ggg ggg

Absolutorium dla burmistrza Jerzego Bauera – otrzymane 11 głosami „Za”

Pomimo wielu zasług dla miasta, sukcesów i niezwykłej pracowitości burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera oraz jego współpracowników, kolejny raz radni będący w opozycyjnym klubie wykorzystali sytuację, czyli uchwalenie wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium, aby przez kilka godzin udowadniać jak nie akceptują burmistrza Jerzego Bauera. Na drwinę wyglądała wypowiedź, że docenili – wstrzymując się przy głosowaniu.

15 lipca 2020 r. w budynku Starej Elektrowni przy ulicy 11 Listopada 7 odbyła się XVIII sesja Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. Na początku sesji oficjalnie pożegnano Bożenę Szostak, która pracowała jako sekretarz miasta i obecnie zdecydowała się przejść na emeryturę. Od radnych i dyrektorów miejskich jednostek otrzymała podziękowania oraz kwiaty. Najważniejszymi punktami porządku obrad sesji Rady Miasta było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie informacji o bezpieczeństwie miasta w 2019 roku, które omówił Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Mirosław Olszewski, informacji o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście w 2019 roku, a także informacji o działaniach podejmowanych na rzecz promocji miasta. Były to niezwykle merytorycznie prezentacje przygotowane przez dyrektorów ostrowskich placówek: Miejskiego Domu Kultury, MOSiR-u, Biblioteki Miejskiej i Muzeum Rodziny Pileckich. Zakres działań placówek jest naprawdę imponujący i tworzy potrzebną oraz ciekawą propozycję dla mieszkańców.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziła długa i merytoryczna debata nad Raportem o stanie miasta za 2019 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. W Raporcie znalazły się informacje podsumowujące działalność samorządu w zakresie realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. Burmistrz Jerzy Bauer przedstawił przede wszystkim porównanie danych finansowych w latach od 2011 roku do 2020 roku i tak np. było to 60 mln w roku 2011, a plan na 2020 to prawie 145 mln. W latach 2016-2020 w całej puli wydatków rosły wydatki inwestycyjne i aktualnie w 2020 jest to prawie 30 proc wydatków inwestycyjnych, czyli 40 mln zł z tego prawie 70 proc. wydatków idzie na drogi. Burmistrz podkreślał, że od początku było planowane uczynienie ze środków zewnętrznych dźwigni rozwojowej. „Dzięki tej zmianie filozofii możemy dzisiaj mówić o dużym sukcesie Ostrowi Maz. w pozyskiwaniu środków. Plan na 2020 rok to 19 mln, w 2019 było prawie 14, w 2018 – 5,5 mln zł.” – podsumowywał Burmistrz Miasta. Następnie omówił wydatki inwestycyjne, wymieniając niektóre priorytetowe zadania oraz działania, które uważa za sukces np. dokumentację obwodnicy. W debacie mogli uczestniczyć mieszkańcy, ale nie skorzystali z tej możliwości, za to swoje zdanie wypowiedzieli radni w dużej części go krytykując. Raport o stanie miasta w formie dokumentu jest dostępny na BIP Urzędu Miasta. Po debacie radni przeszli do głosowania uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania, która została przegłosowana stosunkiem głosów 11 za, 2 przeciw, 8 wstrzymujących.
Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzielili Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzemu Bauerowi absolutorium. W świetle wielu nieprzychylnych burmistrzowi wypowiedzi radnych klubu opozycyjnego dość kuriozalnie wypadło głosowanie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni zagłosowali – 19 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Za podjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium głosowało 11 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, 2 radnych było przeciw.
– Dziękuję państwu bardzo, państwo w tym głosowaniu potwierdzacie nie słowami, a czynem pierwsze jaskółki. Przyjmuję to z radością, nadzieją i wdzięcznością. Wiem, że to niełatwe sprawy, że wybory powodują takie emocje, że później nam zostaje czasami na lata, ale przecież różne rzeczy są możliwe. Potwierdzam daleko idącą otwartość na rzeczy możliwe.” – stwierdził po zakończeniu głosowania i otrzymaniu absolutorium. Oczywiście żadnych gratulacji ze strony części radnych nie było, ale za to wcześniej burmistrz Jerzy Bauer wysłuchał wielu krytycznych uwag oraz stanowiska opozycyjnego klubu odczytanego przez radnego Mieczysława Szymańskiego. Należy jednak zauważyć wiele wypowiedzi radnych tonujących emocje i uwagi wyrażane przez np. radnego Jacka Wilczyńskiego czy Stanisława Dylewskiego, a mianowicie występujących z wyjaśnieniami i pozytywnymi uwagami wiceprzewodniczącego Krzysztofa Laskę, radną Beatę Herman, czy radnego Pawła Pecurę.
Z przebiegiem sesji można zapoznać na stronie internetowej miasta, chociaż jest to niewątpliwie duży wysiłek, bo trwała wiele godzin.
/J.Cz./

2 907 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij