ggg

Certyfikat akredytacyjny dla Szpitala Powiatowego SPZZOZ w Wyszkowie

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że Szpital Powiatowy SPZZOZ w Wyszkowie uzyskał certyfikat akredytacyjny, a tym samym znalazł się w zaszczytnym gronie 187 szpitali akredytowanych w Polsce.

Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej po wcześniej odbytym przeglądzie akredytacyjnym, który w naszym Szpitalu miał miejsce w dniach 24.-26.11.2021 r. Certyfikat uzyskują wyłącznie szpitale stosujące najwyższe standardy profesjonalne i etyczne.
Szpital poddał się dobrowolnej ocenie zewnętrznej prowadzonej w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. Oceniane jest spełnianie 221 standardów pogrupowanych w 15 działów:
1. Ciągłość opieki – to opracowane i wdrożone procedury przyjmowania pacjentów zarówno planowych jak i nieplanowych, w szczególności w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
2. Prawa Pacjenta – spisane, czytelne i łatwo dostępne procedury dla pacjenta uczestniczącego w procesie hospitalizacji.
3. Ocena stanu pacjenta – stan zdrowia pacjenta i jego potrzeby podlegają kompleksowej zespołowej ocenie i stają się podstawą do ustalenia planu opieki obejmujące działania diagnostyczne i terapeutyczne.
4. Opieka nad pacjentem – oznacza wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia pacjenta, w tym postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Współpraca zespołu wielodyscyplinarnego : lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmakologa klinicznego, psychologa, dietetyka, i innych pracowników medycznych adekwatnych do potrzeby.
5. Kontrola zakażeń – profilaktyka i terapia zakażeń jest jednym z najbardziej istotnych aspektów jakości opieki. Nadzór nad zakażeniami uwzględnia opracowanie i wdrożenie procedur higienicznych, szkolenia pracowników, monitorowanie i analizowanie danych oraz
podejmowanie działań zmierzających do poprawy.
6. Zabiegi i znieczulenia – przed zabiegiem operacyjnym należy dokonać przedoperacyjnej oceny stanu pacjenta, zaplanować rodzaj zabiegu, znieczulenia i opieki pooperacyjnej oraz zapoznać pacjenta lub jego opiekuna prawnego z proponowanym planem leczenia i
postępowania pooperacyjnego. W tym obszarze prowadzona jest ścisła współpraca lekarzy zabiegowych (operatorów) i anestezjologów.
7. Farmakoterapia – jako jedna z metod leczenia pacjentów powinna być stosowana w sposób racjonalny, zwiększający prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych efektów leczenia i unikania działań niepożądanych.
8. Laboratorium – wiarygodność wyników badań laboratoryjnych jest kluczowym elementem poprawnej diagnozy i oceny skuteczności terapii.
9. Diagnostyka obrazowa – to również istotny element diagnostyczny, dotyczy metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące, ultradźwięki i zjawisko rezonansu magnetycznego.
10. Odżywianie – ocena potrzeb żywieniowych pacjenta i dobór odpowiednich terapii żywieniowych to ścisła współpraca lekarzy, pielęgniarek i personelu działu żywienia.
11. Poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta – to bardzo ważny obszar jakości opieki wymagający ciągłego monitorowania,
analizowania i doskonalenia procesów klinicznych i zarządzania. Wymaga dobrej organizacji pracy i skoordynowania działań wszystkich zatrudnionych w szpitalu. Poprawa jakości nakierowana jest na redukcję ryzyka zarówno u pacjentów jak i u osób świadczących opiekę.
Prowadzona jest w oparciu o monitorowanie i dokonywanie pomiaru funkcjonowania z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników jakości i ciągłym dążeniu do poprawy.
12. Zarządzanie ogólne – to kierowanie i strategia rozwoju organizacji oparta na analizie otoczenia.
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi – do realizacji misji i zapewnienia bezpiecznej opieki szpital zatrudnia odpowiednią liczbę wykwalifikowanej kadry. Zarządzanie personelem powinno być skoordynowane i skuteczne z uwzględnieniem możliwości edukacji i
rozwoju zawodowego.
14. Zarządzanie informacją – opieka zdrowotna jest kompleksowym działaniem, którego wynik w znacznym stopniu zależy od informacji. Do efektywnego zarządzania informacja w szpitalu służy system, który obejmuje gromadzenie danych, sposoby ich przetwarzania,
zarządzania, udostępniania, przechowywania oraz wszelkie mechanizmy zapewniające bezpieczeństwu informacji.
15. Zarządzanie środowiskiem opieki – zarówno infrastruktura jak i sprawne systemy awaryjne w szpitalu gwarantują bezpieczny pobyt pacjentów i odwiedzających oraz stwarzają bezpieczne warunki pracy.
Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów
terapeutycznych.
Uzyskany certyfikat jest ważny 3 lata od daty wystawienia tj.: od 7 lutego 2022 roku.
Wszystkich pacjentów naszego Szpitala zapewniamy, że utrzymamy standardy jakości świadczonych przez nas usług leczniczych i poczynimy wszelkie starania, aby podwyższać jakość w obszarach, które tego wymagają.

W imieniu Dyrekcji Szpitala i całego Zespołu audytorów wewnętrznych chciałbym serdecznie podziękować całemu personelowi szpitalnemu za zaangażowanie i wkład jaki włożyli w uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego.


/Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie
Tomasz Boroński/

207 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Kierunek koszykówka – warunki dalszego rozwoju dyscypliny w powiecie ostrowskim”

W czwartek, 24 lutego w Galeria Sztuki Jatki w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja pt. „Kierunek koszykówka – warunki dalszego...

Zamknij