ggg ggg ggg ggg

Nie ma miejsca dla radnych w Ratuszu! (24.09.2013)

Burmistrz zorganizował konferencję – radni na… basen?!

Sprzątanie w Ratuszu! Burmistrz wymiótł radnych z sali obrad!

Radni w niełasce!

 

W ubiegłym tygodniu, jak zwykle od początku kadencji burmistrza Władysława Krzyżanowskiego na temat terminu sesji nasza gazeta musi dowiadywać się z Internetu lub strony Urzędu Miasta. Informacji nie otrzymujemy, a o jakichkolwiek materiałach możemy zapomnieć.

 dscf1368

Jako gazeta pisząca nie pomyśli burmistrza i urzędników, nie ma szans, abyśmy na czas dowiedzieli się o zmianach. Jeszcze w środku tygodnia była zamieszczona informacja na stronie urzędu o sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Termin 18 września, godz. 13.00 w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66. Ale w dniu sesji w Ratuszu nie mogliśmy znaleźć radnych. Owszem, był burmistrz i około 20 innych osób. Tyle, że nie radnych. W Sali Reprezentacyjnej dawniej znanej, jako sala obrad Rady Miasta odbywała się konferencja naukowa pod honorowym patronatem burmistrza Władysława Krzyżanowskiego. Trochę mizerna i dlaczego ważniejsza niż sesja rady zwołana po 2 miesiącach wakacyjnej przerwy? Podobno nastąpiło zamieszanie z terminami, a pewnie dała o sobie znać niechęć do współpracy i takie odwracanie kota ogonem, jak zwykle. Czyli radni swoje – burmistrz swoje. Podjęliśmy próbę odszukania radnych. Zajęło nam to 40 minut, gdyż w Ratuszu źle nas pokierowano.
Radni byli i w ciszy oraz spokoju, bo bez burmistrza, sprawnie przyjmowali poszczególne punkty swojego porządku obrad. Otoczenie chyba wybrano nieprzypadkowo – była to sala konferencyjna na piętrze nielubianego przez obecne władze – basenu.

dscf1376 

Hubert Bąk


Niestety, podczas rozpatrywania kontrowersyjnego i niewygodnego punktu sesji tj. skargi na postępowanie burmistrza zjawił się Burmistrz Miasta. Wszedł tak jakoś w połowie obrad i skończyła się radnym sielanka.
Skargę  H.B. GROUP Hubert Bąk rozpatrywały dwie komisje Rady, ale pozostawiły sprawę do rozstrzygnięcia radnym podczas obecnej sesji.  Radny Dylewski przedstawił jak komisja Rewizyjna rozpatrywała sprawę i podniósł problem, gdyż jego zdaniem mieli „słowa Pani Janusz (zastępcy burmistrza) i Pana Bąka”, a żadnego dokumentu, w tym kluczowego dla rozpatrzenia sprawy protokołu, który się komisja domagała radni nie otrzymali z Ratusza. Dyskusja radnych podczas sesji przez długi czas dotyczyła protokołu przetargowego, który zaginął. Zdaniem radnego Eugeniusza Gałązki sprawa wymaga przyjrzenia się, bo przekazanie targowiska Gospodarce Komunalnej spowodowało niskie wpływy w porównaniu do wcześniejszego jasnego i przejrzystego okresu prowadzenia targowiska. „Wiele rzeczy burmistrz wyjaśnia nieprawdziwie, nierzeczowo, niejasno, inaczej niż mówią nam dokumenty” – stwierdzał radny. Przeprowadzono procedurę przetargową, był jeden dzierżawca, a potem wprowadzono zmiany i wpłynął wniosek o zmianę, która powoduje, że tylko Zakład Gospodarki komunalnej może być dzierżawcą. Potem wraca się do procedury przetargowej, a decyzję zainteresowany otrzymuje tydzień później. Radny Gałązka przytoczył także sumy uzyskiwane obecnie w latach wcześniejszych. Postulował również, że przetarg jest najlepszą forma prowadzenia spraw targowiska, ale należy przyznać na dłuższy okres – 5 lat dzierżawę. Radny Jacek Wilczyński komentował: „Co by gospodarka Komunalna nie robiła nie wpłaca ani złotówki, burmistrz na siłę ich wprowadza. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w samorządzie zginął protokół przetargowy! Nikt nie chciał z nami rozmawiać. Zastępca mówi: „A to był protokół, a nie notatka?” . Uważał, że jest to sprawa dla prokuratury.  Oprócz radnych o przebiegu sprawy mówił sam zainteresowany – Hubert Bąk. (zamieszczamy na naszej stronie internetowej krótką wypowiedz byłego dzierżawcy). W chwili, gdy przewodniczący Rady Krzysztof Liswon chciał zapoznać radnych z projektem uchwały dotarł burmistrz Władysław Krzyżanowski. Po odczytaniu uchwały, w której proponuje się uznanie skargi Huberta Bąka za uzasadniona, przewodniczący Liswon apelował do burmistrza o ostateczne wyjaśnienie sprawy, tak, aby radni mogli podjąć prawidłową decyzję.
Podobnie jak w wielu sporach, burmistrz długo i bardzo emocjonalnie wypowiadał się na temat radnych, a na naczelnika Mieczysława Rejnaka zżymał się, dlaczego problemem jest dostarczenie komisji protokołu. Dyskusja była burzliwa. Radny Stanisław Dylewski stwierdzał: „Nie ma informacji, o remontach, zamierzeniach, nic nie mówicie. Rządzicie sami sobie. Po prostu Rada nie jest potrzebna”. Z kolei radny Krzysztof Laska zwracał uwagę, że burmistrz musiał uznać, że coś jest nie tak skoro stwierdził, że przetarg trzeba zmienić. Następnie długo wyjaśniano sprawę rzekomej skargi, którą Pan Bak do burmistrza wcale nie składał, a takie stwierdzenie znalazło się w wyjaśnieniach burmistrza Krzyżanowskiego. Na koniec okazało się, że zastępca burmistrza Pani Janusz dostęp do protokołu miała, ale nie dostarczyła radnym, bo nieodpowiadana jej atmosfera wytworzona przez przewodniczącego komisji. To zakończyło dyskusję, gdyż przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uznającym skargę. Radni 9 głosami za, 7 przeciw i 2 wstrzymującymi się uznali skargę Huberta Bąka na działania burmistrza za zasadną. Obok przytaczamy uchwałę wraz z uzasadnieniem. Kolejną uchwałę w sprawie uchylenia regulaminu targowisk miejskich radni w głosowaniu nie przyjęli podobnie jak uchwały, która zlecałaby Gospodarce Komunalnej prowadzenia targowiska. Radni nie dokonali zmian (7 za, 11 przeciw). 
 /J.Cz./

Uchwała
Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

w sprawie rozpatrzenia skargi

 Na podstawie atr. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U z 2013r. poz) uchwala się, co następuje:

§ 1 .1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Huberta Bąka na postępowanie Burmistrza Miasta Ostrów
 w sprawie przetargu na wydzierżawienie miejskich nieruchomości komunalnych w celu prowadzenia targowisk i po rozpoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, Rada Miasta uznaje skargę za uzasadnioną.
2. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi stanowi integralną część niniejszej uchwały
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do:
1) powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie
skarżącemu odpisu niniejszej uchwały,
2) powiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Najwyższej Izby Kontroli o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisów niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Listwon

Uzasadnienie

W dniu 30 lipca 2013r. do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęła skarga Pana Huberta Bąka na postępowanie Burmistrza w sprawie przetargu na wydzierżawienie miejskich nieruchomości komunalnych w celu prowadzenia targowisk. Po zapoznaniu się z zebraną dokumentacją i złożonymi pisemnie wyjaśnieniami Burmistrzaz dnia 10 września 2013r. oraz opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, Rada uznaje skargę za uzasadnioną.W dniu 18 czerwca 2013r., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka, Burmistrz ogłosił przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie miejskich nieruchomości komunalnych w celu prowadzenia targowisk. Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenia wadium w wysokości 16.800 zł  w terminie do 19 lipca 2013r.  Cenę wywoławczą czynszu dzierżawczego określono na kwotę 7000 zł. W dniu 25 lipca 2013r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbył się przetarg. Jedynym oferentem, który wpłacił wadium i tym samym przystąpił do przetargu był Pan Hubert Bąk. Z pisemnych wyjaśnień Burmistrza wynika, że Pan Hubert Bąk zaoferował cenę 8000 zł, a więc o 1000 zł wyższą od ceny wywoławczej. W wyjaśnieniach swych, Burmistrz powołując się na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), prowadzi dywagacje na temat tego czy, i w  którym momencie, oferent może otrzymać protokół  z postępowania przetargowego, chociaż kwestie te są jasno uregulowane w przepisach.   Burmistrz nie odnosi się w ogóle do sprawy zniszczenia protokołu z posiedzenia komisji przetargowej, który według twierdzeń skarżącego był przez niego podpisany bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu. Protokół ten nie został także udostępniony do wglądu Komisji Rewizyjnej, co zdaniem Rady przesądza o jego zniszczeniu. Burmistrz nie wyjaśnił też, dlaczego nie wybrano oferty Pana Huberta Bąka, co przy braku innych ofert winno było nastąpić.   Działania takie Rada ocenia negatywnie. Są one w ocenie Rady niezgodne z prawem i prowadzą, co najmniej do uszczuplenia dochodów miasta z tytułu dzierżawy targowisk miejskich.  Nadto zbyt późne wyznaczenie terminu przetargu doprowadziło do sytuacji, że w okresie od dnia 13 sierpnia do 18 września 2013 r. Miasto Ostrów Mazowiecka nie miało wyznaczonych inkasentów opłaty targowej. Działania powyższe, w kontekście wniosku Burmistrza z dnia 25 lipca 2013 r.  o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w porządku obrad, której miała znaleźć się uchwała zmieniająca uchwałę Nr XII/61/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie Regulaminu targowisk miejskich, w ocenie rady od samego początku nakierowane były na wyeliminowanie oferenta z przetargu. W przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały zmieniającej zawarta została, bowiem, propozycja przekazania prowadzenia targowisk miejskich Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej.  Powyższe argumenty przesądzają o zasadności skargi Pana Huberta Bąka.  Z uwagi na fakt, że Burmistrz swymi działaniami naraża Miasto na brak wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego za targowiska, zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania o powyższym RIO w Warszawie, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz NIK.  

Galeria zdjęć

 

 

2 183 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Święto mieszkańców po raz XVI (24.09.2013)

Dekretem biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego z dnia 8 lipca 1998 roku Św. Mateusz, apostoł ewangelista ustanowiony został patronem Pułtuska ....

Zamknij