ggg ggg ggg ggg ggg ggg

POWIAT OSTROWSKI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dezorganizuje wiele dziedzin życia zarówno rodzinnego, społecznego jak i gospodarczego. W tej zmienionej przez epidemię rzeczywistości trzeba się jednak odnaleźć. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zarówno praca Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, jak i jednostek organizacyjnych powiatu przebiegała sprawnie, bez większych zakłóceń, oczywiście z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.
W pracy urzędu wprowadziliśmy ograniczenia polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Te ograniczenia wprowadzono także w Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad komunikowania się z urzędami dostępne są na ich stronach internetowych.
Załatwianie spraw przez mieszkańców Powiatu Ostrowskiego odbywa się drogą e-mailową, telefoniczną, elektroniczną (ePUAP) lub korespondencyjną. Istnieje również możliwość bezpośredniego składania korespondencji.
Powyższe ograniczenia spowodowane są troską o bezpieczeństwo sanitarne zarówno pracowników urzędu, jak i mieszkańców Powiatu Ostrowskiego.

W obecnej sytuacji podstawą działań Zbigniewa Chrupka – Starosty Ostrowskiego jest ,,Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie województwa mazowieckiego”, który został sporządzony zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Plan sporządzono w celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi na terenie województwa mazowieckiego. Zgodnie z ww. Planem Starosta Ostrowski koordynuje działania we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie ograniczenia szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej na terenie powiatu/miasta/gminy. Do Starosty przekazywane są meldunki od wszystkich służb, inspekcji oraz podmiotów leczniczych, biorących udział w postępowaniu przeciwepidemicznym.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego, w tym dostępu do zaleceń/rekomendacji/informacji o bieżącej sytuacji w powiecie – na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego www.powiatostrowmaz.pl oraz na profilu społecznościowym FB zamieszczane są oraz aktualizowane na bieżąco wszystkie powyższe informacje oraz Komunikaty Starosty Ostrowskiego.

13 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez Starostę Ostrowskiego, w którym udział wzięli, m. in. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor SPZZOZ
w Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiciele gmin powiatu ostrowskiego, którzy informowali o aktualnej sytuacji i procedurach koniecznych do zastosowania w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Na posiedzeniu Zespołu postanowiono o uruchomieniu środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
Z ww. środków zakupione zostały środki ochrony osobistej (maseczki FFP/rękawiczki nitrylowe/ indywidualne zestawy ochrony biologicznej) – środki znajdują się na stanie magazynu Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych – z przeznaczeniem dla powiatowych służb, inspekcji i straży. W miarę dostępności środków na rynku/w hurtowniach – będą uzupełnianie ilości w magazynie. Wojewodzie Mazowieckiemu w razie konieczności wskazane zostały ewentualne miejsca do kwarantanny zbiorowej w powiecie ostrowskim.
Pełne zaangażowanie i troskę o bezpieczeństwo swoich mieszkańców widać wśród Wójtów gmin z Powiatu Ostrowskiego. Mieszkańcy poszczególnych gmin zostali zaopatrzeni w maseczki ochronne, w niektórych gminach uruchomiono akcję szycia maseczek w ramach wolontariatu, zaopatrzono strażaków ratowników w środki do dezynfekcji rąk i rękawiczki jednorazowe.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej w dobie epidemii ma pełne ręce pracy. Do najważniejszych działań SANEPIDU należy:
1) Przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OM, po uzyskaniu informacji o masowych zachorowaniach na KORONAWIRUSA /zachorowaniu/ podejrzeniu zachorowania ww. chorobę zakaźną, powołał Zespół pracowników, kierowanych przez kierownika Sekcji Epidemiologii PSSE. Zespół przeprowadza dochodzenia epidemiologiczne, mające na celu ustalenie źródła zakażenia oraz dróg szerzenia się zakażenia.
O wynikach dochodzenia epidemiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powiadamia Starostę poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.
2) Podejmowanie działań zapobiegawczych. Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego oraz danych z monitoringu sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego, Zespół dokonuje oceny sytuacji epidemiologicznej i podejmuje działania zapobiegawcze, skierowane w zależności od drobnoustroju na źródło zakażenia, drogi szerzenia lub wrażliwą populację.
W celu wprowadzenia postępowania epidemiologicznego PSSE w Ostrowi Mazowieckiej: wydaje decyzje administracyjne, ocenia potencjalne przyczyny i stopień zagrożenia potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych, współpracuje z właściwymi organami ochrony zdrowia, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
3) Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej to: śledzenie sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Ostrowskim, przyjmowanie zgłoszeń o zachorowaniach na choroby zakaźne, dokonywanie analiz sytuacji epidemiologicznej, powiadamianie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Ostrowskiego o wystąpieniu masowych zachorowań oraz zachorowań na COVID-19, prowadzenie akcji informacyjnych dla ludności, składanie meldunków o podejmowanych działaniach przełożonym oraz organom administracji rządowej i samorządowej.

Oświata

Wspieramy nasze szkoły, uczniów oraz nauczycieli. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni, spowodowane ogłoszonym stanem epidemii w naszym kraju, wymusiło stosowanie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów w domach. Niestety, wielu z nich nie posiada odpowiedniego do tych celów sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Postulaty o zakup takich urządzeń płynęły od dyrektorów placówek oświatowych. Z pomocą w tym obszarze przyszedł polski rząd oraz lokalny samorząd. Powiat Ostrowski złożył wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA” i otrzymał środki w wysokości 100 000 zł na sfinansowanie zakupu laptopów. Zakupione laptopy zostały przekazane do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów z 6 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Nauczyciele wykorzystują zakupiony sprzęt do zdalnego nauczania i przekazywania wiedzy, natomiast uczniowie uzyskują w ten sposób możliwość edukacji bez wychodzenia z domu.

Inwestycje

W dobie kryzysu wiele firm walczy o przetrwanie i nie zawsze zaplanowane wcześniej przedsięwzięcia udaje się realizować zgodnie z planem. Tym bardziej cieszy fakt, że powiatowe inwestycje toczą się według wcześniej przyjętych harmonogramów.
Obecnie w Powiecie Ostrowskim realizowane są następujące inwestycje:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 W granica województwa – Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne – Chmielewo od km 9+445 do km 13+000, o długości 3555 mb;
wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą: 4 692 402,33 zł;
wykonawca: PRD-M „MIKST” Sp. z o.o. Węgrów;
termin realizacji: 15.07.2020 r.
pomoc finansowa Gminy Zaręby Kościelne: 10 %, tj. 480 000,00 zł.
dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych: 80%, 3 767 041,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kiełczew – Prostyń – Treblinka (odcinek Kiełczew – Prostyń) o długości 3652 mb:
wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą: 5 723 898,27 zł;
wykonawca: PBiUD Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka;
termin realizacji: 31.07.2020 r.
pomoc finansowa Gminy Małkinia Górna: 10 % 585 000,00 zł.
dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych: 80%, 4 616 510,00 zł.
W grudniu 2019 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na inwestycje:
1. przebudowa drogi powiatowej nr 2646W w miejscowości Stok o długości 775mb;
2. przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa – Przeździecko-Lenarty – Przeździecko-Grzymki o długości 1190 mb.
W lutym br. złożono wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie pn.: Rozbudowa mostu wraz z dojazdami oraz przebudowa drogi w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W, długość odcinka 1000 mb.
Powiat Ostrowski uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia
wartość robót kwalifikowanych: 11 940 000,00 zł;
dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych: 8 358 000,00 zł tj. 70%;
pomoc finansowa Gminy Wąsewo: 1 791 000,00 tj. 15 %;
niebawem zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

W br. planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej
nr 2653W na odcinku Kańkowo – Zawisty Podleśne:
szacowana wartość inwestycji wynosi 1 100 000,00 zł;
pomoc finansowa Gminy Małkinia 550 000,00 zł.
Złożony został również wniosek o dofinansowanie na Przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej etap I – bieżnia ze skocznią w dal;
wartość inwestycji 293 384,00 zł;
planowane dofinansowanie 200 000,00 zł.

W związku z pozytywną weryfikacją komisji wojewódzkiej powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego, Powiat Ostrowski zgłosił zadanie do dofinansowania w roku 2020 związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W na odcinku od km 3+000 – 4+310 o długości 1,310 km”
o wartości 2 876 994,46 zł.

Powiat Ostrowski realizuje ponadto projekty:

„Posiłek w szkole i w domu” – projekt realizowany na podstawie porozumienia Wojewody Mazowieckiego z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
Projekt adresowany jest wyłącznie do szkół podstawowych – przewiduje dofinansowanie w 80% wyposażenia kuchni (SOSW w Zuzeli) oraz jadalni w ZSS w Lubiejewie Starym;
Wartość dofinansowania rządowego wynosi 51 461,60zł, wkład własny Powiatu Ostrowskiego to: 12 865,40zł, łączny budżet projektu: 64 327,00 zł.
„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Zakup autobusu 24 – osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie
środki PFRON;
łączny koszt realizacji projektu: 365 925,00 zł;
środki własne Powiatu przeznaczone na realizację projektu: 109 778,00 zł;
wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 80% – 256 147,00 zł;
65,40zł, łączny budżet projektu: 64 327,00 zł.
Partnerzy: Powiat Ostrowski, Agencja Rozwoju Mazowsza, International Development Norway.

Powiatowy Urząd Pracy

Osoby bezrobotne i pracodawcy z terenu Powiatu Ostrowskiego stale mogą liczyć
na pomoc i wsparcie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej. Na bieżąco, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, ale też telefonicznie, pracownicy Urzędu udzielają informacji o zasadach organizacji lub ubiegania się o usługi i instrumenty rynku pracy w stanie zagrożenia epidemicznego. Wszystkie informacje, ogłoszenia i komunikaty zamieszczane są też na stronie internetowej: ostrowmazowiecka.praca.gov.pl. Osobom bezrobotnym, niemającym możliwości dokonania rejestracji drogą elektroniczną, umożliwiono jej dokonanie poprzez złożenie wypełnionych i podpisanych druków do oznakowanej skrzynki podawczej lub wysłanie ich pocztą tradycyjną na adres Urzędu. Ponadto druki najczęściej pobieranych wniosków wyłożone zostały obok tzw. skrzynki podawczej wystawionej w Urzędzie. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej niezwłocznie przystąpił też do realizacji działań z zakresu tzw. Tarczy Antykryzysowej. Działania te polegają na udzielaniu przedsiębiorcom wsparcia w postaci niskooprocentowanych pożyczek Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorcy oraz na udzielaniu dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór wniosków pracodawców na pożyczki ogłoszony został już 02.04.2020 r., a aktualnie tj. od dnia 28.04.2020 r. trwa ogłoszony II nabór wniosków na pozostałe w/w formy wsparcia. Do dnia 29 kwietnia br. do Urzędu napłynęło łącznie 1920 wniosków na wszystkie formy pomocy oferowane w ramach Tarczy Antykryzysowej pracodawcom odnotowującym straty w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19, w tym na pożyczki 1769 wniosków, na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych 103 wnioski, a na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników 48 wniosków.

Szpital Powiatowy SPZZOZ

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej podjęła szereg działań, aby szpital powiatowy działał efektywnie, a korzystający z niego pacjenci czuli się bezpiecznie w tym trudnym okresie.
A oto jak obecnie funkcjonuje szpital (informacja dyrektora szpitala):
1) do budynku szpitala można wejść tylko dwoma wejściami, każde wyposażone jest w płyny do dezynfekcji rąk – jedno dedykowane jest pacjentom, drugie dla personelu;
2) pacjenci przed wejściem do budynku głównego szpitala, jak i w pozostałych budynkach, mają mierzoną temperaturę oraz przeprowadzany jest z nimi wywiad epidemiologiczny;
3) każdy pracownik szpitala przed rozpoczęciem pracy ma badaną temperaturę; dodatkowo w przypadku, co najmniej dwudniowej absencji przed przystąpieniem do pracy pracownik składa oświadczenie o możliwym kontakcie z osobami z rozpoznanym COVID-19;
4) ograniczona została ilość pacjentów hospitalizowanych; pacjenci sami odkładają hospitalizacje do czasu, aż epidemia się skończy;
5) Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna (poradnie specjalistyczne) i Powiatowa Przychodnia Zdrowia (lekarze poz) przeszły na telemedycynę; z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. W podstawowej opiece zdrowotnej w sytuacji, kiedy jest to niezbędne umówiony zostaje termin wizyty lekarskiej lub wizyty domowej;
6) wszystkie pracownie diagnostyczne udzielają świadczeń z zachowaniem reżimu sanitarnego;
7) zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego przygotowany został plan na wypadek zwiększonej liczby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19 – jest to 30-łóżkowy oddział, z oddzielnym wejściem z zewnątrz budynku;
8) systematycznie weryfikowane są przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych procedury wewnętrzne, cyklicznie prowadzane są szkolenia dla pracowników medycznych. Jest bieżąca reakcja na zmieniające się warunki epidemii w celu uniknięcia pojawienia się ognisk zakażenia;
9) kontakty pomiędzy komórkami organizacyjnymi ograniczone zostały do minimum – pracownicy korzystają z e-maili lub połączeń telefonicznych;
10) mając na uwadze bezpieczeństwo zatrudnionego personelu oraz leczonych pacjentów Dyrekcja SPZZOZ wprowadziła od dnia 16 kwietnia 2020 r. obowiązek noszenia maseczek w miejscu pracy.

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Mazowiecki przyznał Powiatowi Ostrowskiemu dotację w wysokości 115.500,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań finansowanych zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W ramach ww. dotacji Powiat zakupił i przekazał Szpitalowi respirator i kardiomonitor, kombinezony, maski oraz rękawice ochronne.

PCPR oraz Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, jak również na stronie internetowej PCPR www.pcprostrowmaz.pl można także znaleźć informację na temat pomocy psychologicznej, również w kwestii wsparcia związanego ze stanem epidemicznym udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej oraz Poradnię Rodzinną przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.

/Info Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

921 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wypłacił już ponad 10 mln złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie codziennie wpływają wnioski od przedsiębiorców o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Największym zainteresowaniem cieszą...

Zamknij