ggg ggg
ggg ggg

Takie piękne wykonanie budżetu, tylu zachwyconych radnych, a tu mały zgrzyt…

Jak się wszyscy spodziewali podczas sesji Rady Miejskiej w Wyszkowie 28 czerwca 2018 r. zostało pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. oraz udzielono absolutorium burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu. Tyle, że niejednogłośnie, bo w bieżącym roku na 21 radnych wstrzymało się od głosu 4.

Budżet przed głosowaniem radnych nad przyjęciem sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium przedstawiono bardzo profesjonalnie, z pokazem multimedialnym. Burmistrz Grzegorz Nowosielski omówił inwestycje, sprawy oświaty i edukacji oraz społeczne w pokazie pt. „W trosce o mieszkańca” – zastępca burmistrza Aneta Kowalewska. Radni sprawozdanie przyjęli uchwałą, głosując 15 głosami – ZA przy 3 wstrzymujących się.
A oto najważniejsze dane budżetu za 2017 r.:
Dochody gminy Wyszków wyniosły – 160 345 726 mln zł.
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 33,6 mln zł, od osób prawnych – 1,5 mln zł, podatek od nieruchomości – 17,2 mln zł, od środków transportu –
4 mln zł, czynności cywilnoprawnych – 2,2 mln zł.
Ze sprzedaży mienia gmina uzyskała 9,1 mln zł. Dochody podatkowe wyjątkowo dobre wykonywano wobec zaplanowanych na ten rok – w zależności od działu od ponad 100% do nawet 155,23% w podatku dochodowym od osób prawnych.
Wydatki gminy Wyszków wyniosły –164 701 645 zł, a to jednak 88,92% planowanych . Należy przytoczyć kilka z największych: na inwestycje przeznaczono – 33 387 919 zł, administrację – 10,3 mln zł, na oświatę i wychowanie – 52,814.226,79 zł, na programy 500+, świadczenia wychowawcze, żłobki, kartę dużej rodziny – 42,4 mln zł, pomoc społeczną – 7,6 mln zł.
W 2017 r. gmina wybudowała lub przebudowała ok. 6,35 km dróg asfaltowych oraz z kostki brukowej, ok. 5,43 km ciągów pieszych i pieszo – rowerowych, zamontowała 140 nowych słupów oświetleniowych oraz 191 nowych opraw oświetleniowych. Jednak te wydatki, tzw. majątkowe to plan wykonany w 72,41%, czyli wydatkowano 33.387.919,84 zł, a zakładano wydać 46.107.213,52 zł. Radny Jan Abramczyk w późniejszej dyskusji podał wyliczenia dotyczące kwot inwestycji, które gmina od początku kadencji wydała na inwestycje: 2015 r. – 21,8 mln zł, 2016 r. – 29,6 mln zł, 2017 r. – 33,3 mln zł. Plan na ten rok wynosi aż 65 mln zł. Jak widać tendencja jest wzrostowa. Podczas prezentacji burmistrz wyliczając inwestycje ilustrował ich wykonanie zdjęciami. Pochwalił się m.in.: rozpoczęciem budowy obwodnicy śródmiejskiej, budową przedszkola przy ul. Meliorantów, modernizacją stadionu i placem Wyzwolenia. Rozbudowano i budowano ulice, np.: ul. 3 Maja, Meliorantów, Bohaterów Armii Krajowej w Wyszkowie oraz na terenie gminy: ul. Akacjowej w Leszczydole-Nowinach, przebudową ul. Dobrej Wróżki oraz Targowej w Wyszkowie, Jesiennej w Drogoszewie. Wykonano chodniki wzdłuż ul. Mazowieckiej i Brzozowej oraz w Leszczydole Starym oraz parkingi w przy Kościele św. Idziego w Wyszkowie i w Lucynowie. Mimo, że wydatki w dziale transport i drogi zostały wykonane wg planu w 70,27%, a programy społeczne i projekty w 99,83% planu. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 13,3 mln zł.
Zbyt dużo nie dyskutowano, radna Kazimiera Białek posumowała dość beztrosko: „Skoro jest powyżej 100%, to budżet jest wykonany super i za to dziękuję”, co ciekawie wyszło, bo przecież podziękowała chyba sama sobie.
Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium zagłosowało 14 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.
Od głosu wstrzymał się radny: Piotr Turek, Krzysztof Sobieski, Włodzimierz Gryz i Adam Szczerba, ale układ sił w Radzie jest taki, że większość mają radni wspierający burmistrza Grzegorza Nowosielskiego. Zachwyceni budżetem i inwestycjami, które dosłownie „wybuchnęły” w Wyszkowie nie widzieli żadnych problemów, które tak rozbuchane i bez planu przeprowadzane inwestycje stwarzają mieszkańcom oraz całemu regionowi wiele kłopotów. Cyferki się zgadzają, więc ogromne problemy ludzi, którzy mieszkają w Wyszkowie władzy nie przeszkadzają. Zapytaliśmy o podsumowanie jedynego z wyszkowskich radnych, który konsekwentnie od dwóch kadencji zwraca uwagę na różne sporne sprawy w wyszkowskim samorządzie i równie konsekwentnie wypowiada swoje zdanie na tematy zamierzeń oraz wykonania Rady i burmistrza Wyszkowa. Tym razem również wstrzymał się od głosu przy przyjmowaniu sprawozdania z wykonani budżetu i udzielenia absolutorium.
/Janina Czerwińska/

Adam Szczerba stwierdził:

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej byłem jedną z 4 osób, które wstrzymały się podczas głosowania za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Nowosielskiemu. Przyczyn mojej decyzji, w czasie roku 2017, uzbierało się dużo i wszystkie moje uwagi dotyczące działań podejmowanych przez Burmistrza wskazywałem w czasie sesji w ubiegłym roku. Chciałem zwrócić jednak uwagę na kilka głównych elementów, które nie pozwoliły mi zagłosować „za”. Najważniejszym powodem mojej decyzji było przeprowadzenie przez Pana Burmistrza reformy oświaty. Według mnie działania władzy doprowadziły do podziałów w środowisku nauczycielskim, ale głównie wśród mieszkańców naszego miasta. Nieuruchomienie wszystkich roczników w Szkole Podstawowej nr 4 ograniczyło rodzicom prawo wyboru najlepszego rozwiązania dla ich dzieci. Według mnie podjęte decyzje skutkowały niewykorzystaniem potencjału kadry nauczycielskiej, jak i bazy dydaktycznej. Kolejnym elementem, który zaważył na moim głosowaniu były kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym. Zbyt niskie zaplanowanie dochodów podatkowych przy równoczesnym niezrealizowaniu wszystkich wydatków majątkowych świadczy o niewykorzystaniu potencjału inwestycyjnego gminy. Planując odpowiednio dochody można było część inwestycji (zwłaszcza drobnych, o które najbardziej zabiegają mieszkańcy) zrealizować w zeszłym roku zamiast koncentrować je na rok przedwyborczy. Dodatkowym elementem, o którym należy wspomnieć to nieścisłości w informacjach finansowych, jakie otrzymujemy na sesji w porównaniu z realiami. Z jednej strony na poprzedniej sesji podczas dyskusji o sprzedaży majątku otrzymałem informację, że ze sprzedażą mienia nie jest tak dobrze jakby się wydawało, a z drugiej otrzymaliśmy sprawozdanie finansowe za rok 2017, w którym dochody ze sprzedaży terenów gminnych osiągnęły ok. 109% planu, co stoi w sprzeczności z poprzednią informacją. Te wszystkie aspekty zdecydowały o podjęciu przeze mnie decyzji o wstrzymaniu się od głosu.

517 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wójt Zabrodzia Tadeusz Michalik otrzymał absolutorium za 2017 rok

27 czerwca 2018 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Zabrodzie. Radni gminy udzielili absolutorium wójtowi gminy Zabrodzie Tadeuszowi Michalikowi...

Zamknij