ggg

Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski otrzymał absolutorium za 2016 rok

Burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski, otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy Wyszków za 2016 rok, przy 19 głosach – ZA i 2 głosach – Wstrzymujących się.

 

fot122 czerwca 2017 r. odbyła się w Wyszkowie sesja Rady Miejskiej, podczas której urzędujący burmistrz ubiegał się o otrzymanie absolutorium za wykonanie budżetu gminy Wyszków za 2016 r. W głosowaniach udział wzięło 21 radnych. Przed głosowaniem za udzielenie absolutorium radni przegłosowali zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. W tym przypadku również stan głosów był identyczny: 19 – ZA, 2 – Wstrzymujących się, tak jak przy absolutorium (19 do 2). Wstrzymującymi się byli radni: Adam Szczerba i Waldemar Paradowski. W trakcie dyskusji radny Adam Szczerba przedstawił swoje spostrzeżenia na temat niedociągnięć budżetu i nieprawidłowości przy realizacji przez burmistrza Grzegorza Nowosielskiego. Rozpoczął od plusów, czyli inwestowania w oświatę i wychowanie. Uważał zmianę struktury wydatków (poprzednio wydawano więcej na drogi, ulice i chodniki) za dobry kierunek. Uwagi negatywne dotyczyły m.in.: problemu z wykonaniem ul. Okrzei (kostka) oraz budynków przy ul. Dworcowej pobudowanych wzdłuż targowiska. Zdaniem radnego Urząd zatwierdził kilka budynków niezgodnych z wizualizacją i warunkami przetargu. Wprowadził zmiany: większa ilość kondygnacji, zmiana wyglądu elewacji, to doprowadza do straty, bo kwota dzierżawy mogłaby być wyższa i budżet pozyskałby np. o 10 tys. zł więcej. Oczywiście burmistrz Grzegorz Nowosielski wyjaśnił stanowisko Urzędu i przyczyny takiego postępowania, ale radnego nie przekonał. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 19 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.
Przed dyskusją o zrealizowanych gminnych inwestycjach w poprzednim roku opowiedziała naczelnik Wydziału Inwestycji Urszula Fijałkowska.
Ubiegłoroczny budżet w liczbach przedstawił skarbnik gminy Dariusz Korczakowski.
Procedury i wymagane opinie zostały dochowane: Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr Os.214.2017 z 28 kwietnia 2017r. wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok zostało przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Wyszkowa z dnia 15 maja 2017 r. o numerze 119/2017. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 17 maja 2017 r. wydała pozytywną opinię o w/w dokumentach i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyszkowa Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez RIO Uchwałą Nr Os.277.2017 w dniu 01 czerwca 2017 r.
Dochody ogółem planowano na kwotę 138.170.542,22 zł, wykonano w kwocie 144.202.916,74 zł, czyli 104,37 % planu, w tym:
– dochody bieżące: plan – 128.091.065,66 zł , wykonano – 132.471.545,54 zł (103,42 % planu), – dochody majątkowe: plan – 10.079.476,56 zł, wykonanie – 11.731.371,20 zł (116,86 % planu).
Wydatki ogółem: wykonanie – 145.203.734,44 zł, plan – 156.264.439,86 zł – (92,92 %) w tym:
– wydatki bieżące – wykonanie – 115.561.157,02 zł, plan – 122.293.373,66 zł – 94,50 % – wydatki majątkowe – wykonanie – 29.642.577,42 zł, plan – 33.971.066,20 zł – 87,26 %.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2016 roku. Niepełne wykonanie było w większości przypadków wynikiem oszczędności. W zakresie „Działalność usługowa” wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 69,72 %. Było to spowodowane przesunięciem finalizacji przy pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego (uzgodnienia i uwzględnianie wniosków mieszkańców). Niska realizacja w dziale „Obsługa długu publicznego” wynikła z faktu, że w zakresie kredytów Gmina w 2016 roku skorzystała tylko z pożyczki preferencyjnej – zaciągniętej dopiero pod koniec roku. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.
W 2016 roku Gmina Wyszków zaciągnęła pożyczkę preferencyjną (budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów) w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.365.625 zł. Spłacono 2.543.748zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ogółem na koniec 2016 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 5.833.288,93 zł. Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Na inwestycje przeznaczono m.in.: budowa i modernizacja dróg -17.308.500 zł, wykupy gruntów – 3.121.442 zł, oświata i wychowanie – 4.271.824 zł, dofinansowanie szpitala – 930.000 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (chodniki, kanalizacje) – 3.115.195 zł, pozostałe – 895.616 zł.
Wynik budżetu na koniec 2016 r. wyniósł: – 1.000.817,70 zł.
W podsumowaniu skarbnik gminy Dariusz Korczakowski stwierdził:
– Dochody (w tym z tytułu podatków) wykonano powyżej planu, co potwierdza dynamiczny rozwój naszej gminy,
– Wydatki bieżące zrealizowano w zakresie rzeczowym, uzyskując przy tym oszczędności przez racjonalną politykę wydatkową,
– Wydatki inwestycyjne, sukcesywnie zwiększane w ciągu roku, objęły szeroki obszar Gminy Wyszków zaspokajając kolejne potrzeby mieszkańców,
– Utrzymana została wysoka dynamika poszczególnych wartości budżetowych w szczególności inwestycji.
– W stosunku do lat ubiegłych zmniejszyło się zadłużenie gminy, co pozwala na bezpieczne planowanie kolejnych budżetów.
Bezpośrednio po udzieleniu absolutorium Grzegorz Nowosielski otrzymał bukiet kwiatów od przewodniczącej Rady, Elżbiety Piórkowskiej oraz gratulacje od wiceprzewodniczących, Danuty Kukwy i Piotr Turka.
/J. Cz./

 

4 360 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 okazją do wyróżnienia i nagrodzenia podczas gminnych uroczystości w ZS Nr 3 w Rybienku Leśnym

Tradycyjnie już w jednej ze szkół prowadzonych przez Gminę Wyszków zakończenie szkoły połączone jest z uhonorowaniem najzdolniejszych oraz wyróżniających się...

Zamknij