ggg ggg ggg

Projekt „Dobre kompetencje -lepszy start”

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz kolejny sięgnęło po środki unijne przeznaczone na doskonalenie zawodowe uczniów.

Złożony przez Powiat Wyszkowski wniosek na projekt pn. „Dobre kompetencje – lepszy start” został umieszczony na liście wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM, zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 12.10.2020 r., jako rekomendowany do dofinansowania. Projekt znalazł się na wysokim 5 miejscu wśród 33 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania zdobywając 111 punktów. Wartość projektu to 1 998 991,20 zł, przy czym przyznana kwota dofinansowania wynosi aż 1 697 811,20 zł. Projekt „Dobre kompetencje – lepszy start” będzie realizowany w okresie październik 2020 – wrzesień 2023.
W projekcie weźmie udział 200 uczniów i 45 nauczycieli z 4 wyszkowskich szkół zawodowych, dla których podmiotem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski. W projekcie uczestniczyć będą: Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie oraz Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.
Nie muszę chyba specjalnie nikogo przekonywać jak ważny z punktu widzenia powiatu wyszkowskiego, naszego regionu, czy szerzej – Polski, jest wysoko wykwalifikowany pracownik. Posiadający nie tylko dużą wiedzę, ale i potrafiący ją wykorzystać w praktyce – mówi starosta powiatu wyszkowskiego Jerzy Żukowski. Projekt „Dobre kompetencje – lepszy start” został tak skonstruowany, żeby z jednej strony zainwestować w infrastrukturę naszych szkół tworząc albo unowocześniając specjalistyczne pracownie, a jednocześnie powołać do życia nowe kierunki kształcenia, które – co pokazały nasze badania w tym zakresie – będą kształcić w zawodach, które są deficytowymi na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Będzie to technik energetyk, technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz i elementami florystyki oraz technik organizacji usług kelnerskich. Wierzę, że nasz projekt, na który pozyskaliśmy prawie 1,7 mln złotych, stanie się sygnałem, że warto w procesie kształcenia korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i wykorzystywać nowe technologie. To gwarancja, że absolwenci naszych szkół znajdą dobrze płatną pracę, na miarę swoich talentów i kwalifikacji. A to – dodaje starosta – jest dla szkolnictwa zawodowego rzeczą absolutnie podstawową.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1) prowadzenie zajęć wyrównawczych kształtujących u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym posługiwania się językami obcymi,
2) udział w studiach podyplomowych /kursach/szkoleniach nauczycieli przedmiotów zawodowych,
3) realizacja u pracodawców staży uczniowskich oraz szkoleń zawodowych dla nauczycieli,
4) cyklicznie prowadzone zajęcia warsztatowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego z udziałem pracodawców w szkołach zawodowych uczestniczących w projekcie.
Dzięki udziałowi w projekcie wyposażonych zostanie w atrakcyjny sprzęt i środki dydaktyczne, zawierające najnowsze aplikacje i rozwiązania technologiczne, 8 pracowni kształcenia zawodowego (2 już istniejące i 6 nowych). Będą one dedykowane dla 3 nowych kierunków kształcenia w zawodach deficytowych na regionalnym i lokalnym rynku pracy: technik energetyk, technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz i elementami florystyki oraz technik organizacji usług kelnerskich. Nowe pracownie, które zostaną wyposażane w ramach projektu to:
1) pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej,
2) pracownia architektury krajobrazu,
3) pracownia aranżacji wnętrz i florystyki,
4) pracownia organizacji usług kelnerskich,
5) pracownia komunikacji w języku obcym,
6) pracownia obsługi gości.

Ponadto doposażone w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne zostaną 2 istniejące już pracownie w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie:
1) pracownia pojazdów samochodowych ze stanowiskiem wirtualnego spawania,
2) pracownia informatyczno-gamingowa.
W dniu 23 października br. na XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Wyszkowskiego do projektu.

/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie/

1 546 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uwaga! Od 26 października 2020r. Urząd Miejski w Pułtusku nie będzie obsługiwał interesantów w kontakcie bezpośrednim

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu, w związku z mającą obowiązywać od 24 października na terenie całej Polski...

Zamknij