ggg ggg
ggg
ggg ggg

XXXIX Sesję Rady Gminy Zabrodzie

7 listopada 2017 r. odbyła się kolejna w tej kadencji, już 39 sesję Rady Gminy Zabrodzie. Radni zebrali się na posiedzenie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu. W porządku obrad uwzględniono sprawy dot. czystości i odpadów komunalnych, przekształcenie szkół i omówienie realizacji zadań oświatowych, zapoznano się z informacją o stanie mienia przeciwpożarowego i wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zabrodzie oraz dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 i w Prognozie Wieloletniej.

Po otwarciu sesji i stwierdzenie prawomocności został przedstawiony porządku obrad. Przyjęto protokół z poprzedniej 37 sesji oraz 38 – nadzwyczajnej. Radni wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Rady o Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Podjęte zostały uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie. Zmiany regulaminu maja na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Z kolei uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jest powiązany z regulaminem i trzeba było podjąć nową uchwałę. Szereg uchwał w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w ośmioletnią to uchwały deklaratywne. Każda gmina musi potwierdzić fakt przekształcenia szkół do końca listopada. Uchwała ta jest aktem założycielskim i mówi o obwodach. Z kolei Rady Nauczycielskie pod kierownictwem dyrektorów zmieniają statut szkoły. W gminie Zabrodzie podjęto, więc uchwały dotyczące:
– Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego, – Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach.
– Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zabrodzie w roku szkolnym 2016/2017 jest składana obowiązkowo. Gmina Zabrodzie jest organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, jednej Publicznej Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w skład, którego wchodziły Gimnazjum oraz Technikum do 31 sierpnia 2017 r. Ciekawa informacją dla mieszkańców może być to, że w roku szkolnym 2016/2017 odnotowano systematyczne zwiększenie ilości uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabrodziu (226), w przedszkolach jest obecnie – 95 dzieci, zmniejszyło się w, „O”, ale w gimnazjum odnotowano wzrost. Ogółem było 827 uczniów i dzieci, gdy w 2014/2015 r. – 816, ale w roku szkolnym 2015/2016 – 850.
Podjęto uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 i w Zabrodziu obniżono z kwoty 52,49 zł do kwoty 43,00 zł za 1 dt.
Radni zapoznali się również z wykonaniem budżetu za I półrocze 2017 roku. Przewodniczący Rady poinformował o dokonaniu sprawdzenia oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych przez radnych oraz urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych.
Została odczytana uchwała składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta gminy Zabrodzie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. Opinię wydano POZYTYWNĄ. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13.756.648,86 zł tj. 56,1% planu, a wydatki w kwocie 11.682.749,87 zł, co stanowi 44,9% planu w tym wydatki bieżące w kwocie 11.608.916,68 zł tj. 51,1% planu, a majątkowe – 73.833,19 zł tj. 2,2% planu.
Sesja ta przyniosła radnym również niespodzianki. W obradach na zaproszeni przewodniczącego Janusza Mariana Pakuły wzięli udział goście – europoseł Jarosław Kalinowski oraz były komendant Główny Straży Pożarnej bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Zostali zaproszeni, aby radni mogli podziękować za ich zaangażowanie w uposażenie jednostki straży pożarnej w Zabrodziu. Europoseł J. Kalinowski ufundował buty dla OSP Słopsk za kwotę 5000 zł. Brygadier W. Leśniakiewicz przez cały czas swojej służby wspierał jednostki OSP w Słopsku i Zabrodziu. Było to też okazja do zaprezentowania wyposażenia, w jakie zostały wyposażone jednostki od 2014 do 2017 roku.
/J.Cz./

253 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Upamiętnili 99. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Obchody 11 Listopada w Ostrowi Mazowieckiej, podobnie jak w innych miastach, rozpoczęto już wcześniej, bo już 5 listopada. Jednak na...

Zamknij