ggg
ggg ggg

Podatki od nieruchomości znów szybują w górę

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wyszkowie, która odbyła się w ubiegłym tygodniu 10 września 2020 r. podjęto jedną z kluczowych dla mieszkańców i przedsiębiorców uchwałę tj. radni podjęli decyzję w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Oczywiście stawki zmieniają się co roku i co roku samorząd ma możliwość podniesienia tego podatku o kwotę mieszczącą się w określonym przedziale. Jednak w Wyszkowie poza jednym czy dwoma latami w większości uchwał wybierano wersję podwyższenia stawki płaconych podatków od nieruchomości. Jak się okazało mimo głosów części radnych postulujących namysł i być może zrezygnowanie z planowanej podwyżki opłat dla mieszkańców, zakończyło się jak zwykle, czyli wola burmistrza i stałej większości w Radzie, zdecydowała tak jak miało być. Większość, czyli 15 radnych, którzy głosują zazwyczaj tożsamo z propozycjami burmistrza i przygotowanymi wcześniej uchwałami zdecydowała, że nie interesuje ich sytuacja finansowa mieszkańców. Nie zechciano wykonać nawet gestu w stronę przedsiębiorców. No cóż liczy się kasa Panowie! Trzeba podnieść wszystkie stawki o 3,9%, bo nie będzie na inwestycje.
O taki gest solidarności w czasie pandemii koronawirusa apelował z dużym uporem radny Adam Szczerba tłumacząc, że podniesienie podatków nie pomoże zbytnio budżetowi, a niepodniesienie może odciążyć mieszkańców. Radny Paweł Turek na przykładzie wyliczeń jak kształtują się koszty w okolicznych miastach, jeśli chodzi o średnią kwotę kosztów komunalnych na mieszkańca wykazał, że w Wyszkowie jest sporo wyższy – około 4ooo zł rocznie. Na przykład w Pułtusku to było 2373,90 zł, a najniższe koszty to było ok. 1900 zł. Wynikało z tego, że mieszkańcy są bardziej obciążeni niż to powinno być, więc niższe solidarnościowe podejście i zmniejszenie podatku od nieruchomości byłoby dobre. Jako sołtys zbiera podatki i widzi, że nawet kilkadziesiąt złotych to dużo. Radny Adam Szczerba zwracał uwagę, że obecny rok jest szczególny i podwyżka dotyczy wszystkich.
Burmistrz Grzegorz Nowosielski, jego zastępczyni Aneta Kowalewska i skarbnik Dariusz Korczakowski na różne sposoby tłumaczyli jak bardzo te pieniądze są gminie potrzebne. Burmistrz zasłaniał się tym, że radni domagają się różnych inwestycji, powiększa się ilość mieszkańców, potrzebująca pewnego komfortu życia w Wyszkowie i chcą go zapewnić. Wydaje mi się, że państwo chcą nie podnosić podatków, zmniejszać inwestycje, nie budować… – mówił z wyrzutem Burmistrz.
– Podnosimy podatki, kiedy nie wiemy, co będzie za tydzień czy dwa. Dużo ludzi potraci pracę. Może wstrzymajmy się z tą podwyżką – proponował radny Paweł Turek, a Adam Szczerba przypominał, że co roku gmina ma nadwyżkę w budżecie, która następnie wykorzystuje na finansowanie inwestycji – 800 tys. to kwota taka, że jeśli nie zrobimy jednej inwestycji mieszkańcy by to zrozumieli. Radny Dariusz Glinka stwierdził, że „Być może należałoby dać odetchnąć przedsiębiorcom w tym roku” i dodał, ze jest rozdarty miedzy przedstawionymi wizjami.
Radni o przeciwnym zdaniu popierali stanowisko burmistrza Nowosielskiego i skarbnika Dariusza Korczakowskiego. W efekcje nieoczekiwanie długiej dyskusji niestety w głosowaniu nad tą ustawą 15 radnych opowiedziało się za podwyżką, 4 było przeciw i 2 się wstrzymało.
Tłumaczenie, że jest to jedynie 3,9% – tyle ile wyniosła inflacja w pierwszym półroczu i nie osiąga ogłoszonej przez ministra finansów górnej granicy, nie zmienia faktu, że co roku mieszkaniec gminy Wyszków płaci więcej. Co roku jest inna inflacja i co roku stawki mają podwyższoną granicę. Obecnie gmina zaplanowała, że za ten rok wpływy z tego podatku przekroczą 20 mln 200 tys. złotych, a w gminie zostanie 800 tys. zł.
Przyjęta uchwała ustala wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków: 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych: 4,88 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego: 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 730), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,27 zł od
1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych: 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym: 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego: 7,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli: 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/152/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2019 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

/JCz/

637 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Śluby panieńskie Nowe dzieło w starym stylu

W ubiegłą niedzielę odbył się przedpremierowy pokaz spektaklu „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Projekt „Śluby Panieńskie w Sieci” został dofinansowany przez...

Zamknij