ggg ggg ggg ggg

To nie są zmiany dla zmian – Konferencja p.o. burmistrz Pułtuska Doroty Subdy

Kolejna konferencja p.o. burmistrza Pułtuska Doroty Subdy odbyła się w miniony czwartek, 15 marca 2018 r. i dotyczyła nowych posunięć kadrowych – zgodnie ze wcześniejszą deklaracją Pani burmistrz i oczekiwaniami mieszkańców.

15 marca br. w sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się konferencja prasowa, podczas której wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk Dorota Subda poinformowała o zmianach w dwóch gminnych spółkach oraz strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Dorota Subda witając zebranych podkreślała, że temat funkcjonowania samorządu Gminy Pułtusk jest obecnie w centrum zainteresowania mediów, jak również budzą wiele emocji wśród mieszkańców, dlatego też chciałaby poinformować o swoich decyzjach, które podjęła w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz o zmianach dokonanych w dwóch spółkach gminnych: TBS w Pułtusku sp. z o.o. oraz PPUK sp. z o.o.
Na początku jednak poinformowała o powołaniu 15 marca nowego zastępcy burmistrza miasta – Andrzeja Popowicza. Jak wyjaśniała decyzja podyktowana była potrzebą wsparcia w realizacji bieżących działań oraz zadań zaplanowanych na przyszłość. Pan Andrzej Popowicz, dotychczasowy dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku, jest osobą ogólnie znaną i szanowaną w lokalnym środowisku, z doświadczeniem i wiedzą. Andrzej Sławomir Popowicz pracował w Miejskim Domu Kultury w Pułtusku, jako instruktor i ok. 5 lat w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, jako instruktor ds. kulturalno-oświatowych. Następnie po powrocie do Domu Kultury, wówczas Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, pełnił funkcję kierownika Działu Imprez. Po 7 latach pracy od 1 lutego 2007 r. kierował Referatem Turystyki i Promocji. Od 1 lutego 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku. W związku z powierzeniem mu stanowiska zastępcy burmistrza Miasta Pułtuska z dniem 15 marca 2018 r. tymczasowo obowiązki dyrektora muzeum pełnić będzie Pani Olga Chełstowska.

Nastąpiła również reorganizacja struktury wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Pułtusku, która jak zapewnia p.o. burmistrz Pułtuska, będzie służyła usprawnieniu pracy przy realizacji kolejnych gminnych inwestycji.
W Wydziale Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych dokonała podziału na dwa referaty: Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. Wydziałem obecnie będzie kierował Andrzej Grąbczewski, który już wcześniej kierował Referatem Inwestycji. Zdaniem p.o. burmistrza Doroty Subdy sytuacja w wydziale wymaga zatrudnienia osoby kompetentnej, doświadczonej i sprawdzonej oraz znającej specyfikę gminnych inwestycji. Zmiany były konieczne z kilku powodów. Dotychczasowej pani kierownik, obciążonej zakazami prokuratorskimi dot. zadań realizowanych w wydziale, przeszkody formalne uniemożliwiają prowadzenie Wydziału Inwestycji w ratuszu. Marianna Bochenek pozostanie jednak, jako kierująca referatem rolnictwa.
„Kolejnym powodem tej zmiany jest pozyskanie informacji na temat błędów formalnych we wnioskach złożonych na dofinansowanie inwestycji, co wzbudziło mój niepokój, ponieważ okazało się, że na wiele ważnych zadań nie otrzymamy wsparcia finansowego”– mówiła p.o. burmistrz Dorota Subda. Ostatnim powodem jest analiza jednego z ostatnich przetargów, która wykazała brak wystarczającej staranności w przygotowaniu dokumentacji.

„Uważam, iż po tej zmianie jeden z bardziej kluczowych wydziałów w urzędzie będzie działał sprawniej.” – podsumowała całość swojej wypowiedzi.

Zmiany były konieczne, aby zapobiec odrzucaniu wniosków o dofinansowanie ważnych inwestycji, m.in.: rewitalizacji rynku czy remontu budynku byłych koszar wojskowych.

Poważne przetasowania kadrowe nastąpiły w dwóch gminnych spółkach.
Celem zmian jest wprowadzenie programu naprawczego w Pułtuskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w związku z dramatyczną sytuacją finansową spółki zagrażającą jej bytowi oraz rzetelne przygotowanie i zrealizowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk S. z o. o. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla 48 rodzin. Przed konferencją w spółkach zmieniły się składy rad nadzorczych oraz zarządy na czele z prezesami.
„Uznałam, że brak reakcji na sytuację PPUK i niewprowadzenie szybkiego programu naprawczego spowodowałby w ciągu najbliższych kilku miesięcy likwidację spółki bardzo ważnej dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców oraz dających wiele miejsc pracy (52). Uznałam, że zarządy spółek działały w ostatnim czasie w sposób beztroski, natomiast Rady Nadzorcze nie spełniły swojej roli względem właściciela spółek” – nakreślała sytuację p.o. burmistrz Dorota Subda.
Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wynika, że w 2014 roku spółka miała zysk w wysokości 40 tysięcy złotych. Od 2015 roku zaczęła generować stratę: w 2015 roku – ok. 400 tysięcy złotych, 2016 – ok. 800 tysięcy złotych, 2017 roku – prawie 1,4 miliona złotych, przy czym wartość aktywów spółki wynosi 1,9 miliona złotych. Sytuacja z prezesem była fatalna w związku z przeszkodami formalnymi uniemożliwiającymi mu pełnienie funkcji. W związku z powyższym 13 marca została odwołana Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
„Mimo krótkiego czasu urzędowania na stanowisku burmistrza znalazłam osoby, które znają się na problematyce spółek i chcą pracować z pełnym zaangażowaniem dla ich ratowania” – podkreślała p.o. burmistrz Pułtuska. Poinformowała, że również 13 marca do Rady Nadzorczej PPUK zostali powołani:
– Elżbieta Fijałkowska (pełniła funkcję członka Rady, ma duże doświadczenie w kierowaniu dużym przedsiębiorstwem oraz ogromną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw),
– Grzegorz Olczak (ceniony w Pułtusku i okolicy prawnik),
– Wojciech Dębski ( znający doskonale specyfikę spółki, uczestniczący w jej przekształceniu z zakładu budżetowego, burmistrz kilku kadencji znający specyfikę samorządu, obecnie prezes Zarządu Tower Inwestycje Sp. z o.o. z grupy PZU).
Prezesem Zarządu został Andrzej Dolecki – były starosta pułtuski, pełnomocnik Zarządu w Oddziale Usług Drogowych PPUK.
Jeśli chodzi o Towarzystwo Budownictwa Społecznego zdaniem Pani Burmistrz sprawa pożyczki udzielonej przez TBS dal PPUK Est jest dowodem na brak kompetencji organów tej spółki, a fakt dot. tego, że Pani skarbnik kazała udzielić pożyczki jest dowodem na nieznajomość przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd jest niezawisły i nie powinien wykonywać poleceń zgromadzenia wspólników. Z kolei to, że trzy przetargi nie wyłoniły wykonawcy budynku mieszkalnego dla 48 rodzin stwarzają ryzyko dla sukcesu tej inwestycji.
Powołano 13 marca Radę Nadzorczą TBS w składzie:
– Waldemar Majewski (wieloletni członek Rady Nadzorczej TBS),
-Kamila Mokrzycka (zajmowała samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, jest członkiem Rady Nadzorczej w jednej ze spółek Skarbu Państwa, jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych ARiMR),
– Mateusz Matuszewski (prawnik).
Prezesem Zarządu został Andrzej Wiśniewski – pracował w zarządzie PPUK i posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.
Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji odwołującej Ewę Kowalską z funkcji prokurenta spółki TBS w Pułtusku sp. z o.o.
Dorota Subda p.o. burmistrza Pułtuska wytyczyła priorytetowe i jasne cele dla spółek:
PPUK – przygotowanie i wdrożenie programu naprawczego, który pozwoli uniknąć likwidacji spółki,
TBS – doprowadzenie do wybudowania bloku mieszkalnego.
„To nie są zmiany dla samych zmian, jest potrzeba podjęcia realnych działań zmierzających do naprawy sytuacji spółek” – podsumowała swoją wypowiedź.
Zapraszamy na stronę internetową redakcji www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy nagranie filmowe z konferencji.
Jak się okazuje, pełniąca obowiązki burmistrza Pułtuska Dorota Subda energicznie wzięła się za porządkowanie sytuacji, którą zastała w samorządzie, Urzędzie Miejskim, a teraz w spółkach miejskich. Klarownie wyłożyła podczas ostatniej konferencji ocenę sytuacji oraz podjęła adekwatne do potrzeb kroki naprawcze.
Trzeba podkreślić, że jak na trudną sytuację gminy Pułtusk, ale też z uwagi na to, że jest osobą z zewnątrz zadziwiająco sprawnie radzi sobie pełniąc funkcję burmistrza. Zmiany kadrowe, to zawsze materia delikatna i z uwagą należy podchodzić do osób, które z przyczyn zawinionych lub też nie, muszą zostać zweryfikowane, ocenione. Jest to równie trudne, jak wybór nowych osób, ocena ich kompetencji i predyspozycji.
Jak się wydaje Dorota Subda spokojnie i merytorycznie oraz umiejętnie radzi sobie z wyzwaniami codziennego życia samorządu w nadzwyczajnej sytuacji.

/Janina Czerwińska/

3 269 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Działania nakierowane na poprawę życia mieszkańców – priorytetem burmistrza Ostrowi Mazowieckiej

Podczas spotkania z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej w dniu 12 marca burmistrz Jerzy Bauer podsumował trzy lata swojej kadencji oraz przedstawił...

Zamknij