ggg ggg ggg

Jednomyślne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Pawła Kownackiego

We wtorek, 14 czerwca odbyła się XLVI sesji Rady Gminy Wieliszew, podczas której radni zgodnie opowiedzieli się za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Wieliszew Pawła Kownackiego za 2021 rok.

Czterdziesta szósta, „absolutoryjna” Sesja Rady Gminy Wieliszew była jednym z najważniejszych posiedzeń w roku.
W jej trakcie Wójt Paweł Kownacki przedstawił Radnym „Raport o stanie gminy za 2021 r.” (Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta, a w szczególności realizację polityki gospodarczej, oświatowej, społecznej, kulturowej i sportowej gminy. Nadmienić trzeba, że podobne informacje przygotowywane przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych przekazywane są wieliszewskim Radnym na bieżąco, podczas sesji.).
Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat. Swoje stanowisko przedstawić mógł każdy radny, jak również mieszkaniec.
W trakcie głosowania Radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem było rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym.
Opiniując rzeczone sprawozdanie Skład Orzekający RIO w Warszawie stwierdził, że plan dochodów został zrealizowany w wysokości 130.229.817,46 zł., co stanowi 100,66%. Dochody bieżące wykonano w wysokości 100,80% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 98,89% planu.
Plan wydatków został wykonany w kwocie 126.442.001,80 zł, co stanowi 96,38%. Wydatki bieżące
wykonano w 96,65%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 94,66% uchwalonego
planu. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.787.815,66 zł, przy planowanym deficycie w wys. 1.809.654,93 zł. Wg danych wykazanych w sprawozdaniu Rb Z na koniec 2021 r. zobowiązania dłużne wynosiły 40.363.955,68 zł, co stanowiło 30,99% dochodów wykonanych ogółem. Zgodnie z w/w sprawozdaniem Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniono wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Stan należności wymagalnych na koniec 2021 r. wynosił 3.717.855,52 zł, co stanowiło 2,85% wykonanych dochodów budżetu.
Następnie przyszedł czas na dyskusję, po której Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. W dalszej części przystąpiono do głosowania nad Uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, która została przyjęta 15 głosami „za”. Tym samym stanowiła kolejny tego dnia przykład jednomyślności Radnych.
Po zakończeniu głosowań absolutoryjnych Wójt Paweł Kownacki podziękował za pozytywną ocenę oraz wyraził uznanie dla Radnych, Sołtysów i Pracowników UG, dziękując im za dobrą współpracę na rzecz Gminy Wieliszew.

/opr. KW; źródło: UG Wieliszew/

231 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zawołani po imieniu – Upamiętnienie Józefy i Józefa Dmochów oraz Jana Kowalskiego

We wtorek, 14 czerwca w Poświętnem, na terenie przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. por. Stanisława Lecha, Instytut Pileckiego wraz z partnerami...

Zamknij