ggg

Małgorzata Dydek patronką SP nr 6 w Ząbkach

W środę, 26 lipca odbyła się 81. Sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której uczestniczący w obradach radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6. Zgodnie z wolą społeczności szkolnej, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024 patronką placówki zostanie słynna polska koszykarka Małgorzata Dydek.

Procedura związana z wyłonieniem patrona dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Ząbkach trwała przez cały rok szkolny 2022/2023.
We wrześniu, wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, został opracowany Regulamin wyboru Patrona Szkoły Podstawowej nr 6 w Ząbkach, składający się z trzech etapów.
W pierwszym etapie zgłoszono następujące propozycje kandydatów na patrona szkoły: Małgorzata Dydek, Maria Skłodowska-Curie, Danuta Siedzikówna „Inka” oraz Piotr Wysocki. Następnie społeczność szkolna mocno zaangażowała się w działania służące zapoznaniu się z życiorysami i osiągnięciami poszczególnych postaci. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali prezentacje, plakaty i gazetki w salach oraz na korytarzach, nauczyciele przeprowadzali lekcje wychowawcze. W bibliotece została zorganizowana wystawa, prezentująca kandydatów. W maju, podczas zebrań z rodzicami, uczniowie opowiedzieli swoim opiekunom o poszczególnych kandydatach na patrona szkoły.
Kolejnym etapem były wybory patrona. Każdy z głosujących otrzymał opieczętowaną kartę wyborczą.
W głosowaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami, a także pracownicy szkoły
i rodzice. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwali pracownicy sekretariatu oraz przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego.
W dniu 22 maja br. spotkała się komisja skrutacyjna, aby policzyć oddane głosy. W skład komisji weszli członkowie Zespołu Koordynującego wybór patrona szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Po procentowym przeliczeniu głosów uzyskano następujące wyniki: Małgorzata Dydek – 66,57%; Maria Skłodowska-Curie – 17,77%; Danuta Siedzikówna „Inka” – 10,34%; Piotr Wysocki – 5,32%.
Trzecim etapem było skierowanie wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego do organu prowadzącego placówkę o nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach.
W ostatnią środę lipca odbyła się LXXXI sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której radni przychylili się do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Za przyjęciem uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach imienia Małgorzaty Dydek opowiedziało się jednomyślnie 18 radnych uczestniczących tego dnia w obradach.
„Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566 i 644) szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wniosek o nadanie Szkole Podstawowej Nr 6 został skierowany do organu prowadzącego w dniu 13 czerwca 2023 r. przez wyżej wymienione organy.
Zadaniem szkoły jest nauczanie, ale również wychowanie, pomaganie młodzieży w odnajdowaniu własnej tożsamości i poszukiwaniu wzorów do naśladowania. Przy wyborze patrona uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne szkoły kierowali się właśnie tymi zasadami.
Na patrona szkoły wybrano wybitnego sportowca, a przy wyborze kierowano się przekonaniem, iż jest to osoba godna naśladowania i ściśle związana z obraną koncepcją pracy szkoły. Nadanie szkole imienia Małgorzaty Dydek pozwoli ukierunkować działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów, nada jej charakter i uczyni rozpoznawalną w środowisku lokalnym. Skupi uwagę uczniów, nauczycieli i rodziców wokół osiągnięć patrona, które będą ją integrować oraz nadadzą indywidualną tożsamość.
Nadanie imienia będzie także pomocą w kształtowaniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku” – napisano w uzasadnieniu do historycznej dla społeczności szkolnej Uchwały Nr LXXXI/7375/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
Nr 6 w Ząbkach, która wejdzie w życie z dniem 1 września br., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Zwieńczeniem starań o nadanie patrona Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach, będzie podniosła uroczystość przekazania placówce sztandaru, którą zaplanowano na koniec kwietnia 2024 roku (tuż przed 50. rocznicą urodzin Patronki Szkoły).
Małgorzata Teresa Dydek-Twigg (ur. 28 IV 1974 r. w Warszawie, zm. 27 V 2011 r. w Brisbane), była jedną z najsłynniejszych polskich koszykarek. W swojej karierze występowała w lidze polskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i amerykańskiej (WNBA). Była wielokrotną reprezentantką Polski, Mistrzynią Europy z 1999 r. i uczestniczką igrzysk olimpijskich w Sydney.
Przedwcześnie zmarła mistrzyni, która rozsławiła polską koszykówkę na arenie międzynarodowej była mocno związana z powiatem wołomińskim. Jej grób znajduje się na cmentarzu w Ząbkach, a pamięć o jej osiągnięciach wciąż pozostaje żywa w pamięci mieszkańców naszego regionu.
Gratulujemy społeczności SP nr 6 wyboru Małgorzaty Dydek na patronkę placówki i życzymy, aby jej sportowe dokonania były inspiracją dla kolejnych pokoleń ząbkowskiej młodzieży.
/opr. KW; źródło: SP nr 6 Ząbki/

343 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozkradają Aleję Lecha Kaczyńskiego! Burmistrz Radzymina obiecuje nagrodę za wskazanie sprawców!

Ogołocone z szyb i ławek wiaty przystankowe, puste miejsca po płytach chodnikowych przed przejściami dla pieszych, brak kilku znaków drogowych...

Zamknij