ggg ggg ggg ggg

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego

Działalność Lokalnych Grup Działania w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 była głównym tematem obrad Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego.

W środę 3 mara 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Konwentu Wójt Gminy Liw Bogusław Szymański, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska, Wójt Gminy Miedzna Tadeusz Okulus, Wójt Gminy Korytnica Stanisław Komudziński, Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran, Wójt Gminy Stoczek Zbigniew Kłusek oraz Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele LGD „Bądźmy Razem”: Prezes Jadwiga Snopkiewicz i dyrektor biura Pani Mariola Kiełek a także Wójt Gminy Bielany z powiatu sokołowskiego Pan Zbigniew Woźniak, która także jest członkiem LGD.
Podczas spotkania prezes LGD Pani Jadwiga Snopkiewicz przedstawiła informacje na temat dotychczasowych działań stowarzyszenia a także nakreśliła zagrożenia, jakie stoją przed działalnością lokalnych grup działania w przyszłej perspektywie finansowej budżetu na lata 2021-2027.
Wg. danych z obszaru Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” (na dzień 31.12.2020r.) zrealizowało w ramach PROW 2014-2020 – 9 372 328,97 zł następujące działania:
– powstało 18 nowych przedsiębiorstw, 9 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie finansowe dla swojej działalności, utworzono 34 nowe miejsca pracy;
– przeprowadzono 17 szkoleń, w których uczestniczyło 185 osób;
– powstało 8 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, kolejnych 20 zostało zmodernizowanych;
– 4 zabytki poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim, 4 podmioty działające w sferze kultury otrzymały wyposażenie a kolejnych 5 podmiotów otrzymało wsparcie w ramach realizacji LSR.
– Za pośrednictwem LGD „Bądźmy Razem” beneficjenci zorganizowali wydarzenia służące zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych.
Zasięg terytorialny LGD „Bądźmy Razem” obejmuje cały powiat węgrowski, tj. gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów oraz z powiatu sokołowskiego gminę Bielany.
W związku z pracami nad przygotowaniem regionalnego programu na lata 2021-2027 pn. Fundusze UE dla Mazowsza oraz dyskusjami dotyczącymi wykorzystania instrumentów terytorialnych w zakresie polityki rozwoju i wdrażania interwencji Unii Europejskiej, Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego oraz Gmina Bielany podjęli wspólne stanowisko w sprawie wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego o zwiększenie wsparcia lokalnych grup działania w budżecie PROW 2021-2027 oraz RPO 2021-2027.
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym. Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.
W projekcie PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.
LEADER w nowym okresie programowania będzie również jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.
Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym gminy oraz małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to należy się zastanowić nad zwiększeniem jego alokacji, a nie zmniejszeniem.

/Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

1 007 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rada Miasta przyjęła strategię rozwoju sportu

W Ostrowi Mazowieckiej sport odgrywa coraz większą rolę. Rośnie świadomość społeczna odnośnie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia....

Zamknij