ggg ggg ggg ggg

Kobyłka i Jadów założyły Spółdzielnię Socjalną Podkowa

W miniony piątek, 28 stycznia w Kobyłce podpisano akt założycielski Spółdzielni Socjalnej Podkowa. To bardzo istotne wydarzenie dla mieszkańców, ponieważ głównym zadaniem spółdzielni socjalnej jest zarabianie i dawanie zatrudnienia, ale przede wszystkim budowanie wspólnoty. Spółdzielnia ma dać zatrudnienie, ale również poczucie bycia potrzebnym osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem.

Założycielami Spółdzielni Socjalnej Podkowa są Miasto Kobyłka i Gmina Jadów, a jej siedzibą będzie Kobyłka.
Podczas ubiegłopiątkowego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w Kobyłce akt powołujący spółdzielnię, w imieniu członków założycieli podpisali: Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka Katarzyna Rostek oraz Wójt Gminy Jadów Dariusz Stanisław Kokoszka. Prezesem Zarządu została Beata Jaroń, Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Gminie Jadów, a Wiceprezesem Marzena Ryszawy, mieszkanka Kobyłki z doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej.
– Jestem bardzo wdzięczna Pani Burmistrz Edycie Zbieć , za to, że mi zaufała i po przedstawieniu moich planów stworzenia spółdzielni powiedziała: dobrze, róbmy to – mówiła Wiceburmistrz Katarzyna Rostek. Z inicjatywą założenia wspólnej spółdzielni socjalnej wyszedł Dariusz Stanisław Kokoszka, wójt gminy Jadów, który o takich działaniach myślał już kilka lat temu. – Gratuluję i życzę Paniom powodzenia i szczęścia. Niech ta podkowa jako symbol, przynosi pomyślność spółdzielni i jej rozwój. I niech tym samym służy jak najlepiej mieszkańcom Jadowa i Kobyłki – powiedział wójt.
Spółdzielnia Socjalna Podkowa będzie mogła rozpocząć działalność po złożeniu wniosku o rejestrację oraz wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – co nastąpi niebawem.

Czym jest spółdzielnia socjalna?

Jest to, zgodnie z definicją, podmiot łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej (przedsiębiorstwo społeczne). A więc spółdzielnie socjalne z jednej strony funkcjonują na takich samych zasadach gospodarczych, jak inne przedsiębiorstwa – z drugiej reintegrują społecznie i zawodowo.
Spółdzielnia socjalna to takie 2 w 1 – firma i organizacja pozarządowa. Z jednej strony powołana jest po to, żeby dostarczać produkty i usługi. Spółdzielcy są przedsiębiorcami – konkurują na rynku, mogą rozwijać swoją ofertę i – oczywiście – zarabiać na tym. Z drugiej strony powinna przeznaczać nadwyżkę wypracowanego zysku na działania na rzecz swoich członków oraz społeczności, w której działa spółdzielnia. Podmioty te mają możliwości podobne do organizacji pozarządowych – tak jak one mogą wypełniać zadania publiczne, działać w sferze edukacji, kultury i animacji społecznej, startować w konkursach przeznaczonych dla organizacji.

Zalety dla społeczności lokalnej i zadania Spółdzielni Socjalnej Podkowa

Prowadząc równolegle działalność gospodarczą oraz reintegrację społeczną i zawodową spółdzielnie stały się jednym z kluczowych podmiotów ekonomii społecznej oraz istotnym instrumentem polityki społecznej w zakresie aktywnej integracji i zwiększania spójności społecznej.
Główne zadanie spółdzielni to zarabianie i dawanie zatrudnienia, ale przede wszystkim budowanie wspólnoty. Wewnątrz spółdzielni, a także szerszej – w społeczności. Spółdzielnia ma dać zatrudnienie, ale również poczucie bycia potrzebnym.
Spółdzielnia Socjalna Podkowa ma prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną. Jak wynika ze statutu, spółdzielnia będzie działała na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej członków i pracowników oraz w kierunku odbudowania i podtrzymania u członków i pracowników umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Będzie także prowadziła działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
Nieodpłatna działalność spółdzielni będzie skupiona na realizacji zadań publicznych, takich jak na przykład pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, wypoczynku dzieci i młodzieży, czy też przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Dla realizacji swoich celów spółdzielnia będzie mogła rozpocząć także prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
(Warto na zakończenie przypomnieć, że instytucja spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jednocześnie zmieniła ustawę z
16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze).

/opr. KW;
źródło: UM Kobyłka/

622 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kadeci I LO PUL w Wołominie także kwestowali na rzecz WOŚP!

Społeczność I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie aktywnie włączyła się w 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,...

Zamknij