ggg ggg ggg ggg

Teresa Trzaska jest, ale etatu nie będzie

Wbrew prasowym doniesieniom Teresa Trzaska zasiadającą od początku kadencji w Zarządzie nie została odwołana. Zmiany w statucie Powiatu pozbawiają radną stanowiska etatowego członka Zarządu.

DSCF5030

Sesja Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2013 r. potoczyła się burzliwie za sprawą radnych opozycji, którzy od pewnego czasu nagłaśniali sprawę braku merytorycznych podstaw do utrzymania stanowiska etatowego członka Zarządu Powiatu, które na mocy porozumienia koalicyjnego zostało powierzone Teresie Trzaska. Należy przypomnieć, że obecnie rządząca w powiecie koalicja, nie mogłaby posiadać większości, gdyby nie dołączenie do radnych z PSL-u głosów radnych niezależnych – Justyny Garbarczyk i Teresy Trzaska. Dzięki obu paniom, z których Justyna Garbarczyk piastuje do dziś funkcję przewodniczącej Rady Powiatu oraz Teresy Trzaska, która została etatowym członkiem Zarządu, w składzie Rady otrzymano większość i radni reprezentujący PiS znaleźli się w opozycji.
Głosowało 19 radnych, dziesięciu z nich za przyjęciem uchwały o likwidacji stanowiska etatowego członka zarządu. Ośmioro radnych było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu (Teresa Trzaska). Radni opozycyjni w składzie: Waldemar Sobczak, Urszula Mikołajczyk, Jan Fornal, Teresa Jastrzębska, Wojciech Nowakowski, Bogusław Frąckiewicz, Krzysztof Chmiel, Jan Getka, w głosowaniu zostali wsparci przez radną Marzenę Dyl i Zdzisława Bociana – wicestarostę.

DSCF5020

O wprowadzenie uchwały dot. zmian w statucie wnioskowało 8 radnych pismem z dnia 6.11. 2013 r. złożonym do przewodniczącej Rady Powiatu Justyny Garbarczyk. Do treści uchwały dołączyli obszerne uzasadnienie. Najważniejszymi zastrzeżeniami i uchybieniami były m.in.:
– brak corocznych planów realizacji i propozycji programów operacyjnych w zakresie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2008 – 2015 i monitorowania procesu jej wdrażania, a także wniosków i zaleceń wynikających z koniecznej ewaluacji.
– brak jakichkolwiek konkretnych działań w stosunku do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach. Nieurealnione i ciągnące się w czasie wizje jej reorganizacji i nowej lokalizacji.
– brak stałego zainteresowania Członka Zarządu wynikami oceny działalności Placówki przez służby Wojewody oraz brak nadzoru i współdziałania w tym zakresie z PCPR i dyrekcją Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (przykład: dopiero po blisko trzech latach od poprzedniej kontroli – wrzesień 2010 r. – przypadkowe powzięcie informacji przez p. T. Trzaskę z Wydziału Polityki Społecznej w Warszawie o wydanych do realizacji zaleceniach).
– próby przenoszenia własnej odpowiedzialności, w zakresie sprawowania nadzoru nad instytucjonalną pieczą zastępczą na inne osoby bądź organy Powiatu.

DSCF5022
– dopuszczenie przez Etatowego Członka Zarządu, wszechobecnie podkreślającego działania dla dobra dziecka, aby w przyjętym przez Zarząd Powiatu Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach (uchwała Nr 124/318/2013 Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2013 roku) wśród kar przewidzianych dla wychowanków znalazła się kara (nagana dyrektora placówki na apelu) naruszająca postanowienia art. 37 Konwencji o prawach dziecka.
Zarzucano również „Niepełne, powierzchowne i nieprofesjonalne przygotowanie materiałów dotyczących kontrowersyjnego procesu likwidacji Bursy Szkolnej, na co wskazywała grupa radnych podczas komisji i sesji Rady Powiatu” oraz opieszałość i nieformalne działania dot. utworzenia środowiskowego domu samopomocy w budynku Bursy Szkolnej oraz brak dialogu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz samorządami działającymi w sferze zadań publicznych w szeroko pojętej płaszczyźnie społecznej, nieprzychylność do inicjatyw samorządów gminnych oraz wiele innych niedociągnięć. Kolejnym elementem podnoszonym przez wnioskodawców była kwestia finansowa i wielokrotnie podkreślane zbyt duże uposażenie etatowego członka Zarządu, szczególnie w czasie braku środków w powiecie na wiele działań i inwestycji. „Wnioskujemy o zaprzestanie dublowania wynagradzania pracowników za zadania w kwestiach oświatowych i społecznych (wynagrodzenie etatowego członka Zarządu wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy to ok. 11 tysięcy złotych miesięcznie)….Powyższy projekt uchwały nie rodzi dodatkowych zobowiązań finansowych dla budżetu Powiatu. Projekt ten, powoduje zmniejszenie o kwotę min. 130 000,00 zł (rocznie) zobowiązań budżetowych poza niemierzalnymi konsekwencjami finansowymi, wynikającymi z zaniechań i błędów Etatowego Członka Zarządu wskazanych w punktach od 1-12 uzasadnienia” – stwierdzali radni wnioskujący o zmianę w statucie..
Wszystkie te zarzuty zostały kolejny raz podniesione podczas sesji Rady Powiatu. Przeciwnego zdania był starosta powiatu Bogdan Pągowski i wnioskował, aby radni odrzucili proponowana zmianę. Do sprawy i zarzutów odniosła się również Teresa Trzaska. Zapraszamy na stronę internetowa naszej gazety: www.kurier-w.pl, aby zapoznać się z wyjaśnieniami złożonymi przez etatowego członka Zarządu Teresę Trzaskę.

DSCF5032
Była też w trakcie dyskusji ostra wypowiedz przewodniczącej Justyny Garbarczyk, która stwierdziła, ze widzi w składanym wniosku i dyskusji personalny atak na osobę Teresy Trzaska. Sama zaatakowana przez radnych Teresa Trzaska nie zgadzała się z wieloma zarzutami uważając, że wiele jest w padających stwierdzeniach przekłamań, a niektóre nie są merytoryczne. Wiele też działań nie zależało od niej. Przytoczyła wiele spraw, które wprowadziła i nadzorowała z powodzeniem, a które do tego momentu nie były załatwiane.
„Jestem w przekonaniu graniczącym z pewnością, iż nikt nigdy z grupy wnioskujących nie słuchał moich wyjaśnień, bo jak się można domyślać nie o to chodziło w tych atakach. Mam podstawy domyślać się również, iż chodziło o irracjonalny odwet, zemstę, a jednocześnie tworzenie własnego wizerunku „jedynie sprawiedliwych”… w uzasadnieniu uchwały, jego autorzy w sposób konsekwentny używają argumentacji, która tym razem ma charakter pisemny, a której wyrażenia ocierają się o próbę zniesławienia i odebrania mi dobrego imienia.” – zwracała się Teresa Trzaska do zebranych.
Długie i wyczerpujące wyjaśnienia nie odniosły skutku 10 radnych zdecydowało, że przyjmują uchwałę, a tym samym likwidują stanowisko etatowego członka Zarządu Powiatu. Przypominam 8 radnych było przeciw uchwale, a Teresa Trzaska, czyli 1 głos był wstrzymujący się. Trzeba zaznaczyć, że w wyniku przyjętej uchwały Teresa Trzaska pozostaje nadal radną powiatu, likwidowane zostaje stanowisko i etat, jako członka Zarządu, więc po okresie uprawomocnienia się uchwały, która zostanie przesłana do instancji wyżej, następnie po stwierdzeniu prawidłowości uchwały opublikowane w Dzienniku Ustaw, a uprawomocni się po 14 dniach od opublikowania. Pani Trzaska, jak wyjaśniał nam starosta Bogdan Pągowski nie została odwołana, gdyż procedura dotyczy nie odwołania, a zmiany Statutu. Jedynie Starosta może wystąpić o odwołanie lub powołanie osoby. Nie będzie tego etatu, lecz nie musi usuwać Teresy Trzaski z członka Zarządu. Nadal tez jest radną Rady Powiatu. Starosta uważa, że decyzje etatowe nie są tak proste do rozwiązania jak się niektórym wydaje.

 

2 614 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste obchody dziewięćdziesiątych urodzin Klubu Sportowego „Mazur”… (26.11.2013)

Okolicznościowym meczem towarzyskim z Hutnikiem Warszawa na stadionie przy Wołomińskiej, oraz uroczystą galą w hali sportowej ROKiS, w sobotę 16...

Zamknij