ggg ggg ggg ggg

Radni mają dosyć (07.08.2012)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez przewodnicząca Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej Hannę Zofię Sasinowską radni przygotowali  3 sierpnia. Zarzucają  przewodniczącej przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz na osiągnięciu korzyści osobistych.

Nie była to oczywiście niespodzianka, bo o niewłaściwym zachowaniu przewodniczącej wobec wniosków składanych przez radnych mówili głośno podczas ostatnich sesji nadzwyczajnych.  Od kilku miesięcy Rada Miasta działa bardzo dziwacznie, czyli zamiast planowych sesji zwyczajnych Rady, co kilka dni przewodnicząca na wniosek burmistrza Ostrowi Maz. zwołuje sesję nadzwyczajną. W dniu 3 sierpnia w tym trybie odbyła się kolejna 7 sesja. Nie odbywają się również posiedzenia komisji i większość uchwał radni nie podejmują, słusznie chyba wyjaśniając, że brak im możliwości oceny skutków uchwały, którą burmistrz przedstawia do przegłosowania. Efekt sesji nadzwyczajnych jest mizerny. Brak dokumentów, nieprecyzyjne i bardzo emocjonalne wyjaśnienia burmistrza, brak możliwości merytorycznego i spokojnego przedyskutowania sprawy, jakie daje posiedzenie komisji, skutkuje nieporozumieniami i ostrymi sporami na sesji. Pokrzykiwania i coraz bardziej złośliwe odzywki stały się codziennością sesji Ostrowi Mazowieckiej.
17 lipca radni: Stanisław Dylewski, Eugeniusz Gałązka, Krzysztof Laska, Andrzej Tułowiecki, Jacek Wilczyński, Matrusz Lendziorek, Mieczysław Równy, Lech Godlewski, Małgorzata Bartkiewicz, Zbigniew Krych, wystosowali na piśmie do przewodniczącej Rady miasta Hanny Sasinowskiej kolejną prośbę o sprostowanie Uchwały z dnia 28 marca 2012 r. dotyczącą przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z bonifikata 90%.
„Pani przyznała się do popełnionego błędu i obiecała sprostowanie, co zapisane jest w protokole” – zwracali się w w/w dokumencie. Zawiadamiali Przewodniczącą rady, że mają pismo do prokuratury przygotowane i jeżeli w ciągu 7 dni nie dokona sprostowania „… zmuszeni będziemy złożyć pismo w Prokuraturze. Uważamy, że działanie to było celowe i miało na celu uniemożliwienie realizacji wniosków dotyczących przekształceń”. Powoływali się na odpowiedz wojewody Jacka Kozłowskiego, które otrzymali po wystosowaniu skargi do wojewody z dnia 29 czerwca 2012 r. w skardze, którą wystosowało 13 radnych opisywali działania burmistrza, który ich zdaniem chciał wymusić na radnych unieważnienie tej uchwały. Wtedy też dowiedzieli się, że są dwie uchwały: jedna podpisana przez Przewodniczącą i wadliwą, bo z nagłówkiem Uchwała Burmistrza, druga poprawną, ale niewysłaną do wojewody . Od tamtej sesji radni nie mogą przeforsować wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Przewodnicząca pismo w tej sprawie od wojewody z dnia 8 maja przekazała radnym dopiero w połowie czerwca. Radni cały czas postulują, że chcą odwołania przewodniczącej i to jak się okazuje błąd. Przewodnicząca Rady nie dopuszcza, do jakiej kol wiek sesji na wniosek radnych, a tylko zatwierdza i zwołuje sesji na wniosek burmistrza – w trybie nadzwyczajnym. Oczywiście uniemożliwia to odwołanie jej z funkcji przewodniczącej. Podczas jednej z ostatnich sesji wręcz stwierdziła, że nie zwoła sesji Rady miasta na wniosek radnych. Sytuację doprowadziła wręcz do pata, dlatego też radni Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wykonali.
„Niniejszym zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przez Przewodnicz4c4 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej- p. Hannę Zofie Sasinowską – przestępstwa z art. 231 § 1 i 2 Kodeksu Karnego po1egajcego na przekraczaniu swoich uprawnień i nie dopełnieniu obowiązków oraz na osiągnięciu korzyści osobistych. Do popełnienia przestępstwa doszło w związku z naruszeniem art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. W.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz naruszeniem prawa miejscowego § 17 pkt 1, § 23 ust 4, § 24 ust 2 pkt 2 i 3 jakim jest Statut Miasta Ostrów Mazowiecka przyjęty Uchwałą Nr P1/19/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka”. W uzasadnienie radni opisują, jakie ma uprawnienia przewodniczący Rady i stwierdzają, że powinien działać jedynie w ramach przepisów prawa min. zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym oraz na podstawie prawa miejscowego, jakim są Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka:
„W niniejszej sprawie doszło do ewidentnych naruszeń w/w Ustawy i Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka, ponieważ Przewodnicząca Rady Miasta nie zwołuje sesji Rady Miasta na wniosek Radnych i nie rozpoznaje innych wniosków Radnych. W przedmiotowej sprawie zostały złożone 3 (trzy ) wnioski w dniach 30 maja, 21 czerwca i 17 lipca 2012 roku o zwołanie sesji nadzwyczajnej i w dniu 12 czerwca 2012r. wniosek o zmianę porządku obrad na sesji. W przypadku wniosku o zwołanie sesji, złożonego w dniu 30 maja 2012r., Przewodnicząca uzgodniła termin sesji z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta p. Eugeniuszem Gałązką na zgodny z obowiązującymi przepisami tj. w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Mimo uzgodnień i złożenia kolejnych wniosków w tej sprawie Przewodnicząca Rady Miasta nie zwołała żadnej sesji Rady Miasta na wniosek Radnych, pomimo tego, ze Rada Miasta składa sic z 21 radnych i wymagana przepisami prawa grupa radnych takie wnioski złożyła. Nadużycie funkcji i przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków przez Przewodnicząca Rady Miasta jest ewidentne, ponieważ w analogicznej sytuacji tj. na wniosek Burmistrza Miasta zwoływana jest juz kolejna 7 ( siódma) sesja nadzwyczajna wyznaczona na dzień 03.08.2012r.. Ponadto Przewodnicząca Rady Miasta wielokrotnie publicznie podczas różnych sesji Rady Miasta min. w dniach 13120 czerwca 2012r. oświadczyła, że „nie zwoła sesji Rady Miasta na wniosek Radnych i do tego nie zmusi ją nic ani nikt”. Jak opisują radni takie deklaracje składała również w obecności mediów.
„Takim działaniem Przewodnicząca Rady Miasta narusza obowiązujące przepisy prawa oraz działa na szkodę interesu publicznego, ponieważ poprzez naruszanie w/w przepisów paraliżuje pracę Rady Miasta i ma negatywny wpływ na stanowione przez Radę Miasta miejscowe prawo, w szczególności nie dopuszcza do uchwalenia Uchwal wnioskowanych przez większość Rady Miasta. Ponieważ jednym z punktów porządku obrad wnioskowanych sesji jest punkt dotyczący odwołania Przewodniczącej Rady Miasta zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze Przewodnicząca Rady Miasta nie zwołując sesji na wniosek Radnych działa również w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej”.
Korzyści te wg radnych to bronienie się przed zmniejszeniem diety z obecnie otrzymywanej, jako przewodnicząca na dużo niższą po ewentualnym odwołaniu i dietą zwykłego radnego. Uważają też, że wykazując lojalność wobec burmistrza takowe korzyści również osiąga, tym bardziej, że wymienionych naruszeń dopuszcza się w porozumieniu z burmistrzem.
„Jest to uprawdopodobnione, ponieważ Przewodnicząca Rady Miasta wywodzi sic z Komitetu Wyborczego „Ziemia Ostrowska”, z którego brat udział w wyborach samorządowych obecny Burmistrz Miasta Ostrowi Mazowieckiej p. Władysław Krzyżanowski. I w związku z tym nie sposób nie zauważyć uległości i podporządkowania Przewodniczącej Rady Miasta podczas sesji Rady Miasta I w innych działaniach- organu uchwałodawczego i sprawującego nadzór nad Burmistrzem -organem wykonawczym. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, ze Przewodnicząca R.M. p. Hanna Zofia Sasinowska zatrudniona jest w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Maz.- jednostce podległej Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka, co dodatkowo wpływa na Jej uległość wobec Burmistrza Miasta i osiąganiu korzyści majątkowej i osobistej w zamian za uległość i podporządkowanie się Burmistrzowi poprzez naruszanie w/w przepisów prawa, w celu umożliwienia Burmistrzowi Miasta prowadzenia szkodliwej i nieuzasadnionej polityki, mającej negatywny wpływ na interes publiczny”.
Do w/w pisma dołączyli załączniki potwierdzające ich rację oraz własnoręczne podpisy. Pismo zostanie również przekazane do wiadomości wojewody mazowieckiego.
Tak oto wpędzeni w pułapkę bezsilności próbują ostrowscy radni poradzić sobie z nietypową sytuacją stworzoną im przez burmistrza i przewodniczącą rady. Jaki skutek odniesie złożenie do Prokuratury zobaczymy?
/J.Cz./

1 950 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sesja sesję goni… (07.08.2012)

Jest takie powiedzenie - „piątek zły początek”, ale dla burmistrza Władysława Krzyżanowskiego sesja ta, chociaż miała aspekty pozytywne tj., radni...

Zamknij