ggg ggg

Strażacy OSP Ruda – wielopokoleniowa rodzina z dobrymi prognozami na przyszłość… (21.02.2012)

W roku sprawozdawczym 2011 jednostka OSP Ruda uczestniczyła w 44 akcjach ratowniczych, 20 razy wyjeżdżając do pożarów (1 poza terenem gminy) i 24 razy do likwidowania miejscowych zagrożeń, głównie podtopień.

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie odbyło się w mroźny sobotni wieczór, 4 lutego. Obok strażaków uczestniczyli w nim również burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, wiceburmistrz Andrzej Siarna,  przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka wraz z zastępcami Pawłem Dąbrowskim i Mirosławem Fabisiakiem oraz radną Krystyną Pałaszewską. Obecni byli także: prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski, komendant miejsko-gminny dh Artur Kacperczak, Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Dariusz Dąbkowski, oraz inspektor ds. przeciwpożarowych UMiG Radzymin dh Franciszek Jankowski.

Na początku spotkania, wszyscy strażacy i goście uczcili minutą ciszy pamięć druhów: Józefa Klimkiewicza i Józefa Kawki, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną służbę. Następnie po wysłuchaniu hymnu strażackiego i odczytaniu programu obrad przez prezesa jednostki druha Włodzimierza Dąbrowskiego, strażacy dokonali wyboru przewodniczącego zebrania, którym mianowano druha Henryka Klimkiewicza. Dokonano również wyboru protokólanta oraz powołano komisję uchwał i wniosków. W dalszej części obrad druh prezes przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2011 roku. W okresie sprawozdawczym OSP Ruda zrzeszała 49 członków, w tym 36 w wieku od 18 do 60 lat, jedną druhnę, 6 członków honorowych oraz sześciu druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd jednostki pracował w następującym składzie: Włodzimierz Dąbrowski- prezes, Marek Potęga – naczelnik, Janusz Jankowski – zastępca naczelnika, Kazimierz Pachulski – gospodarz, Rafał Jankowski – skarbnik, Przemysław Klimkiewicz – sekretarz, oraz Henryk Dzwonkowski – członek Zarządu. W roku sprawozdawczym jednostka OSP Ruda uczestniczyła w 44 akcjach ratowniczych, 20 razy wyjeżdżając do pożarów (1 poza terenem gminy) i 24 razy do likwidowania miejscowych zagrożeń, głównie podtopień. Kontrola gotowości operacyjnej strażaków i sprzętu przeprowadzona w 2011 roku przez KP PSP Wołomin przyniosła jednostce ocenę 4,5 w pięciopunktowej skali. Jak co roku, jednostka aktywnie wspierała organizację uroczystości patriotycznych i religijnych odbywających się na terenie gminy Radzymin. Strażacy z Rudy włączyli się również w przygotowanie Dnia Dziecka w Starych Załubicach oraz wzięli udział w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, na których wywalczyli znakomite trzecie miejsce. Istotną formę aktywności strażaków z OSP Ruda stanowiła niewątpliwie również praca społeczna na rzecz jednostki. W minionym roku druhowie w znacznej mierze własnymi siłami i za pieniądze jednostki przeprowadzili gruntowny remont strażnicy.

Zmodernizowana została część bojowa obiektu, wymieniono dach i część okien, rozbudowano klatkę schodową oraz ułożono kostkę brukową na placu przed remizą. W 2011 roku w akcjach ratowniczych, oraz w pracach społecznych na rzecz społeczeństwa i jednostki wyróżnili się następujący druhowie: Dąbrowski Włodzimierz, Pachulski Kazimierz, Potęga Marek, Jankowski Janusz, Jankowski Rafał, Dzwonkowski Henryk, Pałaszewski Jan, Tlaga Stanisław, Michalczuk Krzysztof, Klimkiewicz Henryk, Milewski Michał, Pisarek Mirosław, Kawka Jan Ryszard, Pisarek Radosław, Potęga Jacek, Chojnacki Mariusz, Pisarek Mateusz, Michalczuk Michał. Wszyscy wymienieni otrzymali podziękowania. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która realizację działalności statutowej Zarządu oceniła jako dobrą, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium. Przed przystąpieniem do dyskusji nad sprawozdaniami, druhowie zapoznali się z planem działalności na rok bieżący, który przedstawił naczelnik jednostki dh Marek Potęga.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy jednostka planuje przyjąć aż sześcioro nowych członków, w tym pięć kobiet. Niewątpliwie jednak, za najbardziej ambitne zadanie należy uznać plan pozyskania 150 tysięcy złotych na zakup średniego wozu pożarniczego. W tym celu Zarząd zamierza zabiegać o sponsorów, którzy mogliby wspomóc wymianę leciwego Stara 244 na nowy samochód.
Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie, niemniej już sama determinacja strażaków z Rudy zasługuje na słowa uznania. Tym bardziej, iż zabiegając o samochód dla siebie potrafią wykazać się solidarnością także wobec kolegów z sąsiedniej jednostki w Mokrem. (W tym roku OSP Ruda wraz z pozostałymi jednostkami z terenu gminy Radzymin zgodziła się przekazać po 10 tysięcy złotych na zakup średniego samochodu dla OSP Mokre). Cele przedstawione do realizacji na najbliższą przyszłość spotkały się z pełną aprobatą strażaków z Rudy. Po krótkiej dyskusji, druhowie jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi absolutorium. Tuż po przeprowadzeniu głosowania, kierownictwo jednostki nagrodzone zostało gremialnymi oklaskami.

Gratulując Zarządowi i dziękując wszystkim strażakom z Rudy za codzienna służbę, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski podkreślił zasługi tej jednostki w budowaniu wizerunku Radzymina. – Dziękuję Wam za obecność na wszystkich uroczystościach patriotycznych, we wszystkich najważniejszych miejscach pamięci narodowej w naszym mieście.
Słowa podziękowania za zgodną współpracę ze strażakami zza wody, czyli jednostką OSP Stare Załubice wygłosił również dh Andrzej Siarna. Wiceburmistrz Radzymina i zarazem prezes straży w Załubicach pochwalił zaangażowanie druhów OSP Ruda w walkę z podtopieniami w gminie oraz w prace społeczne na rzecz jednostki.

– To cenna wartość, którą nabyliśmy od naszych ojców, dziadów i pradziadów. Tym cenniejsza, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć osoby z duszą społecznika.  Wśród wielu okolicznościowych gratulacji i wystąpień, nie zabrakło odniesienia do wielopokoleniowej struktury jednostki OSP Ruda. – W gronie druhów, którym srebrzą się już skronie, najbardziej cieszy mnie obecność tak wielu młodych. Cieszę się, że głośno dopytujecie się o to, kiedy Zarząd kupi Wam galowe mundury. To bardzo dobra prognoza na przyszłość – chwalił najmłodsze pokolenie dh Tomasz Żmijewski – prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie.


W rzeczy samej, nie sposób nie podzielać optymizmu prezesa Żmijewskiego, w odniesieniu do przyszłości owej jednostki. Po zakończeniu obrad wszyscy strażacy, ich najbliżsi oraz zaproszeni goście zasiedli do uroczystego obiadu. Słuchając ożywionych rozmów doświadczonych druhów z początkującymi, obserwując jak wspólnie przeglądają świetnie prowadzoną kronikę jednostki, trudno bowiem było oprzeć się wrażeniu, że tutaj w Rudzie, Ochotnicza Straż Pożarna jest jak jedna wielka rodzina.
Rafał S. Lewandowski

6 379 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„A nas dziś duma roznosi, że nasza szkoła imię twe nosi – Armio Krajowa…” (21.02.2012)

W ubiegły wtorek, 14 lutego dokładnie w 70. rocznicę powstania Armii Krajowej, w niezwykle wzruszającej, pełnej patriotyzmu atmosferze, Zespół Szkół...

Zamknij