ggg ggg ggg ggg

Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz 50 – lecie OSP w Treblince

6 maja 2018 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 50 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Treblince.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godzinie 11:00 w Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni. Mszę celebrował Proboszcz, kapelan strażaków, ksiądz kanonik Ryszard Zalewski. We Mszy Świętej udział wzięły Poczty Sztandarowe ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna.
Główne obchody rozpoczęły się uroczystym apelem na placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Treblince. Raport złożył Dowódca Uroczystości dh Tomasz Laskowski, a przyjął go dh Andrzej Wyszogrodzki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa mazowieckiego. Po złożeniu raportu i przeglądzie pododdziałów nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej przez poczet flagowy OSP w Treblince w składzie: dowódca dh Radosław Rytel – Skorek, flagowy dh Marek Laskowski oraz asystujący dh Paweł Spaltabaka.
Otwarcia uroczystości dokonała Pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna witając przybyłych gości: Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Mariana Krupińskiego, Wiceprzewodniczącego Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP dh Andrzeja Wyszogrodzkiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej brygadiera Janusza Iwanowskiego, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Witolda Biegaj, Sekretarza Oddziału Gminnego ZOSP RP Marka Starzyńskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży ZOSP RP dh Andrzeja Sadowskiego, starszego brygadiera Mirosława Spaltabakę, starszego brygadiera Artura Pietrzaka, Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej podkomisarz Justynę Biedrzycką, księdza kanonika Ryszarda Zalewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Małkinia Górna Pana Zbigniewa Nietubyć, Sekretarza Gminy Małkinia Górna Pana Dariusza Chmielewskiego, Skarbnika Gminy Małkinia Górna Panią Krystynę Ewę Wetoszka, Radnych Gminy Małkinia Górna, Sołtysów, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, Strażaków, poczty sztandarowe, pracowników Urzędu Gminy, a także przybyłych mieszkańców Treblinki.
Następnie dh Paweł Złotkowski przedstawił rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Treblince. Powstała w połowie lat 60 – tych, kiedy zrodziła się myśl budowy świetlicy wiejskiej w Treblince. W budowę świetlicy zaangażowani byli mieszkańcy wsi Treblinka. Prace zakończono w lipcu 1968 roku. W nowo pobudowanym budynku powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Treblince. Grupę założycielską tworzyli: Bolesław Brewczyński, Czesław Sówka i Józef Wierzbicki. Wymienione osoby doprowadziły do spotkania z Komendantem Rejonowym w Węgrowie i uzgodniły szczegóły powołania Straży. Pierwszy zarząd przedstawiał się w następującym składzie: Czesław Sówka, Bolesław Brewczyński, Czesław Borowy, Józef Socha, Władysław Kowalewski, Andrzej Spaltabaka oraz Józef Wierzbicki.. Jednym z pierwszych działań gaśniczych jednostki był pożar w miejscowości Jakubiki, kiedy to spłonęła znaczna część wsi. Pierwszym pojazdem mechanicznym w OSP Treblinka był samochód marki Żuk. Dzień 3 maja 1997 roku był wielkim wydarzeniem dla jednostki, bowiem, w tym dniu w dowód uznania za działalność strażacką ofiarowano jednostce sztandar, który został udekorowany Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Rok 2017 to udany rok w działalności OSP w Treblince, bowiem po kilku latach starań, grunt na którym usytuowana jest remiza strażacka staje się własnością OSP w Treblince. Obecny skład Zarządu OSP Treblinka przedstawia się następująco: Prezes dh Paweł Złotkowski, Wiceprezes dh Danaj Łukasz, Naczelnik dh Laskowski Tomasz Andrzej, Z-ca Naczelnika dh Socha Tadeusz, Skarbnik dh Laskowski Marek, Sekretarz dh Borowy Kamil, Gospodarz dh Borowy Sebastian.
Po powitaniach, prowadzący uroczystość dh Marcin Wojciechowski poinformował, że Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Nr 5/19/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku Jednostce OSP Treblinka nadany został Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”. Dekoracji sztandaru dokonali w imieniu Zarządu Głównego ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP wraz z dh Witoldem Biegaj, Sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Na pamiątkę Jubileuszu 50 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Treblince została ufundowana przez Wójta Gminy Małkinia Górna tablica pamiątkowa poświęcona założycielom i kontynuatorom działalności OSP w Treblince. Odsłonięcia tablicy dokonali: Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek oraz Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna Pan Zbigniew Nietubyć. Tablicę pobłogosławił ksiądz kanonik Ryszard Zalewski Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej i Św. Anny w Prostyni.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wyróżnił Medalem Pamiątkowym PRO MAZOVIA następujące osoby: Panią Bożenę Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna, brygadiera Janusza Iwanowskiego Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej, Pana Witolda Biegaj Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz Jednostkę OSP Treblinka. Medale pamiątkowe wręczył Pan Marian Krupiński Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa mazowieckiego nadało medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Odznaczenia korporacyjne wręczył dh Andrzej Wyszogrodzki w asyście dh Witolda Biegaj niżej wymienionym strażakom:
– złoty medal – dh Tadeusz Socha,
– srebrny medal – dh Jerzy Borowy,
– brązowy medal – dh: Łukasz Danaj, Kamil Borowy, Radosław Rytel – Skorek, Tomasz Laskowski, Marcin Wojciechowski, Sylwester Laskowski, Tomasz Rytel – Skorek, Artur Spaltabaka oraz Marek Laskowski.
Odznakę „Strażak Wzorowy” przyznaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej otrzymali druhowie: Bartłomiej Królik, Michał Danaj, Sebastian Borowy Tomasz Złotkowski oraz Paweł Spaltabaka.
Druhowie: Marian Socha, Andrzej Złotkowski, Tadeusz Socha, Jerzy Borowy, Paweł Złotkowski, Łukasz Danaj, Kamil Borowy, Sebastian Borowy, Tomasz Laskowski, Marek Laskowski otrzymali listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wręczenia dokonał Pan Marian Krupiński w asyście: Pani Bożeny Kordek oraz dh Andrzeja Wyszogrodzkiego.
Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień Pani Bożena Kordek odczytała i przekazała list gratulacyjny dla Prezesa i druhów z Jednostki OSP Treblinka z okazji Jubileuszu 50 – lecia oraz wręczyła podziękowanie dla dh Andrzej Wyszogrodzkiego za pełnienie funkcji Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Małkini Górnej. Serdeczne podziękowania i gratulacje Pani Wójt skierowała do złotych jubilatów, a także do wszystkich druhen i druhów. Wszystkim strażakom ochotnikom z terenu gminy Małkinia Górna, w tym obecnym na uroczystości i tym, którzy pozostali w domach Pani Wójt życzyła bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a Patron Św. Florian niech zawsze daje Strażakom siłę do realizacji planów osobistych i zawodowych.
Kolejnie głos zabrali zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej brygadier Janusz Iwanowski – przekazując list gratulacyjny od Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Treblince, ks. Ryszard Zalewski Proboszcz Trójcy Przenajświętszej w Prostyni, starszy brygadier Mirosław Spaltabaka oraz starszy brygadier inż. Artur Pietrzak, który wręczył Jednostce OSP Treblinka figurkę Św. Floriana – Patrona Strażaków. W swoich przemówieniach wyżej wymienieni goście podkreślili rolę Ochotniczych Straży Pożarnych dla lokalnego bezpieczeństwa mieszkańców oraz składali serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz bezpiecznej służby wszystkim druhnom i druhom. Strażacy otrzymali podziękowania za sumienną pracę, codzienną gotowość do niesienia pomocy bliźnim podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz innych zdarzeń.
Na zakończenie Prezes OSP Treblinka dh Paweł Złotkowski serdecznie podziękował: księdzu kanonikowi Ryszardowi Zalewskiemu, Pani Bożenie Kordek Wójtowi Gminy Małkinia Górna, Panu Marianowi Krupińskiemu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Panu Leszkowi Siwek Radnemu Rady Gminy Małkinia Górna, dh Andrzejowi Wyszogrodzkiemu Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, bryg. Januszowi Iwanowskiemu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Zarządowi Oddziału Gminnego w Małkini Górnej, Panu Prezesowi jak również Komendantowi Witoldowi Biegaj, Panu Andrzejowi Sadowskiemu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, st. bryg. Mirosławowi Spaltabace, st. bryg. Arturowi Pietrzak oraz wszystkim strażakom, kolegom strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej i kolegom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Treblince, szczególnie tym, którzy włączyli się w organizację jubileuszu.
Po oficjalnych uroczystościach wszyscy obecni udali się na obiad strażacki.
/Info/

2 194 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Inwestycje oświatowe w Gminie Tłuszcz dobiegają końca

Każdego roku z budżetu Gminy Tłuszcz przeznaczane są duże kwoty na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych. W najbliższych dniach zakończą...

Zamknij