ggg ggg ggg

Przekształcenie, a także likwidacja (22.11.2011)

Na najbliższej sesji 30 listopada samorząd wyszkowski postanowił, że w kolejnych małych szkołach gminnych zostaną przeprowadzone zmiany. Szkoły Podstawowe w Łosinnie, Olszance i Skuszewie, co prawda zostaną częściowo  zlikwidowane, ale także przekształcone w szkoły filialne.

Na najbliższej sesji Rada Miejska w Wyszkowie uchwałą podejmuje zamiar likwidacji i przekształcenia. Taka uchwała intencyjna upoważnia burmistrza do dalszych działań. Samorząd chce zlikwidować szkoły z dniem 31 sierpnia 2012 r., lecz od 1 września 2012 r. przekształcić w Szkołę Filialną. W przypadku Olszanki filia będzie podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym. Klasy I – III oraz oddział przedszkolny pozostają w dotychczasowym budynku jako filia, a uczniowie klas IV-VI zostaną przeniesieni do głównej szkoły w Leszczydole Starym. Również Szkoła Podstawowa w Łosinnie w tych samych terminach i w ten sam sposób zostanie przekształcona i również podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym. Kolejna szkołą, co do której radni podejmą zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. oraz przekształcenia w Szkołę Filialną z dniem 1 września 2012 r., będzie Szkoła Podstawowa w Skuszewie. Uczniowie oddziałów I-III i przedszkolnego pozostaną filia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla wchodzącej w skład Zespołu Szkół „Rybienko Leśne” w Wyszkowie, a uczniowie starsi kl. IV – VI tam będą kontynuować dalszą naukę.  Obowiązkiem samorządu i burmistrza jest powiadomić na co najmniej 6 miesięcy wcześniej o zamiarach wobec szkoły, rodziców uczniów oraz Kuratorium Oświaty.
Uzasadnienia do uchwał są niezwykle rozbudowane i szczegółowe. Wyjaśniające dogłębnie przyczyny podjęcia decyzji o likwidacji i przekształceniu szkoły. Nowością i to godną pochwały jest pochylenie się nad problemem małych dzieci i umożliwienie ich jak najdłuższego korzystania ze szkoły „obok domu”. To właśnie artykuł 61 ust 2 z ust. 1 z września 1991 r. systemie oświaty, określa, iż w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także szkoły filialne. Z tego po raz pierwszy skorzystano przy wprowadzeniu zmian w likwidowaniu placówek. Główną przyczyną przeprowadzenia zmian w sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków są warunki demograficzne i liczba uczniów w poszczególnych szkołach.
Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu SIO według stanu na dzień 30 września 2011r. do Szkoły Podstawowej w Łosinnie uczęszcza obecnie 72 uczniów, w tym do oddziału przedszkolnego 11 dzieci. W przeciągu ostatnich czterech lat szkolnych liczba uczniów zmniejszyła o 16. W roku szkolnym 2011/2012 na 1 nauczyciela przypada średnio 6,5 ucznia. Ponadto, z danych ewidencji ludności Gminy Wyszków wynika, że w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łosinnie zamieszkuje w sumie 42 dzieci, urodzonych w latach 2005 – 2010. spodziewane jest zmniejszanie się nadal liczby uczniów. Niestety koszty utrzymania szkoły sukcesywnie rosną. Głównym kosztem tak małej placówki są wynagrodzenia nauczycieli. Wraz z pochodnymi stanowiły one w 2010r. w budżecie Szkoły blisko 75% wszystkich wydatków. Natomiast udział subwencji oświatowej kształtował się na poziomie ok. 65% wydatków ponoszonych na prowadzenie SP w Łosinnie (dane za 2010r.). Budżet placówki w 2010r. zamknął się kwotą 690.742,90zł, z czego koszt funkcjonowania oddziału przedszkolnego wyniósł 61.883,60zł. Dla porównania w 2008 r. była to kwota 568.642,75 zł za całą placówkę, a za oddział przedszkolny 52.771,89 zł. Fakt przekształcenia pozwoli na zmniejszenie wydatki na Szkołę Filialną zmniejszą się o około 360.000zł. to jest ponad 50% w porównaniu do obecnego budżetu Szkoły. Oszczędności powstałe w wyniku zmiany stopnia organizacyjnego, pomniejszone o koszty związane z organizacją dowozów uczniów klas IV-VI do SP w Leszczydole Starym zamykać się będą w kwocie 320.000zł.
Szkoła w Olszance liczy również niewielu uczniów – obecnie uczęszcza 67 uczniów, w tym do oddziału przedszkolnego 15 dzieci. W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Olszance na 1 nauczyciela przypada średnio 6,7 ucznia. W ostatnich dwóch latach szkolnych liczba dzieci uczęszczających do szkoły zwiększyła się o kilkoro. Jest to jednak podyktowane obniżeniem wieku szkolnego. Niemniej nie wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat zameldowane w obwodzie Szkoły uczęszczają do oddziału zerowego. Na 21 z wychowania przedszkolnego w Szkole korzysta 15. Z wyliczeń wynika, że liczba uczniów uczęszczających do SP w Olszance będzie się utrzymywać na zbliżonym poziomie przez kolejne lata, ale i tak z tendencją obniżania się. Jednakże można zakładać, że wydatki związane z prowadzeniem Szkoły będą wzrastać. Znajduje to potwierdzenie w wykonaniu budżetu Szkoły z ostatnich trzech lat oraz planie finansowym na 2011r. Budżet szkoły w 2008 r. wynosił 484.847,16, obecnie jest to 675.188. Zmiana struktury organizacyjnej – pozostawienie w budynku Szkoły oddziałów 0-III spowoduje, iż koszty funkcjonowania kształtować się będą rocznie na poziomie 300.000zł. tj. o ponad 50% mniej niż obecny budżet Szkoły. Uruchomienie kolejnej trasy dowozu uczniów z klas IV-VI stanowić będzie wydatek ok.45.000zł rocznie.
Szkoła Podstawowa w Leszczydole Starym położona jest w niewielkiej odległości od Szkoły Podstawowej w Łosinnie i Olszance. Zajmuje budynek zmodernizowany kilka lat temu, dobrze wyposażone sale lekcyjne. Uczniowie mogą korzystać z posiłku obiadowego. Włączenie oddziałów IV-VI z SP w Olszance, czy Łosinnie nie spowoduje uruchomienia drugiej zmiany, natomiast w przypadku dużej liczby uczniów w danym roczniku może dojść do utworzenia dwóch równoległych oddziałów. Koszt uruchomienia jednego dodatkowego oddziału (przy założeniu, iż w II cyklu edukacyjnym jeden oddział obsługiwany jest przez 1,5 etatu nauczycielskiego daje to kwotę około 90.000zł rocznie). Do dyspozycji uczniów jest świetlica, co ma istotne znaczenie w przypadku organizacji dowozów. W celu poprawy warunków do nauki w roku 2012 rozpoczęte zostaną działania związane z budową sali gimnastycznej, wymiana sprzętu komputerowego i doposażenie Szkoły w tablice interaktywne.
Dowóz dzieci z likwidowanych klas IV-VI w SP w Olszance planuje się zorganizować w ten sposób, by po zakończeniu lekcji i zajęć dodatkowych miały zapewniony powrót do domu.
Planowana organizacja dowozu dzieci do szkoły w Leszczydole Starym.
Planowane przystanki,  godziny odjazdów oraz godziny przyjazdów:
Olszanka Szkoła – 7.25 – 14.58
Olszanka I- 7.28 – 14.55
Zakierzek – 7.33 – 14.50
Wielątki II – 7.38 – 14.45
Wielątki I – 7.40 – 14.42
Leszczydół Działki – 7.41 – 14.41
Leszczydół Krzyżówki – 7.43 – 14.39
Leszczydół Stary Szkoła – 7.46 – 14.36
Szacuje się, iż najdłuższy czas przebywania dziecka poza domem wynosić będzie ok.7 godzin 43 minuty, w tym doliczony został także czas 10 minut na dojście do przystanku i powrót z przystanku do domu.
Planowana organizacja dowozu dzieci do szkoły w Leszczydole Starym.
Planowane przystanki,  godziny odjazdów oraz godziny przyjazdów:
Łosinno Szkoła – 7.30 – 14.56
Łosinno I- 7.33 – 14.55
Łosinno Zaolzie – 7.36 – 14.53
Wielątki II – 7.42 – 14.49
Wielątki I – 7.43 – 14.48
Leszczydół Działki – 7.47 – 14.42
Leszczydół Krzyżówki – 7.49 – 14.39
Leszczydół Stary Szkoła – 7.50 – 14.36
Szacuje się, iż najdłuższy czas przebywania dziecka poza domem wynosić będzie ok.7 godzin 36 minut, w tym doliczony został także czas 10 minut na dojście do przystanku i powrót z przystanku do domu.
W autobusie dowożącym uczniów będzie opiekunka dowozu dbająca o bezpieczeństwo dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie przewozu. Ze względu na potrzebę uruchomienia nowych przystanków zakupione zostaną zadaszone wiaty, pozwalające na bezpieczne oczekiwanie dzieci na autobus szkolny. Przewóz uczniów odbywać się będzie autobusami przewoźnika, wyłonionego w drodze przetargu na dowóz dzieci na danej trasie.
Sytuacja nauczycieli wygląda następująco:
W Szkole Podstawowej w Łosinnie w roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych jest 11 nauczycieli, realizujących łącznie 10.39 etatu oraz 2 osoby na stanowiskach obsługi na 1,5 etatu. Dziewięciu nauczycieli zatrudnionych jest na czas nieokreślony, dwóch posiada umowy na czas określony do dnia 31.08.2012r. Zakłada się, iż w Szkole Filialnej z oddziałami 0 – III zatrudnienie znajdzie czterech spośród dziewięciu nauczycieli.  W Szkole Podstawowej w Olszance w roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych jest 10 nauczycieli, realizujących łącznie 10,39 etatu oraz 2 osoby na stanowiskach obsługi na 1,5 etatu. Ośmiu nauczycieli zatrudnionych jest na czas nieokreślony, dwóch posiada umowy na czas określony do dnia 31.08.2012r. Zakłada się, iż w Szkole Filialnej z oddziałami 0 – III zatrudnienie znajdzie czterech spośród ośmiu nauczycieli.
Likwidacja Szkoły Podstawowej w Olszance  i Łosinnie w obecnej strukturze organizacyjnej i przekształcenie w Szkołę Filialną ze stopniem organizacyjnym klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym podległą Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym, są zasadne zarówno ze względów ekonomicznych, jak i społecznych. Restrukturyzacja sieci szkół prowadzonych przez Gminę Wyszków pozwoli na racjonalne wykorzystanie środków publicznych, zasobów kadrowych i lokalowych. Odpowiadać będzie także sytuacji demograficznej Gminy. Z drugiej będzie optymalna ze względów społecznych, ponieważ najmłodsi uczniowie i wychowankowie nadal będą korzystać z edukacji w miejscu swego zamieszkania lub w niewielkiej od niego odległości.
Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Skuszewie w Szkołę Filialną jest zasadne ze względów organizacyjnych. Pozwoli na właściwe uporządkowanie sieci szkolnej w Gminie Wyszków, przy czym nie zmieni dostępności do edukacji najmłodszym mieszkańcom Skuszewa. Nadal będą mogli z niej korzystać w miejscu swego zamieszkania. Szkoła Podstawowa w Skuszewie funkcjonowała dotychczas jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Wyszków, z oddziałami I-III oraz oddziałem przedszkolnym. Ze względu na przekształcenie placówek o takim samym stopniu organizacyjnym w szkoły filialne, planuje się także przekształcenie SP w Skuszewie w Szkołę Filialną podległą organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla w Wyszkowie, z zachowaniem dotychczasowego stopnia organizacyjnego. W Szkole Podstawowej w Skuszewie w roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych jest 6 nauczycieli. Czterech z nich zatrudnionych jest na czas nieokreślony, dwóch posiada umowy na czas określony do dnia 31.08.2012r. Zakłada się, iż w Szkole Filialnej z oddziałami 0 – III zatrudnienie znajdzie czterech nauczycieli zatrudnionych dotychczas na czas nieokreślony.
Powyższe omówienie i przedstawione argumenty świadczą o głębokiej trosce samorządowców, aby konieczne zmiany mogły odbyć się jak najmniej boleśnie, ale sytuacja i brak możliwości utrzymywania, trzeba przyznać, coraz mniejszych placówek wymusza zmiany. Dobrze, że odbywają się one z poszanowaniem społeczności i ze staraniem, aby skutki były mniej dotkliwe.                                                                                                                            
/K.W./

1 790 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ćwiartka za Nimi (15.11.2011)

Prezydent, Starosta, samorządowcy miejscy, gminni i powiatowi. Przed rokiem zaczęli nową kadencję. Co za nimi i co przed nimi? Oto...

Zamknij