ggg ggg

ABSOLUTORIUM dla burmistrza Tłuszcza

Dnia 21 czerwca 2016r. odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu, podczas której radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

2_363

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz informacji o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zawnioskowała o udzielenie absolutorium burmistrzowi Tłuszcza.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, iż wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej opinii o wykonaniu budżetu za 2015 rok i pozytywnie zaopiniował przedłożone dokumenty. Dochody budżetu Gminy zostały wykonane na poziomie 100,75% planu, z tego dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 98,66% planu a dochody bieżące 100,85% planu po zmianach. Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 96,17%, przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 87,31% planu, a wydatki bieżące 97,47% planu po zmianach. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.269.764,91 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 222.425,56 zł. Na koniec 2015 roku zobowiązania Gminy wyniosły 30.645.511,90 zł, co stanowiło 56,17% wykonanych dochodów budżetu, przy czym Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. Zrealizowane obciążenia budżetu Gminy z tytułu obsługi długu stanowiły 6,51% wykonanych dochodów budżetu Gminy ogółem, a po wyłączeniach 6,40%. W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym Rb 28S wg stanu na koniec 2015 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie przekraczają wielkości planowanych.
Więcej informacji na www.tluszcz.pl

1 635 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Po raz piętnasty odbyły się wianki nad Rządzą…

W sobotę, 25 czerwca na placu strażackim w Starych Załubicach nad Rządzą (gm. Radzymin), odbyły się jubileuszowe, piętnaste Wianki, których...

Zamknij