ggg ggg ggg ggg

Podwójny jubileusz „Dąbrowianek”

W sobotę, 8 lipca w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, odbyły się uroczyste obchody podwójnego jubileuszu „Dąbrowianek”: 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich oraz 20-lecia zespołu folklorystycznego.

Jubileuszowe obchody zainaugurowała okolicznościowa Msza Święta, odprawiona w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce.
Po zakończeniu Liturgii uczestnicy udali się do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, gdzie odbyła się uroczysta gala, uświetniona obecnością licznie przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Mędrzycki, Radna Powiatu Anna Uścińska, Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam, Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce ks. Andrzej Piotrowski, Przewodniczący Rady Gminy w Dąbrówce Sławomir Rosa wraz z Radnymi, Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka Agnieszka Gryglas, Wiceprezes Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Grzegorz Sawko wraz z Dyrektor Oddziału PBS w Dąbrówce Magdaleną Wieczorek, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Igor Sulich, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wołominie Paweł Śliwa, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wołominie Mariusz Stępnik wraz z Pełnomocnik d.s. Kół Gospodyń Wiejskich Moniką Sikorską, Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce Barbara Gałązka, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce Anna Maniecka, Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego: Gabriela Rasińska oraz Ireneusz Zieliński, Prezes OSP Dąbrówka dh Stanisław Berliński, właściciel Skansenu w Kuligowie Piotr Urmanowski. Obecni byli również przyjaciele KGW „Dąbrowianki”, a wśród nich m.in.: wieloletni Wójt Gminy Dąbrówka Tadeusz Bulik, była Sekretarz Gminy Agnieszka Londzin, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Klub Seniora „Dąbrówka”, Klubu Seniora „Jutrzenka” z Trojan, Klubu Seniora Plus Minus „Nieskończoność” z Kuligowa oraz zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich z Chajęt, Józefowa, Małopola, Kuligowa, Głuch, Miąsego i Dobczyna.
Wszystkich gości serdecznie powitała prowadząca uroczystą galę p. Lidia Sikorska-Księżnik, która zwracając się do Jubilatów powiedziała:
– Drogie Członkinie i Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce oraz Zespołu „Dąbrowianki”, to właśnie Wy z zapałem i entuzjazmem angażujecie się w działalność kulturalną, charytatywną i społeczną – w życie naszej społeczności. To Wy świecicie nam przykładem i wciąż zaskakujecie nas swoją kreatywnością oraz niespożytą energią. Wreszcie, to Wy pielęgnujecie, podtrzymujecie i budujecie naszą lokalną tradycję, przekazując ją z pokolenia na pokolenie, z matki na córkę, z babci na wnuczkę. Dlatego to dla Was należą się dziś największe brawa – podkreśliła Pani Lidia (która na co dzień odpowiedzialna jest za współpracę UG Dąbrówka z organizacjami
pozarządowymi) a wszyscy zgromadzeni przywitali Jubilatów gorącymi oklaskami.
Po oficjalnym otwarciu uroczystości głos zabrała Sekretarz KGW p. Jadwiga Rasińska, która przedstawiła gościom rys historyczny Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce. Zebrani mogli dowiedzieć się, że KGW „Dąbrowianki” jest jednym z najstarszych w okolicy. Powstało 15 lutego 1963 r., a jego założycielkami były: Aniela Augustyniak, Zofia Stańczak i Maria Wójcik, które tworzyły pierwszy Zarząd. Ciekawostką może być fakt, że już w początkowym okresie do KGW należało aż 47 członkiń.
– Podsumowując działalność KGW w latach 1963-1997 należy podkreślić, że ówczesne jego Członkinie umiejętnie budowały więzi lokalne w społeczeństwie, doskonale integrowały mieszkańców Dąbrówki, były organizatorkami wydarzeń kulturalnych w środowisku, podtrzymywały lokalne tradycje, uczestniczyły czynnie w ważnych uroczystościach na terenie gminy – zaakcentowała na zakończenie p. Jadwiga Rasińska dziękując przywołanym w trakcie prelekcji poprzedniczkom za całokształt pracy.
Następnie głos zabrała Prezes KGW w Dąbrówce p. Anna Getka, aby
opowiedzieć zebranym na czym polega działalność współczesnego
Koła, które przed dwudziestoma laty (po kilkuletniej przerwie) wznowiło swoją działalność.
– W 2003 r. z inicjatywy sołtysa p. Edwarda Kryszkiewicza i emerytowanej nauczycielki p. Krystyny Głowackiej reaktywowano działalność Koła, powstał zespół „Dąbrowianki”, którego głównym celem jest propagowanie folkloru ziemi mazowieckiej i szeroko pojętej pieśni ludowej. Zespół zadebiutował na obchodach 90-lecia OSP Dąbrówka. Przewodniczącą Koła została p. Krystyna Średnicka, która przez kolejnych 20 lat aktywnie i z wielkim zaangażowaniem działała na rzecz lokalnej społeczności – podkreśliła p. Anna Getka.
(Gwoli ścisłości dodajmy, że Koło ma nowe kierownictwo dopiero od kilku miesięcy. W 2023 r. Prezesem została p. Anna Getka, Zastępcą Prezesa p. Edward Kryszkiewicz, Skarbnikiem p. Teresa Augustyniak, Sekretarzem p. Jadwiga Rasińska, a Członkiem Zarządu p. Maria Urbanowska).
– Chociaż działalność KGW skupia się wokół nieco innych zadań, niż kilkadziesiąt lat temu, to główny cel jest ten sam – pielęgnowanie lokalnych zwyczajów i tradycji – powiedziała Pani Prezes z dumą podkreślając, że dąbróweckie KGW, którego członkowie chętnie spotykają się w każdy wtorek prowadzi swoją działalność z sukcesami, czego świadectwem są liczne dyplomy, nagrody i wyróżnienia zdobywane na przestrzeni lat.
Na zakończenie swojego wystąpienia p. Anna Getka zwróciła się do zgromadzonych z prośbą o uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich Działaczek KGW, których już z nami nie ma.
W dalszej części uroczystości przed publicznością zaprezentował się w pełnej krasie, powitany gorącymi oklaskami Zespół „Dąbrowianki”, który przy akompaniamencie akordeonisty (p. Andrzej Stępień) wykonał ze swadą trzy piosenki: „Dąbrowianki”,
„Za las, chłopcy”, „Ach, te dziewczyny” w niepowtarzalnych, autorskich aranżacjach.
Krótka część artystyczna poprzedziła wzruszającą ceremonię wręczenia pamiątkowych dyplomów zasłużonym działaczkom i działaczom „Dąbrowianek”. Jako pierwsza grawerowane podziękowanie z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Rosy oraz Zastępcy Wójta Agnieszki Gryglas odebrała p. Krystyna Pachulska, która jak podkreślono w laudacji „była pierwszym ogniwem” odpowiedzialnym za reaktywację KGW w Dąbrówce. Ponadto, w gronie uhonorowanych znaleźli się również: p. Alina Woźniak, p. Krystyna Średnicka, p. Edward Kryszkiewicz oraz p. Krystyna Głowacka.
Słowa uznania i głębokiego szacunku za wieloletnią działalność w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka Radosława Korzeniewskiego przekazała Dostojnym Jubilatom jego Zastępczyni Agnieszka Gryglas.
Z kolei, wyrazem wdzięczności dla przyjaciół KGW i Zespołu „Dąbrowianki” stały się kwiaty, którymi działacze podziękowali za okazywane wsparcie przedstawicielom samorządu gminnego, pracownikom GCK na czele z Dyrektor Anną Manieckąoraz byłemu Wójtowi Tadeuszowi Bulikowi.

Dopełnieniem serdecznych chwil były okolicznościowe przemówienia gości. Jako pierwszy głos zabrał Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, dla którego uroczystość jubileuszowa była źródłem osobistych wzruszeń (w Kole przez wiele lat działała nieżyjąca już Pani Czesława – ukochana babcia naszego Posła).
– Oby Polska żyła jak najdłużej tą mądrością i kulturą ludową, którą przekazują Koła Gospodyń Wiejskich – powiedział Wiceminister Piotr Uściński przestrzegając przed wszelkimi próbami upolityczniania KGW, a jednocześnie zachęcając ich działaczy do tego, ażeby pozostawali nieustającą inspiracją zarówno dla kolejnych pokoleń Polaków, jak też elit politycznych, rządzących naszym krajem. Z okazji jubileuszu Wiceminister Piotr Uściński przekazał również „Dąbrowiankom” użyteczny prezent w postaci miksera planetarnego.
W imieniu władz powiatowych głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Mędrzycki, który odczytał List Gratulacyjny od Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka, a następnie wraz ze Skarbnik Powiatu Agnieszką Adam złożył Jubilatom okolicznościowe życzenia.
Najserdeczniejsze podziękowania w imieniu samorządu gminnego złożył Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka Sławomir Rosa, zaś okolicznościowe upominki dla wszystkich członków Koła i Zespołu przekazała Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka Agnieszka Gryglas.
Dyrektor GCK i GBP w Dąbrówce Anna Maniecka dziękując za dwie dekady bardzo dobrej współpracy przy wielu inicjatywach kulturalnych i społecznych przekazała Jubilatom wyjątkową pamiątkę, przygotowaną przez pracowników GCK w postaci fotoalbumów „Dąbrowianki w obiektywie Jacka Krzyżanowskiego”.
Tego dnia życzeniom, upominkom i serdecznościom zdawało się nie być końca. Obecni na uroczystości przedstawiciele LGD Zalewu Zegrzyńskiego odczytali List Gratulacyjny od Prezesa Edwarda Trojanowskiego, ciepłych słów nie szczędzili też przedstawiciele zaprzyjaźnionych Kół i Stowarzyszeń, a KGW z Chajęt przygotowało nawet okolicznościową piosenkę:
„(…) Dąbrowianki i Seniorzy – razem piękny zespół tworzą. Wszyscy tu się spotykają i czas sobie umilają. (…) Te spotkania świetna sprawa, czy to praca, czy zabawa rzecz poważna bez wątpienia, Wy łączycie pokolenia! Wasze piękne okolice, mają swoje tajemnice – To się Wam nie mieści w główce, co się dzieje dziś w Dąbrówce!”.
Jubileuszową galę zwieńczyły podziękowania dla wszystkich sponsorów i darczyńców, wspierających działalność „Dąbrowianek”.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie okolicznościowej wystawy oraz długie rozmowy, wspomnienia i anegdoty przy świątecznym obiedzie.
Z okazji Jubileuszu wszystkim Członkiniom i Członkom Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespołu „Dąbrowianki” pragniemy złożyć najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech Państwa działalność nadal będzie źródłem niegasnącej osobistej satysfakcji, a także inspiracją dla nas i najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy Dąbrówka!

/Rafał S. Lewandowski, L.S.-K.;
foto: R.L., Jacek Krzyżanowski/

726 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jezioro Zegrzyńskie skończyło właśnie 60 lat…

W tym roku Jezioro Zegrzyńskie obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia, ale kiedy tak naprawdę zostało oficjalnie otwarte? Odpowiedź na to pytanie...

Zamknij