ggg ggg ggg ggg

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzaty Zyśk

Podczas czerwcowej, osiemdziesiątej Sesji Rady Miasta Ząbki, Burmistrz Małgorzata Zyśk otrzymała wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok. Ubiegłoroczne dochody miasta zrealizowano w kwocie 249.996.170,58 zł, co stanowi 100,22% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 100,17%, a dochody majątkowe w wysokości 100,91% planowanej kwoty.

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk uzyskała wotum zaufania i absolutorium za rok 2022, w trakcie LXXX Sesji Rady Miasta, która odbyła się w czwartek, 22 czerwca.
Przed tymi ważnymi głosowaniami radni miejscy zostali zapoznani z Raportem o stanie Miasta Ząbki, który zaprezentowała Sekretarz Miasta Patrycja Żołnierzak. Sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu za rok 2022 przedstawiła Skarbnik Miasta Elżbieta Żmijewska.
Radni zapoznali się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na temat przedłożonego sprawozdania finansowego. Jak czytamy w treści opinii wydanej przez Skład Orzekający RIO: „Uchwalony przez Radę Miasta Ząbki budżet na 2022 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 249.449.233,95 zł. Dochody Miasta zrealizowano w kwocie 249.996.170,58 zł, co stanowi 100,22% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 100,17%. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 100,91% planowanej kwoty.
Uchwalony przez Radę Miasta budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan
wydatków w wysokości 276.083.984,88 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 262.628.374,45 zł,
co stanowi 95,13% planu, z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 94,88% planu po zmianach, zaś wydatki majątkowe na poziomie 96,50% planu po zmianach.
Wynik budżetu za 2022 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 12.632.203,87 zł przy planowanym deficycie w kwocie 26.634.750,93 zł”.
(Jak wskazano, należności wymagalne Miasta Ząbki wyniosły 42.463.475,07 zł, co stanowi 16,99% wykonanych dochodów, z kolei stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł
55.300.000,00 zł, co stanowi 22,12% wykonanych dochodów ogółem).
Głosowania absolutoryjne poprzedziła długa, aczkolwiek rzeczowa dyskusja nad sprawami miasta, raportem o jego stanie i sprawozdaniami finansowymi.
Ostatecznie, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2022 opowiedziało się
14 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących się. (Jedna osoba była nieobecna). Takim samym stosunkiem głosów podjęta została uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2022. Z kolei, Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2022 podjęta została 15 głosami poparcia, przy 5 głosach wstrzymujących się.
Tuż po zakończeniu głosowania Burmistrz Małgorzata Zyśk otrzymała kwiaty i owacyjne brawa.
– Będę dalej zabiegała o rozwój naszego miasta i środki na ten cel – zapowiedziała Pani Burmistrz. Jak przyznała ma świadomość niedociągnięć w pewnych obszarach, o których dyskutowano przed głosowaniem, a które wymagają większego zaangażowania ze strony magistratu (jak chociażby potrzeba zwiększenia wpływów podatkowych).
– Dziękuję bardzo za współpracę Radnym Miasta Ząbki. Składam gorące podziękowania Wszystkim Pracownikom Urzędu za ogromny wkład pracy i wielkie zaangażowanie. Dzięki Wam Miasto Ząbki rozwija się i pięknieje – podkreśliła Burmistrz Małgorzata Zyśk, której serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

/opr. KW; foto: UM Ząbki/

376 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jednomyślne wotum i absolutorium dla Wójta Gminy Wieliszew

Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok Wójtowi Gminy Wieliszew. W czwartek, 22 czerwca w sali im. Krzysztofa...

Zamknij