ggg ggg ggg

Rozmowa Ministrów Rolnictwa Polski i Ukrainy

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, rozmawiał 8 marca z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Romanem Leszczenko. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski.

Wicepremier Kowalczyk powiedział m.in.: – W imieniu własnym oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam solidarność z narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego, niepodległego państwa. Podkreślił podziw dla determinacji i odwagi narodu ukraińskiego, odpierającego rosyjską agresję. Złożył wyrazy współczucia z powodu strat poniesionych przez Ukrainę podczas działań wojennych.
Wicepremier zapewnił o gotowości do udzielania stronie ukraińskiej wsparcia w tych ciężkich chwilach, w tym żywnościowej pomocy humanitarnej. Poinformował, że różnorodna pomoc dla Ukrainy, w tym humanitarna, już jest przez Polskę organizowana. Podkreślił, że ułatwieniem dla dostaw żywności z Polski na Ukrainę byłoby też potwierdzenie przez Ukrainę nieobowiązywania restrykcji przywozowych w ramach pomocy humanitarnej.
Minister Roman Leszczenko podziękował w imieniu własnym i prezydenta Ukrainy za życzliwość oraz wszelką pomoc udzielaną przez Polskę obywatelom Ukrainy. Poinformował także o sytuacji na Ukrainie w zakresie zaopatrzenia w żywność i środki do produkcji rolnej.
Ministrowie uzgodnili założenia współpracy na najbliższy czas oraz wskazali swoich przedstawicieli do koordynacji dalszego wsparcia żywnościowego dla obywateli Ukrainy. Koordynację po stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wicepremier Kowalczyk powierzył sekretarzowi stanu Rafałowi Romanowskiemu.

Dzieci uchodźców z Ukrainy w „Programie dla szkół”

Dzieci z Ukrainy, które będą uczęszczały do polskich szkół podstawowych w klasach I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – II ogólnokształcących szkół baletowych mogą zostać objęte „Programem dla szkół” i bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.
Więcej informacji o „Programie dla szkół” można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/program-dla-szkol

Płatności bezpośrednie i obszarowe – ponad 17 mld zł trafiło do rolników

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: do 4 marca wypłaciła rolnikom za 2021 r.: ok. 14,26 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich oraz ok. 2,8 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW.
Płatności w ramach kampanii 2021 mogą być realizowane do 30 czerwca 2022 r. Dotychczas wydano decyzje w przypadku blisko 99 proc. rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie i ok. 98 proc. tym, którzy wystąpili o płatności obszarowe PROW. Wydłużone procedury dotyczą m.in. gospodarstw wytypowanych do kontroli oraz gruntów, których właściciel zmienił się w wyniku dziedziczenia. Pieniędzy nie mogą otrzymać ci, którzy przekazali nieaktualny numer konta bankowego – właściwy należy zgłosić w biurze powiatowym Agencji.

Dwa nowe nabory wniosków na modernizację gospodarstw

– Od 29 marca do 27 maja będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zasady przyznawania dofinansowania inwestycji w produkcję prosiąt:
• Mogą się o nie ubiegać rolnicy, którzy m.in. posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od
13 do 250 tys. euro lub prowadzą dział specjalny produkcji rolnej.
• Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.
• Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej
5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
• Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.
• Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty: budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.
• Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego.
• Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
• Limit wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020 w tym obszarze, to 900 tys. zł lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
• Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych.
• Standardowo dofinansowanie wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga
60 proc.

Zasady przyznawania dofinansowania inwestycji w nawadnianie:

• Wsparcie jest skierowane do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
• Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA.
• Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, dotyczy to prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
• Wsparcie można otrzymać na: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.
• Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.
• Maksymalna kwota wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł.
• Pomoc jest przyznawana w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych.
• Standardowo dofinansowanie wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik – poziom dofinansowania sięga 60 proc.
Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Więcej informacji na stronie www.minrol.gov.pl

Powołanie Rady Kobiet w rolnictwie
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył 8 marca akty powołania do Rady Kobiet w rolnictwie.
Henryk Kowalczyk podkreślił, że jesteśmy w szczególnym momencie nie tylko ze względu na Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale ze względu na wojnę w Ukrainie. Henryk Kowalczyk wyraził wdzięczność wszystkim kobietom w Polsce, które wspierają uchodźców. – To, że nie ma obozów dla uchodźców, to jest głównie zasługa kobiet. Myślę, że przede wszystkim dzięki nim uchodźcy, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed straszną wojną, mają gdzie się zatrzymać i znajdują godne miejsce w naszych rodzinnych domach. To jest ogromna zasługa kobiet – podkreślił wicepremier.
Zadaniem Rady Kobiet w rolnictwie, jako ciała doradczego, jest proponowanie rozwiązań korzystnych dla rolnictwa, a zwłaszcza dla kobiet pracujących w tym sektorze. Przewodniczącą Rady została sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.
Kadencja Rady Kobiet w rolnictwie będzie trwać 3 lata, a w jej skład może wchodzić nie więcej niż 20 osób.

Dodatkowe pieniądze dla pszczelarzy – kolejny rok pomocy

– Od 1 kwietnia do 31 maja hodowcy pszczół będą się mogli ubiegać o dodatkowe pieniądze (łącznie 35,5 mln zł) – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie wyniesie 20 zł do każdej pszczelej rodziny.

Tak jak przed rokiem o wsparcie mogą ubiegać się pszczelarze, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Hodowca chcący otrzymać pomoc, a nie zarejestrowany w AMiRR musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR, a wzory dokumentów Agencja udostępni na swej stronie 1 kwietnia.

Światowy Program Żywnościowy szuka potencjalnych dostawców żywności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informuje, że Światowy Program Żywnościowy (WFP, World Food Programme) będący agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, ogłosił zamiar ewentualnego rozszerzenia listy wstępnie zatwierdzonych dostawców żywności w ramach mechanizmów WFP.

Z uwagi na bliskość regionu, Polska mogłaby odegrać kluczową rolę w zakresie dostaw żywności dla Ukrainy w związku z aktualnym kryzysem humanitarnym spowodowanym konfliktem zbrojnym. Dlatego możliwe jest zgłaszanie się do udziału w przetargach w ramach ww. programu nowych dostawców następujących artykułów spożywczych: gryki zwyczajnej; makaronu typu rurki; białego ryżu średnioziarnistego; mięsa konserwowego; oleju roślinnego (słonecznikowego); soli jodowanej; warzyw w puszkach.

Aby wziąć udział w przetargach należy m.in.: zarejestrować się na UNGM na poziomie 2 (https://www.ungm.org/); wypełnić wstępny formularz oceny (IPA) i odesłać go do WFP (newsuppliers@wfp.org) pocztą elektroniczną.

Minimalne wymogi dla potencjalnych dostawców określone zostały w przewodniku Doing Business with the World Food Programme, a wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: newsuppliers@wfp.org

Nie wypalajmy traw – to karalne

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wypalanie traw bardzo szkodzi środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni.

ARiMR nie tylko ostrzega, ale także może karać finansowo rolników wypalających trawy. Na szczęście z kontroli prowadzonych przez Agencję wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny – w ostatnich latach takich przypadków było jedynie od kilku do kilkunastu. Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych nałożyła sankcje na 137 rolników.

Traw nie powinno się wypalać, ponieważ m.in.: wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty.
Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5–20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

669 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Fundacja PZU z Kulturą” w Zarębach Kościelnych

W Gminie Zaręby Kościelne od dnia 1 października 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych...

Zamknij