ggg ggg ggg ggg

Tłuszcz dołączył do grona miast, nadających Honorowe Obywatelstwa… (11.12.2012)

Czternastoma głosami poparcia, przy jednym głosie wstrzymującym, Rada Miejska w Tłuszczu przyjęła we wtorek, 4 grudnia uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania oraz pozbawienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz”, oraz „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz”.

W myśl historycznej Uchwały nr XIX.207.2012 zaszczytny tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” stanowić będzie wyraz uznania nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla: rozwoju tej gminy, dla ratowania pamiątek kultury narodowej, oraz dla popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, a także ludziom, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.
Natomiast tytuł „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz” ma być wyrazem wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy i tworzenia wspólnego dobra. Nadawany będzie mieszkańcom Gminy i osobom z nią związanym, a także organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju lub popularyzowania osiągnięć.
Wniosek o nadanie tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” lub „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz” przedkładany jest przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tłuszczu. Jego rozpatrzeniem zajmie się stosowna Kapituła (w składzie: burmistrz, przewodniczący RM i sekretarz gminy), po akceptacji której wniosek trafi pod opinię stałych komisji Rady Miejskiej. (Dopiero pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większość stałych komisji Rady upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu do umieszczenia stosownego projektu uchwały Rady do porządku obrad najbliższej sesji). Prawo do składania wniosku przysługuje: przewodniczącemu Rady Miejskiej, burmistrzowi, stałym komisjom Rady Miejskiej, jednostkom organizacyjnym gminy, organizacjom społecznym, politycznym i stowarzyszeniom posiadającym osobowość prawną, działającym na terenie Gminy Tłuszcz, a także grupie co najmniej 50 wyborców Gminy Tłuszcz. Wręczenie Aktu Nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” lub „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz” (sporządzanych wg ściśle określonych wzorów) dokonywane ma być w imieniu Rady Miejskiej w Tłuszczu, przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz Burmistrz Tłuszcza na uroczystej Sesji Rady Miejskiej. (W wyjątkowych przypadkach uroczystość nadania tytułu może być organizowana przy innych okazjach).
Osobom wyróżnionym tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” (mogą to być obywatele polscy i cudzoziemcy) przysługuje prawo do używania tego zaszczytnego tytułu, a także uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz uroczystościach i imprezach gminnych w charakterze gościa honorowego. (Obydwa tytuły można otrzymać tylko raz, z tym, iż tytuł „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz” może być nadany także pośmiertnie). Warto przy tym pamiętać, iż Rada Miejska ma również prawo do pozbawienia tytułów osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Ewidencję osób wyróżnionych tytułami prowadzić będzie Biuro Obsługi Rady w księgach: „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” lub „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz”.
/opr. Rafał S. Lewandowski/

3 321 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
W 2013 roku mieszkańcy gminy Radzymin będą zwolnieni z opłaty za posiadanie psa, ale zapłacą wyższy podatek od nieruchomości… (11.12.2012)

Jednym z najistotniejszych punktów obrad przedostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Radzyminie była kwestia określenia wysokości przyszłorocznych stawek...

Zamknij