ggg ggg ggg

Jednomyślność i profesjonalizm w przededniu jubileuszu 110-lecia… (14.02.2012)

Dyspozycyjność i mobilność radzymińskich strażaków zasługuje na słowa najwyższego uznania. W 2011 uczestniczyli w 288 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 46 razy interweniując poza terenem gminy. Pod względem ilości wyjazdów jednostka OSP Radzymin uplasowała się na pierwszym miejscu w powiecie wołomińskim.


Strażacy z Miasta Cudu nad Wisłą mają za sobą kolejny rok wytężonej pracy na rzecz społeczeństwa. Podsumowania działań dokonano w niedzielę, 5 lutego podczas zebrania sprawozdawczego za 2011 rok. Otwarcia zebrania dokonał prezes Zarządu jednostki dh Edward Szymankiewicz, kierując słowo powitalne pod adresem strażaków i gości, wśród których znaleźli się m.in.: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Wiesław Gręda, zastępca komendanta powiatowego PSP w Wołominie bryg. Bogdan Jarczewski, wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie dh Andrzej Nocoń, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka wraz z zastępcami: Pawłem Dąbrowskim i Mirosławem Fabisiakiem, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak oraz inspektor ds. przeciwpożarowych UMiG Radzymin dh Franciszek Jankowski. Po odczytaniu i przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz wyłoniono przewodniczącego zebrania, którym tradycyjnie został dh Tomasz Żmijewski – prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Radzyminie. Następnie odczytano protokół z ubiegłorocznego zebrania, po którym dh prezes Edward Szymankiewicz przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie za 2011rok.

 W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Radzymin zrzeszała 65 członków, w tym: 58 zwyczajnych czynnych z dwiema kobietami, dwóch honorowych i pięciu członków wspierających. Z szeregów jednostki na wieczną wartę odszedł dh Piórkowski Jan. (Uczestnicy niedzielnego zebrania uczcili pamięć o zmarłym druhu minutą ciszy). W rzeczonym okresie sprawozdawczym zarząd OSP Radzymin pracował w następującym składzie: Szymankiewicz Edward – prezes, Łapiński Grzegorz – wiceprezes -naczelnik, Rostkowski Krzysztof – zastępca naczelnika, Rostkowska Urszula – skarbnik, Walczak Wojciech – sekretarz, Całka Tomasz – gospodarz, Aiston Kevin – członek Zarządu. Przystępując do szczegółowego omawiania podejmowanych działań, prezes Szymankiewicz przypomniał zebranym, iż ubiegły rok obfitował w różnorakie niebezpieczne zdarzenia. – Po śnieżnym grudniu i styczniu nawiedziła nas powódź roztopowa, która zalała posesje w naszej gminie. Mieliśmy także do czynienia z wylaniem rzeki Bug na terenie sąsiedniej gminy Dąbrówka, co wiązało się z koniecznością umacniania wału przeciwpowodziowego i zabezpieczania poszczególnych domostw.

Z kolei, w lipcu i sierpniu nasz region nawiedziła fala intensywnych opadów deszczu. Stworzyło to ogromne wyzwanie dla strażaków z całej gminy Radzymin. Przez prawie półtora miesiąca walczyliśmy z zalanymi budynkami i drogami. Pomoc w tym względzie otrzymaliśmy zarówno z jednostek ościennych jak również od PSP (Wołomin i Warszawy). Ogółem nasza jednostka uczestniczyła w 288 zdarzeniach, z czego 146 to pożary, a 139 to miejscowe zagrożenia. Trzykrotnie wyjeżdżaliśmy do alarmów fałszywych. Pomagaliśmy również UMiG w różnego rodzaju pracach na rzecz miasta, głównie były to pompowania wody na zalanych posesjach, prace na wysokościach, czyli wycinka drzew oraz zbieranie zabitej zwierzyny na drogach gminnych. W sumie było to 19 interwencji (52 godziny). W porównaniu z rokiem wcześniejszym jest to czterokrotnie mniej, gdyż wyjazdy do wypompowań zaliczane były na poczet działań ratowniczych – wyjaśniał druh prezes. W 2011 roku OSP Radzymin brała też udział w ćwiczeniach na obiektach (4 razy) i jednokrotnie w ćwiczeniach w kompleksie leśnym na poligonie w Zielonce. (Ćwiczenia organizowana KP PSP Wołomin).

Ogółem we wspomnianych działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło 27 strażaków z Radzymina, co na 50 czynnych stanowi 49,1%. Najwięcej godzin przepracowali druhowie: Całka Tomasz (385 h), Szymankiewicz Edmund (287 h), Załoga Marcin (271 h), Kuciński Łukasz (268 h), Adamski Michał (268 h), Karczmarczyk Wojciech (209 h), Paś Andrzej (183 h), Górczak Krzysztof (175 h), Pich Marcin (150 h), Szymankiewicz Edward (149 h), Dobrowolski Marcin (141 h).
Poza działaniami ratowniczo-gaśniczymi jednostka realizowała również zadania kulturalno-oświatowe, społeczne i prewencyjne.


Strażacy uczestniczyli w pokazach sprzętu i prelekcji na temat bezpieczeństwa w dwóch radzymińskich przedszkolach oraz przeprowadzili pogadankę o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zespole Szkół w Słupnie. Nasi druhowie współuczestniczyli w pikniku jeździeckim na błoniach za kościołem, w strażackim dniu dziecka w Załubicach, oraz w pokazach dla dzieci w leśniczówce w Sokołówku. Kilkakrotnie nasze koszary wizytowały dzieci z radzymińskich przedszkoli i SP nr 1, które przed świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie już pomagały w przystrojeniu choinki przed strażnicą. Także druh Kevin Aiston prowadził spotkania z dziećmi w kilkunastu przedszkolach na terenie całego kraju na temat bezpieczeństwa. W omawianym okresie jednostka wydała szóstą edycję kalendarza strażackiego.  Ważnym aspektem działalności OSP Radzymin był udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym. Jednostka tradycyjnie uczestniczyła w obchodach rocznicy erygowania parafii i podniesienia do rangi Kolegiaty naszej świątyni, rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II, w drodze krzyżowej ulicami miasta, adoracji Grobu Pańskiego, Mszy Rezurekcyjnej, otrzymaniu i przeniesieniu figury Matki Boskiej Fatimskiej (podczas jej przenoszenia do kościoła na osiedle Victoria przez jedną noc garażowaliśmy kopię Stara 660 Pappa Mobile) oraz procesji Bożego Ciała wraz z przygotowaniem jednego z czterech ołtarzy.
Poza tym nasza jednostka uczestniczyła w gminnym dniu strażaka połączonym z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Powiatowym Dniu Strażaka połączonym z przekazaniem Komendzie Powiatowej PSP ciężkiego samochodu gaśniczego, stołecznych obchodach 90-lecia istnienia ZOSP RP. Tradycyjnie wsparliśmy obchody kolejnej rocznicy Cudu nad Wisłą oraz obchody rocznicy odzyskania Niepodległości w Katedrze Praskiej oraz w Kolegiacie Radzymińskiej. Byliśmy współorganizatorami III Zjazdu Powiatowego ZOSP RP połączonego z wigilią powiatową. Natomiast podczas spotkania opłatkowego naszej jednostki gościliśmy Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka. W minionym roku towarzyszyliśmy także w ostatnich ziemskich drogach naszym zmarłym druhom, jak też współtworzyliśmy szpalery na ślubach strażaków. Uczestniczyliśmy w gminnych  i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując kolejno I i IV miejsce, oraz w Wojewódzkich Zawodach Sikawek w Garwolinie z 17 lokatą na 27 drużyn uczestniczących.
Obok wspomnianych działań w minionym roku strażacy z Radzymina przeprowadzili również gruntowną modernizację klatki schodowej, zaplecza sanitarnego oraz remont pomieszczeń starego skrzydła strażnicy. Jak podkreślono, ogromny wkład pracy społecznej na rzecz swojej jednostki włożyła niestety  tylko garstka naszych strażaków. Wśród nich największe podziękowania należą się druhom: Pawłowi Żmijewskiemu, Tomaszowi Całka, Edwardowi Szymankiewiczowi, Grzegorzowi Łapińskiemu, Marcinowi Dobrowolskiemu, Mirosławowi Zawilińskiemu, Maciejowi Piórkowskiemu, Andrzejowi Paś, Dejanowi Misic, Sebastianowi Woźniakowi, Łukaszowi Kucińskiemu oraz Michałowi Adamskiemu. Na uwagę zasługuje fakt, iż w omawianym okresie sprawozdawczym jednostka OSP Radzymin skupiła się nie tylko na wielozakresowych działaniach, ale też inwestowała w dalsze podnoszenie kwalifikacji swoich strażaków. W ubiegłym roku kilkunastu druhów z naszej jednostki uczestniczyło w kilku rodzajach szkoleń, tj.: szkolenie podstawowe Io i IIo, szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej, szkolenie stermotorzystów, szkolenie Naczelników OSP, oraz napełnianie zbiorników przenośnych gazami sprężonym. (Wszyscy zdali egzaminy końcowe z wynikiem pozytywnym). Istotne również jest to, że na przestrzeni 2011 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie zdołała także pozyskać dodatkowy sprzęt pożarniczy, w tym łódź ratowniczą. Ze środków Gminy i Urzędu Marszałkowskiego zakupiona została pompa do brudnej wody o wydajności 2000 l/min z armaturą. Dzięki dotacji WFOŚiGW zakupiono 12 kompletów ubrań specjalnych  typu Nomex (kolejne 2 komplety jednostka otrzymała od Burmistrza miasta Marki Janusza Werczyńskiego). W ramach nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych druhowie otrzymali też 4 komplety mundurów koszarowych, a 6 kolejnych zakupili ze środków ksrg. Także ze środków ksrg zakupiono 16 węży W 52, oraz sygnały dźwiękowe do Toyoty, (dh Kubicki wspaniałomyślnie ufundował radiostację samochodową do ww. auta). Dzięki dotacji fundacji Orlen – Dar Serca jednostka wzbogaciła się o zestaw hydrauliczny do cięcia pedałów samochodowych, z kolei Nadleśnictwo Drewnica przekazało naszym strażakom agregat gaśniczy. Na zakończenie obszernego sprawozdania, druh prezes Edward Szymankiewicz wspomniał zgromadzonym o wynikach ubiegłorocznej kontroli gotowości ludzi i sprzętu przeprowadzonej przez Komendę Powiatową PSP w Wołominie. Jednostka OSP Radzymin otrzymała ogólną ocenę 4,5 w pięciopunktowej skali. W dalszej części zebrania druhowie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła skarbnik druhna Urszula Rostkowska. (Warto w tym miejscu przypomnieć, że finansowanie OSP Radzymin opiera się na budżecie własnym jednostki oraz budżecie gminy Radzymin, która finansuje utrzymanie dwóch konserwatorów, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach organizowanych przez PSP, ubezpieczenia ludzi, samochodów, strażnicy, zakup paliw, smarów, olejów do sprzętów i samochodów, naprawy, legalizacje i konserwację samochodów i sprzętów, oraz częściową opłatę za media. Dochody własne jednostki pochodzą głównie z wynajmu części pomieszczeń i sali konferencyjnej oraz gruntu. Wszystkie dochody finansowe przeznaczane są na działalność statutową jednostki. Radzymińska Straż Pożarna nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej).  Następnie odczytane zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi OSP Radzymin absolutorium za okres sprawozdawczy. Po przedstawieniu przez prezesa Szymankiewicza planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, przystąpiono do realizacji (najbardziej burzliwego zazwyczaj) punktu obrad, czyli do dyskusji. Okazało się jednak, że szczegółowość sprawozdań najwyraźniej w zupełności zadowoliła strażaków, bowiem żaden z druhów nie zgłosił uwag. Z zainteresowaniem natomiast wysłuchano odpowiedzi prezesa na pytanie o stan przygotowań i program głównych uroczystości z okazji jubileuszu 110-lecia istnienia OSP Radzymin, które zaplanowano na 6 maja bieżącego roku. Również i w tym wypadku wypowiedź prezesa musiała w pełni usatysfakcjonować strażaków, bowiem w chwilę później walne zebranie przystąpiło do głosowania, udzielając Zarządowi jednomyślnego absolutorium. Gratulując prezesowi, zgromadzeni goście nie szczędzili podziękowań wszystkim radzymińskim strażakom. – Dziękuję Wam za mobilność i dyspozycyjność. Większość ubiegłorocznych interwencji przy zdarzeniach w gminie Radzymin to interwencje przeprowadzone przez waszą jednostkę. Dziękuję strażakom i prezesowi również za sprawną akcję i dowodzenie działaniami podczas niebezpiecznego pożaru hali warsztatowej, który miał miejsce w ostatnim czasie – mówił zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie bryg. Bogdan Jarczewski. Z kolei, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski podziękował druhom za znakomity wizerunek radzymińskiej straży, jako jednej z najlepszych na tle powiatu wołomińskiego. – Stanowicie presję dla sąsiadów, którzy jakością i estetyką muszą dostosowywać się do tej jednostki, do tej strażnicy. Jubileusz 110-lecia jest zaproszeniem i wyzwaniem dla nas wszystkich. Bogate sprawozdanie a tym samym bogatą działalność pochwalił również dh Wiesław Gręda. Jednakże mając świadomość trudu i zmęczenia, związanego z tak wysoką liczbą interwencji, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP życzył radzymińskim strażakom, aby tych niebezpiecznych zdarzeń z każdym rokiem było na naszym terenie coraz najmniej. – Niestety, nie omijają nas wichury, podtopienia, pożary i wypadki. Dlatego dziękuję Wam i liczę na Was. Oby tak dalej.
(Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek)
/opr. Rafał S. Lewandowski/

6 317 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bardzo mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Radzymina otrzymali informację, że w Radzyminie jest spokojnie i będzie spokojnie. (14.02.2012)

- Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi jednostkami zarówno z Regionalną Izbą Obrachunkową, w której najbliższą wizytę składam we środę, jak...

Zamknij