zatwierdzenia nowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego i Komisji Rewizyjnej, w związku z czym, po zatwierdzeniu stosownych uchwał nastąpiła przerwa na ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Po wznowieniu obrad skład Zarządu po ukonstytuowaniu ogłosił dh Żmijewski informując, że na funkcję prezesa jednomyślnie powołano pełniącego tę funkcję dotychczas dh Pawła Bednarczyka. Nowym I wiceprezesem został dh Wiesław Gręda (będący prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego przez trzy kadencje aż do dobrowolnej rezygnacji w 2016 r.).
Ostatnim punktem obrad był wybór delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a także podjęcie uchwał, w tym uchwały programowej na lata 2022-2027.
Po wyczerpaniu porządku obrad przyszedł czas na podziękowania dla ustępującego Zarządu oraz gratulacje dla nowo wybranego kierownictwa powiatowych struktur ZOSP RP.
Jako pierwszy głos zabrał Szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński, który pogratulował nowemu Zarządowi i Prezesowi oraz podziękował strażakom za zaangażowanie w dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Jednocześnie zapewnił, że w miarę możliwości będzie nadal starał się pomagać jednostkom OSP w realizacji ich podstawowych potrzeb.
Nieco dłuższe było wystąpienie gen. Wiesława Leśniakiewicza, który korzystając z możliwości spotkania z druhami, szeroko omówił kwestie związane z nową Ustawą o OSP.
Słów uznania dla strażaków-ochotników nie szczędził Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Bogusław Majchrzak, który najpierw pogratulował delegatom wyboru Prezesa podkreślając, że jest to dobry wybór, a następnie odniósł się do realiów codziennej służby podkreślając, że strażacy-ochotnicy są solą tej ziemi. – Powiat jest duży, cały czas rozwija się i mamy dużo dusz do obrony. Bez Was, nie dalibyśmy sobie rady jako PSP, bo jest nas tu za mało. Naszym służbowym obowiązkiem jest każdego ratować, ale to Wy jesteście prawdziwymi społecznikami, bo Wy nie musicie tego robić, Wy po prostu chcecie ratować i to robicie. I za to bardzo Wam dziękuję – mówił Komendant Powiatowy PSP w Wołominie, otrzymując gromkie brawa.
Po zakończeniu Zjazdu odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne.
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/Rafał S. Lewandowski/

253 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Budżet Gminy Radzymin na rok 2022 jednomyślnie uchwalony

Rok 2022 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem środków przeznaczonych na inwestycje – 66 mln zł i będą one stanowiły...

Zamknij