ggg

Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz Jubileusz 102-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni

22 maja 2022 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 102 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 1100 w Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni.

Mszę koncelebrowali ksiądz kanonik Józef Poskrobko Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni, ksiądz Maciej Domańszczyński, a także ksiądz kanonik Jan Marek Wróblewski Proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej. We Mszy Świętej w intencji strażaków i ich rodzin udział wzięły Poczty Sztandarowe z jednostek OSP: Prostyń, Małkinia Górna, Kańkowo, Grądy, Treblinka, Zawisty Podleśne, Glina, Daniłówka Pierwsza, Wólka Okrąglik, Rytele Święckie, Sadowne, Kosów Lacki oraz Brok. W czasie Mszy Świętej ksiądz kanonik Józef Poskrobko poświęcił nowy sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni.
Po Mszy Świętej uczestnicy wraz z orkiestrą dętą OSP Liw przemaszerowali na plac przed budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni, gdzie odbyły się główne obchody rozpoczęte uroczystym apelem. Meldunek złożył Dowódca Uroczystości dh Kamil Dębowiak, a przyjął go dh Mirosław Augustyniak Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. Po złożeniu meldunku i przeglądzie pododdziałów nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej przez poczet flagowy OSP w Prostyni w składzie: Dowódca Pocztu Flagowego dh Mateusz Sobotka, Flagowy dh Bartosz Wasieńko oraz Asystujący dh Dariusz Szymańczyk.
Otwarcia uroczystości dokonał dh Adam Kotowski Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej i jednocześnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni witając przybyłych gości: księdza kanonika Józefa Poskrobko Proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni, księdza kanonika Krzysztofa Maksimiuka, księdza Pawła Hryniewickiego, księdza Macieja Domańszczyńskiego, księdza kanonika Jana Marka Wróblewskiego Proboszcza Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej, dh Mirosława Augustyniaka – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego jednocześnie Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Panią Justynę Pętkowską Dyrektor Biura Poselskiego Pana Marka Zagórskiego, Panią Elżbietę Lanc Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Panią Dorotę Subdę Przewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego reprezentującą Starostę Ostrowskiego, Panią Bożenę Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna, Pana Józefa Boguckiego Sekretarza Gminy Małkinia Górna, Panią Marzenę Kuleszę Skarbnika Gminy Małkinia Górna, bryg. Grzegorza Kamińskiego przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie jednocześnie Zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, st. bryg. Janusza Iwanowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z oficerami z Komendy Powiatowej, dh Rafała Kowalczyka Prezesa Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, dh Piotra Konferowicza Komendanta Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej, Prezesów jednostek OSP wraz z Pocztami Sztandarowymi, Radnych Rady Gminy Małkinia Górna na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Małkinia Górna Panem Jackiem Bogdanem, podkom. Marcina Kędzierskiego Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej, doktora Jerzego Kosteckiego, Pana Andrzeja Korosia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Sołtysów z terenu Gminy Małkinia Górna, pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej oraz wszystkich przybyłych gości, a także Druhny i Druhów z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni.
Następnie dh Łukasz Szymańczyk przedstawił rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni, która powstała w 1920 roku dzięki mobilizacji mieszkańców Prostyni.
Po powitaniach, nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru dla jednostki OSP Prostyń. Sztandar został przekazany przez dh Mirosława Augustyniaka Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz dh Adama Kotowskiego Prezesa OSP Prostyń. Z okazji 102- lecia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni została uhonorowana złotym znakiem Związku OSP RP. Odznaczenie zostało wręczone przez dh Mirosława Augustyniaka Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Rafała Kowalczyka Prezesa Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej oraz bryg. Grzegorza Kamińskiego przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą Nr 1/2020 z dnia 18 marca 2020 r. oraz uchwałą Nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w uznaniu zasług i w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wyróżniło Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Grzegorza Dębowiaka;
dh Roberta Dębowiaka;
dh Adama Kotowskiego;
dh Pawła Podbielskiego.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą Nr 1/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w uznaniu zasług i w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wyróżniło Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Józefa Dłuskiego;
dh Roberta Dłuskiego;
dh Dariusza Jakubika;
dh Patryka Przywoźnego;
dh Norberta Renika;
dh Dariusza Szymańczyka;
dh Łukasza Szymańczyka.
Odznaczenia korporacyjne wręczył dh Mirosław Augustyniak Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w asyście dh Rafała Kowalczyka Prezesa Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej oraz bryg. Grzegorza Kamińskiego przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą Nr 5/2022 z dnia 31 marca 2022 r. wyróżniło Odznaką Strażaka Wzorowego:
dh Kamila Dębowiaka;
dh Macieja Domańszczyńskiego;
dh Roberta Gosia;
dh Cezarego Grądzkiego;
dh Mateusza Grądzkiego;
dh Przemysława Rostka;
dh Pawła Szymańczyka;
dh Sylwestra Zalewskiego.
Odznaczenia wręczył dh Rafał Kowalczyk Prezes Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, w asyście bryg. Grzegorza Kamińskiego przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wyróżnił Medalem Pamiątkowym „PRO MAZOVIA” jednostkę OSP Prostyń. Medal pamiątkowy wręczyła Pani Elżbieta Lanc Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
Medalem pamiątkowym z okazji 30 – lecia Państwowej Straży Pożarnej odznaczeni zostali Pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna oraz dh Adam Kotowski Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Wyróżnienie wręczył bryg. Grzegorz Kamiński przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie.
Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie przez dh Adama Kotowskiego, dh Pawła Dębowiaka oraz Panią Bożenę Kordek pomnika Świętego Floriana, który został pobłogosławiony przez księdza kanonika Józef Proskopko Proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni.
Na pamiątkę Jubileuszu 102 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni została ufundowana przez Wójta Gminy Małkinia Górna tablica pamiątkowa wmurowana w budynek OSP, która poświęcona jest założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Odsłonięcia tablicy dokonali Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, dh Piotr Konferowicz Komendant Gminny ZOSP RP w Małkini Górnej oraz dh Adam Kotowski Prezes OSP Prostyń.
Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej Pani Bożena Kordek przekazała listy gratulacyjne dla Prezesów i Druhów z jednostek OSP: Prostyń, Małkinia Górna, Glina, Zawisty Podleśne, Daniłówka Pierwsza, Grądy, Treblinka i Kańkowo.


Serdeczne podziękowania i gratulacje Pani Wójt skierowała do Jubilatów oraz do wszystkich Druhen i Druhów. Podziękowała osobom z ramienia samorządu, a także ze struktur Państwowej Straży Pożarnej za pomoc w pozyskiwaniu funduszy na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Dzięki pozyskanym funduszom oraz wkładzie własnym gminy w 2018 roku udało się zakupić dla jednostki nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 1.027.665,00 zł. W 2021 roku Gmina Małkinia Górna w ramach otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wkładzie własnym na zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” zmodernizowała strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Prace modernizacyjne polegały na adaptacji pomieszczeń w budynku OSP na garaż dla samochodu bojowego. W latach 2016 – 2017 ze środków gminy przystąpiono do prac remontowo – budowlanych mających na celu odnowienie obiektu jednostki wraz z generalnym remontem sali głównej. Na zakończenie Pani Wójt życzyła wszystkim strażakom ochotnikom bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
Kolejnie głos zabrali zaproszeni goście: Pani Justyna Pętkowska Dyrektor Biura Poselskiego Pana Marka Zagórskiego – przekazując list gratulacyjny od posła Pana Marka Zagórskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni, Pani Eżbieta Lanc Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Dorota Subda Przewodnicząca Rady Powiatu, dh Mirosław Augustyniak Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, bryg. Grzegorz Kamiński przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, a także dh Rafał Kowalczyk Prezes Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej. W swoich przemówieniach wyżej wymienieni goście podkreślili rolę Ochotniczych Straży Pożarnych dla lokalnego bezpieczeństwa mieszkańców oraz składali serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz bezpiecznej służby wszystkim Druhnom i Druhom. Strażacy otrzymali podziękowania za sumienną pracę, codzienną gotowość do niesienia pomocy bliźnim podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz za piękne przygotowanie Gminnych Obchodów Dnia Strażaka oraz Jubileuszu
102-lecia istnienia jednostki OSP Prostyń.

Na zakończenie Prezes OSP Prostyń dh Adam Kotowski pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym oraz skierował szczególne słowa podziękowania dla księdza kanonika Józefa Poskrobko za modlitwę, za sprawowanie Mszy Świętej oraz za pobłogosławienie sztandaru i figury Świętego Floriana, dla Pani Bożeny Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna za pomoc w organizacji uroczystości, radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla jednostki, st. bryg. Januszowi Iwanowskiemu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej za codzienną pomoc i wsparcie finansowe dla jednostki, Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej za dobrą współpracę, dh Piotrowi Pawłowi Dębowiakowi za ufundowanie kamienia pod figurę Świętego Floriana, a także wszystkim strażakom z terenu Gminy Małkinia Górna, Pocztom Sztandarowym, kolegom strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Druhnom i Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni, szczególnie tym, którzy włączyli się w organizację tego jubileuszu oraz wszystkim przybyłym na uroczystość.
Ostatnim etapem Gminnych Obchodów Dnia Strażaka oraz Jubileuszu 102 – lecia OSP Prostyń była uroczysta defilada oraz złożenie przez Dowódcę Uroczystości dh Kamila Dębowiaka meldunku o zakończeniu uroczystego apelu.
/Info UG Małkinia Górna/

115 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Grant norweski w „Domu z Sercem”

Już niebawem komorowski „Dom z Sercem” będzie najnowocześniejszą placówką w kraju pod względem komunikacji z rodzinami podopiecznych przebywających pod opieką...

Zamknij