ggg

Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony

Na ostatniej w tym roku XXVII sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 29 grudnia 2021 r., radni uchwalili budżet gminy na rok 2022 – strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera przedstawiła bardzo ambitny projekt budżetu stawiający na dalszy rozwój gminy.

Główne założenia budżetu to:
Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 23 361 853,00 zł,
z tego dochody bieżące w kwocie 16 352 686,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7 009 167,00 zł.
Wydatki gminy ustala się w łącznej kwocie 23 586 853,00 zł,
z tego wydatki bieżące w kwocie 14 658 700,15 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 928 152,85 zł.
Deficyt budżetowy ustala się w wysokości 225 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 225 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo – 484 524,97 zł
Transport i łączność – 7 060 920,41 zł
Gospodarka mieszkaniowa – 217 819,68 zł
Działalność usługowa – 41 060,00 zł
Informatyka – 48 000,00 zł
Administracja publiczna – 2 387 690,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 876,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 218 999,97 zł
Obsługa długu publicznego – 150 000,00 zł
Różne rozliczenia – 70 000,00 zł
Oświata i wychowanie – 5 833 382,00 zł
Ochrona zdrowia – 62 000,00 zł
Pomoc społeczna – 493 084,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 500,00 zł
Rodzina – 3 259 683,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
2 841 312,97 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 360 000,00 zł
Kultura fizyczna – 50 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok:
– odbudowa mostu na drodze gminnej nr 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienałty – 3 010 000,00 zł
– poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo – 1 654 000,00 zł
– przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jasienica- Stara Ruskołęka (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego) – 1 300 000,00 zł
– przebudowa drogi gminnej Nr 260102W Andrzejewo-Kolonie – Ruskołęka-Parcele (dokumentacja) – 82 000,00 zł
– przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka-Parcele –
351 000,00 zł
– przebudowa drogi gminnej nr 260109W na odcinku
o dł. 250 m – 27 000,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w m. Andrzejewo-Kolonie
nr dz. 344 na odcinku 340 m – 32 130,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w m. Przeździecko-Grzymki nr dz. 135 i 136 na odcinku o dł. 150 m – 14 175,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejewo-Kolonie nr dz. 442 na odcinku o dł. 450 – 42 525,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa
nr dz. 197/5 na odcinku 200 m – 18 360,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo-Klacze dz. nr 12 na odcinku o dł. 250 m – 23 625,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele nr dz. 101 na odcinku o dł. 220 m – 20 790,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny nr dz. 14 i 21 na odcinku 350 m – 33 075,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki Wielkie nr dz. 50 na odcinku o dł. 250 m – 23 625,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusołęka-Parcele nr dz. 19 na odcinku o dł. 310 m – 33 480,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele nr dz. 98 na odcinku 200 m – 18 900,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Warchoły nr dz. 18 na odcinku o dł. 450 m – 48 600,00 zł
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazy-Brokowo nr dz. 50 na odcinku 50 m – 6 750,00 zł
– przebudowa ul. Miłej w miejscowości Andrzejewo
nr dz. 729 na odcinku 90 m – 7 290,00 zł
-wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Zaręby-Choromany – 14 400,00 zł
– wykonanie dokumentacji pod budowę drogi gminnej
w miejscowości Łętownica-Parcele – 10 397,41 zł
-budowa wodociągu na odcinku Pieńki Wielkie – Pieńki-Żaki – 50 000,00 zł
– budowa altany na placu zabaw w miejscowości Pieńki-Żaki – 14 292,70 zł
– budowa altany w miejscowości Grodzick-Ołdaki –
14 083,28 zł
– budowa altany w miejscowości Zaręby-Warchoły –
19 318,70 zł
– zagospodarowanie terenu wokół pomnika – 24 000,00 zł
– dofinansowanie wykonania prac projektowych pod budowę budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej 6 000,00 zł
-przebudowa kotłowni olejowych przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie (dokumentacja) – 14 000,00 zł
-dotacja celowa z budżetu na zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb szpitalnych –
30 000,00 zł
-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo – 1 918 800,00 zł
– wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo – 38 000,00 zł
– utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w miejscowości Pęchratka Mała – 16 475,76 zł.
Najważniejsze planowane przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022:
– remont dróg gminnych,
– zagospodarowanie terenu wokół pomnika kard. S. Wyszyńskiego w Andrzejewie,
– zakup wyposażenia dla OSP,
– zakupy dla klubu sportowego,
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
– zagospodarowanie placu zabaw,
– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
– zakup sprzętu do gospodarki komunalnej,
– czyszczenie rowów przydrożnych,
– remont budynku szkoły podstawowej w Ołdakach-Polonii,
– zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
– uzyskano dofinansowanie z programu Polski Ład:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo, wartość inwestycji 1 918 800,00 dofinansowanie 90%.
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo, przewidziano remont ulicy Wodnej w Andrzejewie oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny. Wartość inwestycji
1 654 000,00 dofinansowanie 95%.
Odbudowa mostu w miejscowości Kuleszki Nienałty. Wartość inwestycji 2 982 442,75 zł. dofinansowanie 95%.
– otrzymano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3 378 889 zł.
Dzięki tym środkom finansowym gmina Andrzejewo będzie mogła przebudować drogi gminne i przeprowadzić gruntowne remonty budynków.
– Gmina Andrzejewo zajęła II miejsce w powiecie ostrowskim w konkursie dla gmin „Rosnąca Odporność” ogłoszonym przez rząd. Dzięki temu nasza gmina otrzyma 500.000,00 złotych, które mogą być przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID – 19.
– Gmina Andrzejewo znalazła się na liście podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w programie pn. „Cyfrowa Gmina”. Złożono wniosek na kwotę 120 660,00 zł brutto.
– Uzyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie
1 819 561,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
– Złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka Parcele na odcinku od km 0+508,4 do km 1+206,5. Kwota całkowita wynosi 350 107,03 zł, natomiast dofinansowanie do 80%.
/Info Gmina Andrzejewo/

242 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rok pod znakiem inwestycji drogowych

W planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tłuszcz na 2022 rok znalazło się 39 zaplanowanych zadań z zakresu infrastruktury drogowej na...

Zamknij