ggg ggg

Małe i duże sprawy powiatowe…

Kolejna sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 12 lutego w sali wykładowej im. prof. Andrzeja Śliwowskiego w ostrowskim szpitalu.

Nowe miejsce obrad wybrano ze względu na radnego Krzysztofa Listwona. Bariery architektoniczne i niedostosowanie budynku starostwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych uniemożliwiły udział nowego radnego w sesji, która zwykle odbywała się na piętrze w starostwie. W związku z zaistniałą sytuacją sesje rady powiatu do czasu wybudowania w starostwie windy dla niepełnosprawnych będą odbywać się w szpitalu.

dscf1069
Podczas obecnej sesji 12 lutego radny Krzysztof Listwon złożył ślubowanie i dołączył do składu rady. W punkcie dotyczącym wyboru wiceprzewodniczącego rady został zgłoszony przez radnego Mieczysława Szymalskiego na w/w funkcję. Jak rekomendował radny Szymalski, Krzysztof Listwon radny w kilku kadencjach ostrowskiego samorządu dał się poznać, jako człowiek pracy, niezłomny w swojej walce o sprawy mieszkańców. Radni jednogłośnie 15 głosami ZA zaakceptowali radnego Krzysztofa Listwona na wiceprzewodniczącego rady powiatu. Niezwykle wzruszony radny stwierdził, że dla niego, jako samorządowca od 20 lat, bycie w samorządzie i praca to sprawa honoru. Powrócił również do poprzedniej kadencji, gdy był radnym i przewodniczącym Rady Miasta Ostrów Maz.: „Do rady dostał się człowiek, który za nic nie miał zasady samorządności i demokracji” – wspominał byłego już burmistrza Władysława Krzyżanowskiego.
„Jako najstarszy stażem w radzie stanąłem jako nowy przewodniczący rady na czele buntu, aby zapobiec dalszej destrukcji. Mam swój udział w tym, że w mieście jest już inny burmistrz.” – mówił ubolewając, że ta jego postawa przyczyniła się do utraty wyborców. Chociaż startował z listy PiS do rady powiatu mandatu nie zdobył, ale okoliczności tak się ułożyły, że radnym jednak został. Zastąpił radnego Zbigniewa Chrupka, którego wybrano na wiceprzewodniczącego rady, a potem po otrzymaniu propozycji objęcia fotela wiceburmistrza Ostrowi Mazowieckiej złożył mandat w radzie powiatu. Krzysztof Listwon, jako kandydat z listy PiS, z najwyższym wynikiem został więc radnym powiatu. W radzie powiatu radnego Jerzego Bauera, który został burmistrzem Ostrowi zastąpił Krzysztof Guziewski, a wybraną do rady Bożenę Kordek, po objęciu przez nią funkcji wójta Małkini Górnej zastąpił Grzegorz Rostkowski.

dscf1070
Podjęcie uchwały dot. wyboru wiceprzewodniczącego było jedną z wielu uchwał przyjętych podczas IV sesji rady. Kolejną była zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady powiatu, a następne to: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ostrowskim na lata 2015 – 2017, , w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez powiat ostrowski projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2014.

dscf1073

Nieco więcej radni rozmawiali o uchwale w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu ostrowskiego na rzecz gminy Ostrów Mazowiecka. Radny Dariusz Morawski wyraził zdanie, że może zbyt szybko przekazują gminie za bezcen, ale starosta Zbigniew Kamiński rozwiał wątpliwości przypominając, że będzie to droga służącą mieszkańcom. Jest to zadanie publiczne – działka na wykonanie zadania St. Lubiejewo – ul. Szkolna etap I. Radni 14 głosami ZA przekazanie uchwalili.

dscf1075
Omawiana była również sprawa zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat zaciągnie pożyczkę w kwocie 170.000 zł na budowę instalacji gazowej zewnętrznej w gruncie i wewnętrznej w budynku, kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. Całkowity koszt inwestycji to 220.000 zł. Powiat planuje spłacić pożyczkę z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w ciągu 9 lat, poczynając od 2016 roku. Zdaniem starosty Zbigniewa Kamińskiego będzie to bardzo korzystna pożyczka z możliwością umorzenia 30% . Uchwałę radni podjęli 14 głosami ZA. Podjęcie tej uchwały skutkowało koniecznością uchwalenia zmian uchwały budżetowej na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024, więc radni taką samą ilością głosów te uchwały przegłosowali.

dscf1085
Została przyjęta przez radnych informacja z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. Razem bezpieczniej – powiat ostrowski oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat ostrowski osiągniętych w roku 2014. Jak się okazuje, po raz kolejny starostwo nie dopłaca nauczycielom, aby uzyskali średnią krajową pensję, gdyż dostają godziny nadliczbowe + 5% dodatek motywacyjny i to pozwala na osiągniecie ustawowych wynagrodzeń.

dscf1066

Podczas sesji radni poruszali szereg spraw w ramach interpelacji, wniosków i oświadczeń, m.in.: dyskutowano na temat dróg. Mówiono o wspólnym finansowaniu dróg powiatowych na terenie gmin i o tym ile udało się wykonać dróg podczas dwóch minionych kadencji. Radny Dariusz Morawski zaapelował do starosty, aby w tej kadencji wyasfaltować większość z 60 km dróg powiatowych, które są jeszcze nieutwardzone.
– „Wypadałoby, bo to wstyd. Droga powiatowa, a my idziemy po kolana w błocie” – zwracał uwagę. Radny Jan Brzostek przygotował do Zarządu Powiatu, a następnie odczytał wniosek z prośbą o wpisanie do budżetu na 2016 rok 3 km drogi Kuskowizna – Feliksowo – Kaczkowo. Droga łączy dwie gminy i ułatwiłaby życie mieszkańcom tych okolic. Starosta Zbigniew Kamiński zapewnił, że niedługo podejmą prace nad wieloletnim planem budowy dróg inwestycja i zostanie uwzględniona, ale pod warunkiem wsparcia finansowego ze strony gmin. Starosta Zbigniew Kamiński bardzo dobrze ocenił współpracę z gminami i efekty współfinansowania widać na terenie powiatu. Radny Mieczysław Szymalski podjął sprawę rozbudowy drogi krajowej nr 8 i planowanej likwidacji węzła przy ul. Lubiejewskiej. Uważa, że starosta powinien zorganizować spotkania z przedstawicielami GDDKiA, z wojewodą, aby poruszyć sprawę Via Baltica i drogi do Małkini. Zapewniał, że gdy był burmistrzem Ostrowi Maz. nie słyszał nic na temat likwidacji i za taki stan rzeczy winił poprzednie władze i byłego burmistrza miasta. W tej sprawie głos zabrał również wiceprzewodniczący rady powiatu, Krzysztof Listwon:
– „Przez 4 lata poprzedniej kadencji nie wypłynęło ani jedno pismo związane z budową obwodnicy z Urzędu Miasta od burmistrza do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie ma żadnej korespondencji”.

dscf1068
Starosta zapewnił, że takie spotkanie zorganizuje, choć ma wątpliwości, czy nie jest za późno na jakiekolwiek działania. Przewodniczący Dariusz Rafalik uważał, że należy podjąć energiczne działania w celu gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej z Ostrowi do Małkini. Sprawa wydaje się ważna, gdyż umiejscowione jest tam wiele zakładów i brak drogi do Małkini z obwodnicy Podborze odbije się na ich działaniu.
Wrócił temat zakazu handlu zwierzętami na ostrowskim rynku. Jak się okazuje wg słów wiceprzewodniczącego Listwona miasto miało szansę na uzyskanie dofinansowania na ten cel, niestety, wniosek nie został złożony na czas.
Bulwersująca informacją podzielił się radny Morawski na temat 100 ha w odległości kilkunastu kilometrów od Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na składowiska odpadów radioaktywnych z całej Europy. W starostwie jednak nic na ten temat nie wiadomo. Radny Grzegorz Nadratowski powrócił do swojego wniosku z poprzedniej sesji o powołanie nowej komisji rolnictwa. Jednak starosta wyjaśnił, że nie widzi celowości powoływanie takiej komisji, gdyż powiat ma coraz mniej kompetencji w zakresie rolnictwa, a nawet nadzór nad spółkami wodnymi zostanie wkrótce przekazany gminom.

1 917 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejny 1 MILION złotych z nadwykonań za ubiegły rok nie zostanie zapłacony ostrowskiemu szpitalowi

Sesja rady powiatu w Ostrowi Mazowieckiej była okazją do wysłuchania przez radnych informacji udzielonych przez dyrektora szpitala Andrzeja Sawoni dot....

Zamknij