ggg ggg

Rada Miejska w Łochowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu

Pod koniec czerwca w Łochowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji w pracy samorządów. Podczas LXV/2023 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przedstawiony raportu o stanie gminy za 2022 r. a po debacie, udzielenie Burmistrzowi Łochowa wotum zaufania. Następnie po odczytaniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2022 rok i opinii RIO, udzielenie absolutorium.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad sesji w dniu 28 czerwca 2023 r. radni wysłuchali sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym i przyjęli bieżące uchwały. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Łochów za 2022 rok nastąpiło po omówieniu raportu przez burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego i skrótowym przedstawieniu każdego obszaru działań samorządu z uwzględnieniem nowych zaistniałych w wyniku bieżącej sytuacji Polski. Jak podkreślił na zakończenie raport jest potrzebny nie tylko ze względu na odnotowanie zjawisk, ale też, jako materiał wyjściowy do dalszych działań. Po omówieniu rozpoczęła się debata, do której zgłosiła się formalnie jedna osoba oraz radni. Radni mieli szereg uwag, ale generalnie uznawali treść raportu za pozytywną i dogłębna analizę działań samorządu. Jedynie radna Urszula Kalinowska mino stwierdzenia, że generalnie raport ocenia pozytywnie, to deklarowała nie poparcie burmistrza podczas głosowania nad wotum zaufania. Sprawa dotyczyła wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat wyjaśnianej i kontrowersyjnej korekty finansowej do programu unijnego OZE. Gmina znalazła się w złej sytuacji z przyczyny mieszkańców, którzy nie zrobili na czas np. kotłowni, czy wycofali się z innych działań lub umów, a odwołania gminy od decyzji o zwrocie pieniędzy z programu nie daje rezultatu. Obecnie Gmina nie może uzyskać niezbędnych dokumentów dot. korekty kosztów. Teraz jest już trzeci opiekun projektu i problem z dostępem oraz szczególnie tym związanym z podpisaniem aneksu. Sprawa prawdopodobnie ma przyczyny inne, bo używana jest latami do negatywnej oceny burmistrza. Nie inaczej było również podczas tegorocznej sesji absolutoryjnej. Kontrowersyjne były również uwagi mieszkanki wypowiadającej się wielokrotnie, często nie merytorycznie, ale wyłapując to, co jej się nie podobało. Szczególnie widać to było później w wypowiedziach Pani przy sprawach dot. braku dzieci i zaniku aktywności wśród mieszkańców, marnotrawione tereny zielone, turystyki. Można skwitować to słowami: nic nie jest dobrze w Gminie Łochów. Na takie postawienie spraw odpowiedziało kilkoro radnych, którzy zupełnie inaczej, pozytywnie, podeszli do działań burmistrza i samorządu. Burmistrz Łochowa po kolei wyjaśniał każdą refleksję i uwagi. W rezultacie głosowania Burmistrz Łochowa otrzymał wotum zaufania uzyskując 12 głosów – Za, 1 – Wstrzymujący się, 1 – Przeciw.
Radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łochów za 2022 rok przedstawiony w formie multimedialnej prezentacji przez burmistrza Roberta Gołaszewskiego. W informacje o budżecie znalazło się m.in. następujące dane: Dochody wyniosły – 114 352 840,97 zł, a wydatki – 108 648 795,01 zł. Wynik budżetu – 5 704 045,96 zł. Planowane dochody na rok 2022 były w kwocie -117 835 357,40 zł, wykonanie – 114 352 840,97 zł tj. 97,04 % planu. Planowane dochody bieżące – 109 263 289,80 zł, wykonanie – 106 460 533,33 zł tj. 97,43 %. Planowane dochody majątkowe – 8 572 067,60 zł, wykonanie – 7 892 307,64 zł. Planowane wydatki na rok 2022 – 119 343 115, 33 zł, wykonanie – 108 648 795,01 zł tj. 91,04 % planu. Planowane wydatki bieżące – 108 455 049,14 zł, wykonanie – 98 539 683,51 zł tj. 90,86 %. Planowane wydatki majątkowe – 10 888 066,19 zł, wykonanie – 10 109 111,50 zł tj. 92,85 %.
Następnie Zuzanna Bańska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię komisji o wykonaniu budżetu (pozytywną) i skierowanie sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniesieniu o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Łochowa. Została odczytana opinia RIO – pozytywna. Następnie radni podjęli uchwałę ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. Uchwała została przyjęta 13 głosami – Za przy wstrzymujących się – 0, przeciwnych głosach – 0. Ta część zakończyła się miłym akcentem. Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Ryszawa i burmistrz Robert Gołaszewski wręczyli bukiet kwiatów wraz z podziękowaniem Pani skarbnik Marii Komudzie. Kolejne i najważniejsze głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Łochowa absolutorium zakończyło się jednogłośnym przyjęciem uchwały tj. 13 głosami – Za, przy braku wstrzymujących się i przeciwnych. Przewodniczący Rady i radni pogratulowali wyniku burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu, który podziękował radnym i tym wszystkim, którzy wspólnie z nim pracują dla gminy. „W kwestii rozwoju gminy, jedziemy jednym pociągiem i jedziemy dalej” – podkreślił na zakończenie, a otrzymane kwiaty przekazał swojej zastępczyni burmistrz Małgorzacie Łotarskiej.

/J.Cz./

329 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna

„Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087” to nazwa zadania na które dzisiaj Wiceburmistrz Łochowa...

Zamknij