ggg ggg ggg ggg

Pracowita sesja Rady Miasta

18 marca 2015 r. odbyła się VII sesja Rady Miasta VII kadencji. Trwała ponad pięć godzin, ale nie obyło się bez maleńkiego „Ducha Niezgody”, czyli aktywnego udziału radnego Władysława Krzyżanowskiego.

dscf8683

W trakcie obrad radni podjęli uchwały oraz zapoznali się z obszernymi informacjami dyrektorów: Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki, MOSiR-u na temat sportu i kultury, informacji dot. bezpieczeństwa w mieście, czyli z realizacji programu „Bezpieczne miasto”, działalności Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska. Burmistrz Jerzy Bauer podsumował informacje i dyskusję na temat bezpieczeństwa stwierdzeniem, że poczucie bezpieczeństwa jest dość wysokie w Ostrowi Maz. Szczególnie na korzyść zmieniły się wskaźniki dot. młodzieży i podziękował za to nie tylko policji, ale również rodzicom.

Ważnym tematem sesji była informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2015 r.:
– Przebudowa ulic: Wiosenna, Leśna, Makuszyńskiego, Oficerska, Parcelacyjna, Przeskok – w dniu 20.02.2015 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy,
– Potoczysko – dokumentacja: trwają konsultacje dot. szczegółowych wytycznych,
– Budowa i modernizacja chodników – trwa analiza stanu istniejącego, co umożliwi wytypowanie zadań priorytetowych do wykonania w br.,
– Budowa i modernizacja dróg – opracowano dokumentację obrazującą sieć drogową w mieście, co pozwoli na wskazanie zadań do realizacji,
– Bursztynowa – Bielska – dokumentacja – urząd chce pozyskać środki zewnętrzne z nowych naborów projektów, trwają konsultacje z projektantem o dostosowanie obecnego projektu do warunków konkursu,
– Kościuszki przebudowa ulicy – trwają prace geodezyjne konieczne do opracowania mapy podziałowej działek umożliwiającej uregulowanie własności w pasie drogowym, co pozwoli realizować inwestycję,
– Sucharskiego przebudowa ulicy – prowadzi się uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. o przebudowie urządzeń energetycznych w pasie tej drogi,
– Sztarka przebudowa ulicy – prowadzi się uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. o przebudowie urządzeń energetycznych w pasie tej drogi,
– Traugutta – dokumentacja – w dniu 02.03.2015 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji,
– Rewitalizacja Centrum Miasta – trwają konsultacje w sprawie zakresu prac,
– Przebudowa i remont budynku usługowego „JATKI” – analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych,
– Przebudowa Targowiska Miejskiego – prowadzone są rozmowy z Międzygminnym Związkiem Ziemi Ostrowskiej i Mazowieckiej Izby Rolniczej,
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – rozpoczęto przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej miasta tzw. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a po przetargu w dn.

12.02.2015 r. została podpisana umowa z firmą Centrum Doradztwa Energetycznego, która zajmie się jego opracowaniem.

dscf8685

Dotychczas odbyło się 5 przetargów na budowę 6 ulic w mieście, które łącznie opiewają na sumę ok. 1 mln zł. Wyceny kosztorysowe ustalono na 1,5 mln zł, ale zgłosiło się 40 wykonawców, co spowodowało, że uzyskano oszczędność blisko pół miliona złotych. Burmistrz Jerzy Bauer poinformował radnych, że miasto dysponuje terenami, które prawdopodobnie kwalifikują się do projektów rewitalizacji finansowych ze źródeł zewnętrznych. Zwrócił się również do radnych o włączenie do wspólnego stworzenia wieloletniej strategii budowy ulic.
Ta część sesji była wyjątkowo pozytywna, gdyż radni w poprzedniej kadencji takich informacji i w sposób tak szczegółowy nie otrzymywali. Poprzednia kadencja wiązała się z niezwykłym stresem, gdyż uzyskanie informacji czasami było niemożliwe. Jak widać obecnie nowy burmistrz przywiązuje dużą wagę do współpracy z radnymi.
Wraz z tematami inwestycji powróciła sprawa zapłaty wykonawcy za rondo na Różańskiej. Miasto musi pokryć koszty procesów sądowych oraz zapłacić wykonawcy inwestycji, która została wykonana w poprzedniej kadencji, ale poprzednia władza (patrz. ówczesny burmistrz Władysław Krzyżanowski) procesowała się z wykonawcą. Jak tłumaczył radny Stanisław Dylewski „Gdyby te dwa zadania zostały rozliczone bez zwłoki miasto zapłaciłoby tylko 15 % tej kwoty, a 85 % byłyby to środki zewnętrzne, czyli zapłacilibyśmy za pierwsze zadanie 25.300,02 zł, za drugie zadanie 23.676,54 zł”, czyli sumując wyniosłoby to 48.976,56 zł. „Oba procesy się zakończyły i niestety miasto przegrało, pomimo, że korzystało z renomowanej Kancelarii Prawnej z Warszawy. Burmistrz dysponując środkami publicznymi powinien kierować się trzema podstawowymi zasadami: gospodarności, zasadności i przewidywalności. Tego w tym przypadku zabrakło” – stwierdzał radny Dylewski. Ponadto w sądzie toczy się jeszcze proces o zapłatę wykonawcy odsetek oraz kar umownych w wysokości ponad miliona złotych, a do chwili obecnej radni nie wiedzą ile kosztowała renomowana kancelaria prawnicza z Warszawy. Same zakończone procesy to stracone dla miasta 450 tys. zł. Poprosił też obecnego burmistrza o wykonanie audytu. Zadał również kilka pytań o stan sprawy.

dscf8677

Ważna i wzbudzając jak się okazało emocje stała się sprawa przyjęcia uchwały ws. utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 4.
Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum Publiczne nr 3 staną się Zespołem Szkół Publicznych nr 3 od 1 września 2015 r. Obie szkoły są w jednym budynku, korzystają ze wspólnej sali gimnastycznej i boisk. Każda jednak ma swego dyrektora. Zmiana ma przyczynić się do lepszej organizacji pracy całej szkoły. 18 radnych poparło uchwałę, 1 głosował przeciw. Wspomnianym wyżej „duchem niezgody” wykazał się radny Władysław Krzyżanowski. Na początku sesji zwrócił się do burmistrza, aby ten wycofał projekt uchwały w tej sprawie. Potem w czasie dyskusji przed głosowaniem stwierdził, że powinno się wysłuchać opinii rad pedagogicznych i środowiska.
Radny Stanisław Dylewski uważał, że trzeba rozeznać dokładne skutki ekonomiczne tej decyzji. Burmistrz zaś uważał, że w sprawach kultury i oświaty względy ekonomiczne nie powinny być najważniejsze. Wiadomo jednak, że w zespole szkół będą oszczędności, bo będzie nim kierował jeden dyrektor wraz z zastępcą. Efektywniej zostaną rozdysponowane etaty nauczycieli, lepsze będzie wykorzystanie sal lekcyjnych, które pozostają wolne po pierwszej zmianie, ułatwione wykorzystanie nowoczesnego zaplecza sportowego, pracowni komputerowych oraz zarządzanie mieniem. Zapewnił radnych, że w skutek reorganizacji nikt nie straci pracy.

dscf8679
Rady Władysław Krzyżanowski był bardzo aktywny przez cały ciąg sesji, ale niestety jego zachowanie w końcu jakoś sprowokowało radnych do pewnych uszczypliwości. Powrót do starych spraw poprzedniej kadencji wywołało ożywioną polemikę i zakończyło się wraz z opuszczeniem obrad przez radnego Krzyżanowskiego..
W trakcie sesji pojawiło się również kilka innych spraw. Głos zabrała uczennica Gimnazjum Publicznego nr 1 Olga Gajewska. Poinformowała radnych o realizowanym projekcie „Sejm Dzieci i Młodzieży”, który dotyczy spędzania czasu przez młodych mieszkańców miasta. Zaproponowała stworzenie w Ostrowi Mazowieckiej siłowni zewnętrznej „Pod chmurką”. Jako możliwe lokalizacje wskazała ogródek jordanowski lub okolice kortów tenisowych. Burmistrz Jerzy Bauer pozytywnie ocenił inicjatywę i stwierdził, że ma nadzieję znaleźć na siłownię pieniądze w budżecie. Najpierw na jedną, a potem na kolejne.
Inną poruszaną przez radnych sprawą było stworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którą głosili radni Komitetu Wyborczego Zbigniewa Kamińskiego Miałby się on zajmować przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, świadcząc pomoc w zakresie psychologicznym i udzielając wsparcia ofiarom. Zaproponowano, by do inicjatywy włączyły się wszystkie gminy z terenu powiatu ostrowskiego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działałby całodobowo, siedem dni w tygodniu. Wszelka udzielana pomoc byłaby bezpłatna. Ośrodek mógłby być prowadzony przez organizację pozarządową, wybraną w ramach konkursu na realizację zadania publicznego.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą nadania nazwy ulicy w mieście. Ostrów Mazowiecka będzie mieć nową ulicę Bajeczną, która znajduje się tuż przy ulicy Bajkowej.
/Janina Czerwińska/

 

2 181 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
V Wiosenne Spotkanie z Wojskiem

Wiosenne Spotkanie z Wojskiem, które już po raz piąty odbyły się w Wyszkowie w dniu 20 marca 2015 r. cieszą...

Zamknij